• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Strefa D

Strefa inwestycyjna „D” o powierzchni ok.42 ha. zlokalizowana jest w miejscowości Brzozowa gmina Połaniec w pobliżu  drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec.  W odległości ok 0.5 km znajduje się stacja kolejowa, a przebiegająca tu linia kolejowa nr 75 obsługuje ruch towarowy (bocznica rozładunkowa). Teren znajduje się w pobliżu elektrowni, co daje możliwość korzystania z tańszych mediów. Lokalizacja obszaru uwzględnia również koncepcję rozwoju regionu związanego z wykorzystaniem sieci kolejowej szerokotorowej i planem wykorzystania rzeki Wisły do transportu rzecznego.

 

 

Dostępne media:

        sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna – ciśnieniowa, kanalizacja deszczowa, linia telefoniczna  – przyłącza na terenie obszaru,

        gazociąg  - przyłącze w odległości ok. 40 m od granicy obszaru,

        oczyszczalnia ścieków  w odległości ok. 1,1 km od granicy obszaru,


Rada Miejska w Połańcu w dniu 30 listopada 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLVII/329/2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, w drodze przetargu, stanowiących własność Gminy Połaniec.

Strefa Inwestycyjna D obejmuje 8 obszarów o łącznej powierzchni 41,1768 haw tym:
 

 • Obszar 1 o powierzchni 5,9924 ha ( działka nr 712/4 o pow. 5,9688 ha, 646/3 o pow. 0,0236 ha) - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 2 o powierzchni 6,4377 ha  ( działka nr 712/3)- obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 3 o powierzchni 6,2648 ha w skład którego wchodzą działki nr 712/2 o pow. 4,5407 ha, 713/9 o pow. 0,2048 ha, 713/10 o pow.1,3959 ha, 581/2 o pow. 0,0069 ha i 540/2 o pow. 0,1165 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 4 o powierzchni 8,9220 ha w skład którego wchodzą działki nr 712/1 o pow. 0,4797 ha , 713/8 o pow. 8,2887 ha, 581/1 o pow.  0,0152 ha, 579/2 o pow. 0,0234 ha, 564/2 o pow.0,0674 ha, 540/3 o pow. 0,0476 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 5 o powierzchni 9,6817 ha w skład którego wchodzą działki nr 713/6 o pow.1,8944 ha, 713/7 o pow. 7,6783 ha, 564/1 o pow. 0,0267 ha i 579/1 o pow.0,0823 ha - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 6 o powierzchni 1,2262 ha ( działka nr 713/3) - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 7 o powierzchni 1,9041 ha ( działka nr 713/4) - obszar będący przedmiotem sprzedaży;
 • Obszar 8 o powierzchni 0,7479 ha ( działka nr 713/5- obszar będący przedmiotem sprzedaży;

 


CENA nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w zł :

 • dla obszaru nr I o powierzchni 5,9924 ha : 1 200 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr II o powierzchni 6,4377 ha : 1 500 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr III o powierzchni 6,2648 ha : 1 500 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr IV o powierzchni 8,9220 ha : 2 100 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr V o powierzchni 9,6817 ha : 2 200 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr VI o powierzchni 1,2262 ha : 75 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr VII o powierzchni 1,9041 ha : 160 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)
 • dla obszaru nr VIII o powierzchni 0,7479 ha : 170 000 + VAT (zgodna z wykazem nieruchomości)

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


 


 

 

 Gmina Połaniec sukcesywnie wykupuje grunty w tym rejonie w celu powiększenia strefy o kolejne ok. 20 ha (w tej lokalizacji Gmina Połaniec posiada na własność ok. 12 ha, pozostałe grunty stanowią własność osób prywatnych)


Założenia MPZP

Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”. Przeznaczenie tego terenu w MPZP to:  teren zabudowy  usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynówsymbol w  MPZP - UP( pow. ok. 38 ha) pozostałe przeznaczenie gruntu to:teren zabudowy zagrodowej- symbol w  MPZP -MR, teren sportu i rekreacji - symbol w  MPZP -US; oraz tereny rolnesymbol w  MPZP –R  .

