• oferta terenów inwestycyjnych
 • Budowa mostu - fotorelacja
 • atrakcje turystyczne
 • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
 • Place zabaw
Oferta inwestycyjna

TERENY PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWE
DOSTĘPNE W GMINIE POŁANIEC
ZGODNE Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY POŁANIEC

 

Informacja dla Inwestorów
zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Połaniec włączonym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Potencjalny Inwestor:

1. Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:
www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów
http://www.sse.com.pl w zakładce:  Oferty Inwestycyjne
lub podczas prowadzonych spotkań na których prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2. Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia (zakup, użytkowanie wieczyste) bądź dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju działalności gospodarczej, wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczby planowanych miejsc pracy, przewidywanego terminu realizacji inwestycji,  lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.

3. Może złożyć do SSE „Starachowice” S.A. dokument „Deklarację Wstępną Inwestora”, zawierającą informacje o dotychczasowej działalności oraz określającą podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji,  lokalizację i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. Infrastruktury technicznej itp).

Burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu:

4. Podejmuje decyzje o sposobie przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Postępowanie Przetargowe:

Założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje – tzw. szybka ścieżka dla Inwestora.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla Inwestorów
zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 

Potencjalny Inwestor:

1. Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:
www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów
http://www.sse.com.pl w zakładce:  Oferty Inwestycyjne
lub podczas prowadzonych spotkań na których prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2. Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia (zakup, użytkowanie wieczyste) bądź dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju działalności gospodarczej, wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczby planowanych miejsc pracy, przewidywanego terminu realizacji inwestycji,  lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

3. W oparciu o podjęte uchwały wymienione poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż bądź oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie stref inwestycyjnych.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

 • Uchwała z dnia 21 lipca 2011 roku Nr VII/90/11 Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia w obrębie Strefy Inwestycyjnej B w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego;
 • UchwałaNr XX1X/190/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy Inwestycyjnej C, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
 • Uchwała Nr XXXI/203/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej, gmina Połaniec w obrębie Strefy Inwestycyjnej C,
 • Uchwała Nr XXXI/204/2016 z dnia 27 października 2016 roku Rady Miejskiej w Połańcu Gmina Połaniec w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w  Połańcu przy ulicy Wyzwolenia w obrębie Strefy Inwestycyjnej B, w drodze przetargu


Rada Miejska w Połańcu:

4. W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy zbywania gruntów gminnych (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste)  bądź dzierżawy:

 1. Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości
 2. Ogłoszenie wykazu nieruchomości- 43 dni
 3. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki (dla nieruchomości której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 EURO i niższa niż 100 000 EURO – 31 dni; dla nieruchomości której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO – 62 dni)
 4. Część jawna przetargu – 1 dzień
 5. Część niejawna przetargu – 3 dni
 6. Zamknięcie przetargu i podpisanie protokołu – 1 dzień
 7. Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu - 1 dzień
 8. Uprawomocnienie się przetargu – 8 dni
 9. Ogłoszenie wyniku przetargu – 7 dni
 10. Podpisanie umowy notarialnej – 15 dni od uprawomocnienia się przetargu

Założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje - Szybka ścieżka dla Inwestora.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Wsparcie Miasta i Gminy Połaniec dla Inwestorów
zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Połaniec lub w regionie Połańca

 

Działając w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Połaniec oraz mieszkańców informujemy, iż potencjalni Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem swojego kapitału na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Połaniec lub w regionie Połańca, tworzących nowe miejsca pracy,  których zakres działalności jest zgodny z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec oraz z Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu oraz powszechnie akceptowalny przez społeczeństwo mogą liczyć na wsparcie Miasta i Gminy Połaniec w zakresie:

