• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Strefa D

Strefa inwestycyjna „D” o powierzchni ok.43 ha. zlokalizowana jest w miejscowości Brzozowa gmina Połaniec w pobliżu  drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec.  W odległości ok 0.5 km znajduje się stacja kolejowa, a przebiegająca tu linia kolejowa nr 75 obsługuje ruch towarowy (bocznica rozładunkowa). Teren znajduje się w pobliżu elektrowni, co daje możliwość korzystania z tańszych mediów. Lokalizacja obszaru uwzględnia również koncepcję rozwoju regionu związanego z wykorzystaniem sieci kolejowej szerokotorowej i planem wykorzystania rzeki Wisły do transportu rzecznego.

 

 

Dostępne media:

        sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna – ciśnieniowa, kanalizacja deszczowa, linia telefoniczna  – przyłącza na terenie obszaru,

        gazociąg  - przyłącze w odległości 40 m od granicy obszaru,

        oczyszczalnia ścieków  w odległości 1,1 km od granicy obszaru,


Założenia MPZP

Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”. Przeznaczenie tego terenu w MPZP to:  teren zabudowy  usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów- symbol w  MPZP - UP( pow. ok. 38 ha) pozostałe przeznaczenie gruntu to:teren zabudowy zagrodowej- symbol w  MPZP -MR, teren sportu i rekreacji - symbol w  MPZP -US; oraz tereny rolnesymbol w  MPZP –R  .

Warunki urbanistyczne:

 • powierzchnia zabudowy:

o    maksymalnie 70 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.1, UP.5, UP.8;

o   maksymalnie 80 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.2, UP.3, UP.4; UP.6, UP.7,

 • powierzchnia terenu biologicznie czynna:

o   maksymalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.1, UP.5, UP.8;

o   maksymalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.2, UP.3, UP.4, UP.6, UP.7

 • intensywność zabudowy – minimalnie 0,01 – maksymalnie 2,5,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 1000 m2,
 • minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki - 20 m,
 • część rowów melioracyjnych została dopuszczona do przebudowy, poprzez zmianę ich lokalizacji, zabudowę, zarurowanie lub przykrycie, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Warunki architektoniczne:

 • zabudowa usługowa – do 5 kondygnacji, nie więcej niż 20 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
 • zabudowa produkcyjna i magazynowa- do 3 kondygnacji, nie więcej niż 20 m, przy czym dopuszcza się przyjęcie innej maksymalnej wysokości zabudowy, jeśli wynika to z przyjętej technologii obiektu,
 • budynki socjalne i biurowe – do 3 kondygnacji, nie więcej niż 12m,
 • budynki gospodarcze i garażowe w zabudowie usługowej i produkcyjnej - 1 kondygnacja nie więcej niż 6 m,
 • dachy o kącie nachylenia połaci od 150 do 450, dopuszcza się dachy płaskieo kącie nachylenia połaci dachowych od 10 do 150 , jeżeli wynika to z technologii budynków

 

Warunki parkingowe

 • dla obiektów usługowych, produkcyjnych i magazynowych oraz produkcji rolniczej – min. 1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej (lub powierzchni produkcji rolniczej)
 • w przypadku wyznaczania miejsc postojowych  w liczbie większej niż 5  - minimum 5% miejsc, lecz nie mniej niż jedno, powinno być przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi rolnictwa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku.

Uchwalony plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec  przyjętego Uchwałą Nr XXXI/199/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016 roku.

 

 

 


Obecnie Miasto i Gmina Połaniec prowadzi prace nad podziałem nieruchomości gruntowych na mniejsze działki. Poniżej prezentujemy wstępny projekt podziału nieruchomości gruntowych strefy inwestycyjnej „D”.  Istnieje możliwość zgłoszenia chęci nabycia bądź dzierżawy gruntu o innej powierzchni niż zakłada wstępny projekt podziału nieruchomości. Wiąże się to z koniecznością wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości.

 

Wstępny projekt podziału nieruchomości gruntowych Strefy Inwestycyjnej „D”

 

 

Cena gruntu zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Połańcu co do formy udostępnienia gruntu.


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej D zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Rada Miejska w Połańcu:

1.      Podejmuje uchwałę określającą formę udostępnienia nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa).

Potencjalny Inwestor:

1.Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:

www.portal.polaniec.euw zakładce:  Dla Inwestorów

www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych
i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia bądź dzierżawy.

W przypadku chęci nabycia nieruchomości wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in.:

 • rodzaju działalności gospodarczej,
 • wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,
 • liczby planowanych miejsc pracy,przewidywanego terminu realizacji inwestycji,
 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.

W przypadku chęci wydzierżawienia nieruchomości wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in.:

 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje
 • szczegółowych danych podmiotu występującego o dzierżawę nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu),
 • szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o wydzierżawienie nieruchomościach,
 • czasookresu dzierżawy nieruchomości

3.W przypadku chęci ubiegania się o decyzję o wsparciu, w ramach której, potencjalny Inwestor otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, może złożyć do SSE „Starachowice” S.A. dokument „Deklarację Wstępną Inwestora”, zawierającą informacje o dotychczasowej działalności oraz określającą podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji,  lokalizację i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. Infrastruktury technicznej itp).

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

2.        W oparciu o wcześniej podjętą Uchwałę Rady Miejskiej określającą  formę udostępnienia nieruchomości, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie stref inwestycyjnych.

Etapy udostępniania Inwestorom gruntów gminnych

 

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EUR,

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż  100 000 EUR,

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EUR - dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż  100 000 EUR - dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej.

 

 

W harmonogramach założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje jak również Podjęcie uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości jak odjęcie uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na oddanie nieruchomości w dzierżawę.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.

 


 

 

Prestiżowe wyróżnienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu „Grunt na medal” Dla Strefy Inwestycyjnej „D” (2018)


Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.