Warunki urbanistyczne:

 • powierzchnia zabudowy:

o    maksymalnie 70 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.1, UP.5, UP.8;

o   maksymalnie 80 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.2, UP.3, UP.4; UP.6, UP.7,

 • powierzchnia terenu biologicznie czynna:

o   maksymalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.1, UP.5, UP.8;

o   maksymalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.2, UP.3, UP.4, UP.6, UP.7

 • intensywność zabudowy – minimalnie 0,01 – maksymalnie 2,5,
 • minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 1000 m2,
 • minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki - 20 m,
 • część rowów melioracyjnych została dopuszczona do przebudowy, poprzez zmianę ich lokalizacji, zabudowę, zarurowanie lub przykrycie, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Warunki architektoniczne:

 • zabudowa usługowa – do 5 kondygnacji, nie więcej niż 20 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,
 • zabudowa produkcyjna i magazynowa- do 3 kondygnacji, nie więcej niż 20 m, przy czym dopuszcza się przyjęcie innej maksymalnej wysokości zabudowy, jeśli wynika to z przyjętej technologii obiektu,
 • budynki socjalne i biurowe – do 3 kondygnacji, nie więcej niż 12m,
 • budynki gospodarcze i garażowe w zabudowie usługowej i produkcyjnej - 1 kondygnacja nie więcej niż 6 m,
 • dachy o kącie nachylenia połaci od 15do 450, dopuszcza się dachy płaskieo kącie nachylenia połaci dachowych od 10 do 150 , jeżeli wynika to z technologii budynków

 

Warunki parkingowe

 • dla obiektów usługowych, produkcyjnych i magazynowych oraz produkcji rolniczej – min. 1 miejsce parkingowe na 100 mpowierzchni użytkowej (lub powierzchni produkcji rolniczej)
 • w przypadku wyznaczania miejsc postojowych  w liczbie większej niż 5  - minimum 5% miejsc, lecz nie mniej niż jedno, powinno być przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi rolnictwa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku.

Uchwalony plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec  przyjętego Uchwałą Nr XXXI/199/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016 roku.

 

 

 

 


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej D zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Potencjalny Inwestor:

1.Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:

www.portal.polaniec.euw zakładce:  Dla Inwestorów

www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych
i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich nabycia.

W przypadku chęci nabycia nieruchomości wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in.:

 • rodzaju działalności gospodarczej,
 • wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych,
 • liczby planowanych miejsc pracy,przewidywanego terminu realizacji inwestycji,
 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycję.

3.W przypadku chęci ubiegania się o decyzję o wsparciu, w ramach której, potencjalny Inwestor otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, może złożyć do SSE „Starachowice” S.A. dokument „Deklarację Wstępną Inwestora”, zawierającą informacje o dotychczasowej działalności oraz określającą podstawowe założenia planowanego przedsięwzięcia (rodzaj działalności gospodarczej, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,  liczbę planowanych miejsc pracy, przewidywane terminy realizacji inwestycji,  lokalizację i wielkość terenu niezbędnego pod inwestycję, zapotrzebowanie dot. Infrastruktury technicznej itp).

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

W oparciu o wcześniej podjętą Uchwałę Rady Miejskiej określającą  formę udostępnienia nieruchomości, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie stref inwestycyjnych.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

Rada Miejska w Połańcu:
W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podejmuje stosowne uchwały.

Etapy udostępniania Inwestorom gruntów gminnych

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EUR,

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż  100 000 EUR,

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 i niższa niż 100 000 EUR - dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż  100 000 EUR - dotyczy Inwestorów, którzy będą ubiegać się i uzyskają decyzję o wsparciu w SSE "Starachowice" przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

 

 

 

W harmonogramach założono procedury bez odwołań oraz niezwłoczną pracę organów wydających opinie i decyzje jak również Podjęcie uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych.

 


 

 

Prestiżowe wyróżnienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu „Grunt na medal” Dla Strefy Inwestycyjnej „D” (2018)


Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.