• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Strefa C

Strefa Inwestycyjna "C"

 

W swojej ofercie Gmina Połaniec posiada największą strefę inwestycyjną „C” o powierzchni ok. 50 ha wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi oraz parkingami, obejmującą tereny położone w północno – wschodniej części gminy Połaniec, na terenie sołectwa Brzozowa przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz – Kraków, a także bocznicy kolejowej położonej  w odległości 1,5 km w miejscowości Łęg.  

 

 

INFRASTRUKTURA

Strefa posiada kompleksowe uzbrojenie terenu we wszelkie media (przyłącza w granicach każdego obszaru strefy): wodociąg (4087,00 mb), kanalizację deszczową (2223,70 mb) i sanitarną (4085,20 mb), ciepłociąg (4584,00 mb), gazociąg (3303,50 mb), kanalizację teletechniczną (3395,00 mb), sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi wewnętrzne, zatoki postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych, ciągi piesze o szerokości 1,5 m, oświetlenie terenu oraz lądowisko dla helikopterów.

W sąsiedztwie strefy ”C” znajduje się dodatkowy obszar uzbrojony (C1) o powierzchni ok. 40 ha, którego grunty Urząd sukcesywnie wykupuje na rzecz Gminy Połaniec, aby również móc oferować inwestorom.

Na terenie Gminy Połaniec zamontowane są tablice ledowe z zastosowaniem hybrydowego systemu zasilania, które wyróżniają się z otoczenia i skutecznie przyciągają uwagę potencjalnych klientów, jak również służą promocji terenów inwestycyjnych.

 

Strefa Inwestycyjna C obejmuje 10 obszarów o łącznej powierzchni ok. 50 ha, w tym:
 

 • Obszar I o powierzchni 1,9769 ha w skład, którego wchodzą działki nr 700/1 o pow. 0,5952 ha, 700/2 o pow. 0,5065 ha, 700/3 o pow. 0,4051 ha, 700/4 o pow. 0,2945 ha, 700/5 o pow. 0,1756 ha - obszar będący przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste 99 lat;- (INWESTOR)
 • Obszar II o powierzchni 2,7184 ha w skład, którego wchodzą działki: 701/1 o pow. 0,3344 ha, 701/2 o pow. 0,3132 ha, 701/3 o pow. 0,6540 ha, 701/4 o pow. 0,6544 ha, 701/5 o pow. 0,4912 ha, 701/6 o pow. 0,2712 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;(INWESTOR)
 • Obszar III o powierzchni 4,1786 ha w skład, którego wchodzą działki: 702/1 o pow.0,3433 ha, 702/2 o pow. 0,3466 ha, 702/3 o pow. 0,6750 ha, 702/4 o pow. 0,6769 ha, 702/5 o pow. 0,6775 ha, 702/6 o pow.0,6759 ha, 702/7 o pow.0,4589 ha, 702/8 o pow. 0,3245 ha;(INWESTOR)
 • Obszar IV o powierzchni 5,3228 ha, w skład, którego wchodzą działki nr : 711/1 o pow. 0,9856 ha, 711/2 o pow. 0,9292 ha, 711/3 o pow. 1,0023 ha, 711/4 o pow. 2,4057 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar V o powierzchni 3,4180 ha , w skład, którego wchodzą działki nr : 703/1 o pow. 0,4850 ha, 703/2 o pow. 0,4855 ha, 703/3 o pow. 0,4856 ha, 703/4 o pow. 0,4005 ha, 703/5 o pow. 1,5614 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar VI o powierzchni 3,8115 ha ( działka nr 704); (INWESTOR)
 • Obszar VII o powierzchni 4,5484 ha, w skład, którego wchodzą działki nr : 705/1 o pow. 1,3687 ha, 705/2 o pow. 0,5530 ha, 705/3 o pow. 0,9051 ha, 705/4 o pow. 0,8970 ha, 705/5 o pow. 0,8246 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar VIII o powierzchni 4,0815 ha (INWESTORZY)
 • Obszar IX o powierzchni 4,8579 ha w skład, którego wchodzą działki: 709/1 o pow. 2,1750 ha, 709/2 o pow. 0,8271 ha, 709/3 o pow. 0,6746 ha, 709/4 o pow. 0,5746 ha, 709/5 o pow. 0,5698 ha, 185/3 o pow. 0,0368 ha oraz Obszar X o powierzchni 4,4426 ha w skład, którego wchodzi działka nr 710 - (INWESTOR)

 

Powyższe obszary o łącznej powierzchni 39,3198 ha zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"- Podstrefa Połaniec. Pozostały teren stanowią drogi publiczne oraz infratruktura techniczna wraz z terenami zielonymi.

Działki o różnych kształtach i powierzchniach – istnieje możliwość podziału i/lub scalenia działek pod potrzeby konkretnej inwestycji. Nieruchomości gruntowe stanowią własność gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą.

CENA: 23 zł netto/m2 + 23% VAT (oszacowana przez rzeczoznawcę)

 

 

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „Cz podziałem na obszary

 

 

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

 


Założenia MPZP

Dla obszaru 1 – 8 (symbol w MPZP - PP 17- PP 21)

 

Warunki urbanistyczne

 • wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 90%.
 • wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%.
 • powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1500 m2,
 • minimalna intensywności zabudowy – 0,10,
 • maksymalna intensywność zabudowy - 2,7.
 • przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 18 m,
 • tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne
 • dopuszcza się przebudowę rowów melioracyjnych, poprzez zmianę ich lokalizacji oraz zabudowę rowów melioracyjnych, poprzez ich przykrycie  i zarurowanie.