 •  uzyskania kompleksowej publicznej informacji na temat oferty inwestycyjnej gminy Połaniec dającej możliwość realizacji inwestycji;
 •  pozyskiwania niezbędnej kadry pracowników (korzystanie z tworzonej przez Miasto i Gminę Połaniec Bazy Danych Wszystkich Zawodów);
 •  promocji inwestycji w mediach lokalnych;
 • pomocy w sprawach związanych ze specjalną strefą ekonomiczną;
 • pomocy w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu realizacji inwestycji;

Miasto i Gmina Połaniec prosi o zgłaszanie wszelkich uwag, które w jakiś sposób mogłyby ograniczać możliwości inwestowania przyszłym inwestorom, do zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz ofercie inwestycyjnej zgodnych z kierunkami rozwoju ujętymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. Tego typu działanie Miasta i Gminy Połaniec ma na celu zapewnienie jak najlepszy warunków inwestowania i rozwoju.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ INWESTYCYJNĄ!

 

(kliknij, aby zobaczyć)

 

HARMONOGRAMY SPRZEDAŻY
I ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
GRUNTÓW W STREFIE INWESTYCYJNEJ "C" W BRZOZOWEJ

 

 

Miasto i Gmina Połaniec
TRAFIONE MIEJSCE NA BIZNES

 

Połaniec to nie tylko nowoczesna infrastruktura, czyniąca nasze miasto atrakcyjnym miejscem do życia. To przede wszystkim doskonała lokalizacja dla rozwoju współczesnego biznesu. Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka władz samorządowych zapewnia wsparcie na każdym etapie inwestycji.

Połaniec potrafi połączyć potrzeby swojego regionu z potrzebami określonymi przez inwestorów. Ta strategia działania umożliwia oferowanie przez Miasto i Gminę Połaniec terenów inwestycyjnych w atrakcyjnej lokalizacji.

Na terenie gminy w jej strategicznych miejscach znajdują się obszary inwestycyjne „A", „B", „B1”, „B2”, „C', „C1", „D" i „E". Działki te posiadają walory, które powodują, że mogą one stać się dla inwestorów interesującym miejscem do lokowania kapitału.

Najważniejsze ich atuty to:

 •  dogodna lokalizacja,
 • dobre rozwiązania komunikacyjne,
 • szeroki wachlarz ulg i udogodnień,
 • deklarowana gotowość do współpracy władz samorządowych z przyszłymi inwestorami.

Wysokie lokaty w niezależnych rankingach w ostatnich latach są najlepszym przykładem na to, że samorząd Połańca jest aktywny i otwarty, posiadający pełną ofertę dla inwestora, ale także pamiętającym o mieszkańcach i skupionym na działaniach podwyższających poziom ich życia.

Oferta została przygotowana tak, aby sprostać nawet najwyższym wymaganiom. Połaniec dysponuje obecnie bardzo atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w tej części Polski. Środki unijne pozwoliły przygotować kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne we wszelkie media: wodociąg, gazociąg, kanalizację deszczową, sanitarną, ciepłociąg, gazociąg, kanalizację teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi do transportu ciężkiego, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu.

 

FOLDER INWESTYCYJNY (kliknij, aby zobaczyć)

INVESTMENT OFFER (english version)

INVESTITIONSANGEBOT (deutsch version)

 

Formy wsparcia dla inwestorów

 

A po pracy...

 

Kompleksowe tereny inwestycyjne stworzone na terenie Miasta i Gminy Połaniec
zostały uznane za najlepsze w kraju otrzymując wyróżnienie Ministra Gospodarki
i mogą liczyć na rekomendację w kraju i za granicą.

http://portal.polaniec.eu/userfiles/wielkie_wyroznienie4.jpg

Gmina Połaniec stworzyła atrakcyjny kompleks pięciu obszarów inwestycyjnych,
otwierając tym samym drogę przyszłym inwestorom
.

 

STREFA INWESTYCYJNA "A" - ok. 2,2 ha

 

STREFA INWESTYCYJNA "B" - ok. 8 ha

 

Powrót do poprzedniej
Nagrody i wyróżnienia Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych