• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Strefa B

Strefa inwestycyjna „B

 

Strefa inwestycyjna „B” o powierzchni ok. 8 ha znajduje się przy ul. Wyzwolenia  w Połańcu i drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec, w pełni uzbrojona w wodociąg  (1056,50 mb), kanalizację deszczową (476,50 mb) i sanitarną (664,20 mb), ciepłociąg (752,40 mb), gazociąg (473,80 mb), kanalizację teletechniczną (763,60 mb), sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi wewnętrzne (0,48 km),ciągi piesze o szer. 1,5m, oraz oświetlenie terenu.

 

Strefa Inwestycyjna „B” obejmuje 7 obszarów na łączną powierzchnię ok. 8 ha, w tym:

 • Obszar I o powierzchni 0,2601 ha (działka nr 8611); - obszar z przeznaczeniem pod inkubatory przedsiębiorczości
 • Obszar II  o powierzchni 0,8937  ha (działka nr 8 612); - obszar z przeznaczeniem pod inkubatory przedsiębiorczości 
 • Obszar III  o powierzchni 0,5491 ha (INWESTOR)
 • Obszar IV  o powierzchni 1,4597  ha (działka nr 8614)  - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar V  o powierzchni 0,5777 ha (INWESTOR);
 • Obszar VI  o powierzchni 1,0356 ha, (INWESTOR),
 • Obszar VII o powierzchni 1,1557 ha w skład, którego wchodzą działki nr 8616/1 o pow. 0,5948 ha; 8616/2 o pow.0,2789 ha i 8616/3 o pow. 0,2820 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży

CENA: 39 PLN/M2 +  23% VAT (oszacowana przez rzeczoznawcę)

Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w zł :

 • dla obszaru nr IV o powierzchni 1,4597 ha : 569 283,00 +VAT
 • dla obszaru nr VII o powierzchni 1,1557 ha :
 • dla obszaru nr 7a o powierzchni 0,5948 ha : 231 972,00 +VAT
 • dla obszaru nr 7b o powierzchni 0,2789 ha : 108 771,00 +VAT
 • dla obszaru nr 7c o powierzchni 0,2820 ha : 109 980,00 +VAT

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 31/2022 z dnia 11 marca 2022 roku


W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej „B” zlokalizowane są dwie mniejsze strefy („B1” i „B2”) o łącznej powierzchni 6 ha. Obecnymi właścicielami gruntów są osoby fizyczne i Gmina Połaniec. W tej lokalizacji Urząd prowadzi wykup gruntów na rzecz Gminy Połaniec, aby móc również oferować inwestorom.


Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „Bz podziałem na obszary

 

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)


Gmina Połaniec organizuje przetargi nieograniczone na sprzedaż gruntów położonych w Strefie „B” na rzecz inwestorów zgodnie z podjętą UCHWAŁĄ NR XXXIII/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu, przy ulicy Wyzwolenia,w obrębie Strefy Inwestycyjnej B, w drodze przetargu.

    Zaletą jest możliwość łączenia obszarów zlokalizowanych na Strefie Inwestycyjnej „B”.

 

 


Teren przeznaczony jest pod: wytwórczość, usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny, działalność hurtową, warsztatową oraz dystrybucję towarów.

W obszarze tym nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej. (W perspektywie również  tereny sąsiadujące, objęte MPZP, nie przewidują zabudowy mieszkaniowej).

 

Założenia MPZP

Warunki urbanistyczne:

 • wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 90%,
 • wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%,
 • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
 • maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,5,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 700 m2,
 • przy podziale terenu szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 18 m,
 • obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2

Warunki architektoniczne:

 • wysokość zabudowy nie może przekroczyć 30m,
 • dachy o kącie nachylenia połaci od 10º do 35º; dopuszcza się dachy płaskieo innym kącie nachylenia, jeżeli wynika to z technologii budynków.

Warunki parkingowe

 • dla obiektów budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe do których wlicza się miejsca na parkingach terenowych, miejsca w garażach podziemnych i garażach wielopoziomowych – ustala się 1 miejsce postojowe na 15 zatrudnionych pracowników.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I, obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalony Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005r. roku /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr 201 poz.2379/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I, obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalony uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 10 marca 2015 r. poz. 843/.


 

Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej B zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Potencjalny Inwestor:Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:

www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów

www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz na każdym ma możliwość etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2. Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia (zakup, użytkowanie wieczyste) bądź dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju działalności gospodarczej, wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczby planowanych miejsc pracy, przewidywanego terminu realizacji inwestycji,  lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.

3. W przypadku chęci ubiegania się o decyzję o wsparciu, w ramach której, potencjalny Inwestor otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, może złożyć do SSE „Starachowice” S.A. dokument „Deklarację Wstępną Inwestora”, zawierającą informacje o dotychczasowej działalności oraz określającą podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji,  lokalizację i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. Infrastruktury technicznej itp).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

4.W oparciu o podjęte uchwały wymienione poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż bądź oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie stref inwestycyjnych.

 Obecnie obowiązujące uchwały to:

 

Rada Miejska w Połańcu:
5.    W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podejmuje stosowne uchwały.
 

Etapy udostępnienia Inwestorom gruntów gminnych (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste):

1. Harmonogram sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „B” w Połańcu, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EUR.

2. Harmonogram sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „B”  w Połańcu, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO.

3. Harmonogram sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „B” w Połańcu, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EUR - dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzje o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

4. Harmonogram sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „B”  w Połańcu, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO- dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzje o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

W harmonogramach założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje – tzw. szybka ścieżka dla Inwestora.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.


Prestiżowe wyróżnienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal” Dla Strefy Inwestycyjnej „B” (2012)


Strefa inwestycyjna "B" została przygotowana w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita: 4 224 744,50 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 534 846,70 zł

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.