 

 Warunki architektoniczne

 • wysokość budynków nie może przekraczać 30 m;
 • dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów i urządzeń np. masztów, instalacji itp., jeżeli wynika to z przyjętej technologii, dachy o kącie nachylenia połaci od 10º do 35º,
 • dopuszcza się dachy płaskie o innym kącie nachylenia, jeżeli wynika to z przyjętej technologii.

Warunki parkingowe

 • min. 1 miejsce parkingowe na 15 zatrudnionych pracowników,

 

Dla obszaru 9 – 10 (symbol w MPZP - PP 15)

Warunki urbanistyczne

 • wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy od 90%.
 • wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy od 10%.
 • minimalna intensywności zabudowy – 0,10,
 • maksymalna intensywność zabudowy - 2,7,
 • powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 2500 m2,
 • przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 40 m,
 • tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

Warunki architektoniczne

 • wysokość budynków nie może przekraczać 12 m; dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów i urządzeń np. masztów, instalacji itp., stanowiących dominanty wysokościowe,
 • liczba kondygnacji nie może przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
 • dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45º, dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii.

 

Warunki parkingowe

 • min. 80 miejsc parkingowych

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalony Uchwałą Nr  LI/299/10  Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. / Dz. Urz. Woj. Święt.  Nr 236 poz. 2348/ .

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 11 stycznia 2012 r. poz. 84/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 28 lipca 2014 poz. 2196/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 10 marca 2015 poz. 842/.

zal.1.V.19.2015.pdf

zal.2.V.19.2015.pdf

Zmiana tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr LV/340/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 06.02.2018 r. poz. 546/.


Gmina Połaniec organizuje przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów położonych w Brzozowej w Strefie C na rzecz inwestorów. Istnieje możliwość nabycia na własność zagospodarowanych już nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Zaletą jest możliwość łączenia obszarów zlokalizowanych na Strefie Inwestycyjnej „C”.

 

 

 

Powyższe tereny inwestycyjne PRZEZNACZONE SĄ POD OBIEKTY PRODUKCYJNE, SKŁADY I MAGAZYNY, Z MOŻLIWOŚCIĄ USYTUOWANIA USŁUG, W TYM BUDYNKÓW BIUROWYCH  i ujęte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec. W obszarze tym nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej. (W perspektywie zarówno tereny objęte jak i nieobjęte MPZP, a sąsiadujące bezpośrednio z terenem inwestycyjnym nie przewidują zabudowy mieszkaniowej.)

Niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 


Za zgodą firm, któe zleciły badania geologiczne dla wybranych obszarów strefy inwestycyjnej C, poniżej prezentujemy wyniki wykonanych badań:

Wyniki badań geologicznych - dla obszaru 5 (działka nr 703)

Wyniki badań geologicznych - dla obszaru 6 (działka nr 704)

 


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej C zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 

Potencjalny Inwestor:

1.     Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:

www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów

www.sse.com.plw zakładce:  Oferty Inwestycyjne

www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 

lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz na każdym etapie ma możliwość uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.     Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia (zakup, użytkowanie wieczyste) bądź dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. rodzaju działalności gospodarczej, wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczby planowanych miejsc pracy, przewidywanego terminu realizacji inwestycji,  lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.

3.     W przypadku chęci ubiegania się o decyzję o wsparciu, w ramach której, potencjalny Inwestor otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, może złożyć do SSE „Starachowice” S.A. dokument „Deklarację Wstępną Inwestora”, zawierającą informacje o dotychczasowej działalności oraz określającą podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji,  lokalizację i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. Infrastruktury technicznej itp.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

4.     W oparciu o podjęte uchwały wymienione poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż bądź oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie stref inwestycyjnych.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

 

 

Rada Miejska w Połańcu:
        5. W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy udostępniania Inwestorom  gruntów gminnych (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste):

1.      Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „C” w Brzozowej, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość  10 000 i niższa niż 100 000 EURO- dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzje o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

 

2.      Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „C” w Brzozowej, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość  100 000 EURO- dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.

3.      Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „C” w Brzozowej, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EURO- dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w SSE "Starachowice" po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

4.      Harmonogram oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej „C” w Brzozowej, dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 EURO- dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu z SSE "Starachowice" po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

W harmonogramach założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje – tzw. szybka ścieżka dla Inwestora.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.


W sąsiedztwie strefy inwestycyjnej C znajduje się dodatkowo ok.260 ha gruntów (w tej lokalizacji  oprócz gruntów strefy "C" Gmina Połaniec posiadająca na własność ok. 72ha, pozostałe grunty stanowią własność osób fizycznych).

Wokół strefy inwestycyjnej C Miasto i Gmina Połaniec posiada grunty, które mogą być wykorzystywane również pod kątem zabudowy pod fotowoltaikę, w tej części gdzie nie mogą być tworzone trwałe miejsca pracy. Działki te stanowią własność Miasta i Gminy Połaniec jak i również własność prywatną. Dla tych obszarów obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, produkcyjną i usługową, a części z nich objęta jest Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Brak obowiązującego planu miejscowego dla części obszaru, pozwala na ubieganie się o decyzję o warunkach zabudowy dla danej inwestycji, zgodnie z przepisami z zakresu planowania przestrzennego.

 

 

 


 

Prestiżowe wyróżnienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal” Dla Strefy Inwestycyjnej „C” (2014)

 


Strefa inwestycyjna "C" została przygotowana w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita: 21 074 949,40 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 12 620 406,83 zł


 


 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.