• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Strefa E

Na terenie Miasta i Gminy Połaniec znajdują się grunty, które mogą być dedykowane również pod katem inwestycji zwiazanych z budową farm fotowoltaicznych:

 

Lokalizacja 1. Grunty strefy inwestycyjnej E

Grunty strefy inwestycyjnej  „E”  liczącej ok. 30 ha i znajdują się w miejscowości Rudniki w gminie Połaniec, obręb Rudniki. W tej lokalizacji Gmina Połaniec posiada na własność ok. 23 ha, pozostałe grunty stanowia własność osób fizycznych. Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr XXXI/199/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec m.in. w zakresie obszaru Rudniki z wyznaczeniem terenu lokalizacji zabudowy przemysłowej w tym, związanej z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną ograniczonymi do urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.

link do uchwały: https://polaniec.bip.gov.pl/uchwaly-2016/uchwala-nr-xxxi-199-2016-z-dnia-27-pazdziernika-2016-roku-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-polaniec.html

 

Forma udostępnienia gruntu wchodzącego w skład strefy "E" to dzierżawa

22 marca 2018 roku Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LVIII/371/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat nieruchomości gruntowych, położonych w Rudnikach, gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec jako:

 

1)      obszar inwestycyjny nr 1 o łącznej powierzchni 1,7800 ha (nr działek: 717/1, 720/1, 722, 725/4, 725/5, 726/1, 729/1, 730/1, 733/1, 734/1, 737/1, 738/1, 741/1, 742/1, 745/1, 746/4)

2)    obszar inwestycyjny nr 2 o łącznej powierzchni 3,2700 ha (nr działek: 716, 718, 719, 723, 724/1, 724/2, 272, 728, 731, 732, 735, 736, 739, 740, 743, 744, 747/1)

3)    obszar inwestycyjny nr 3 o łącznej powierzchni 2,6252 ha ( nr działek: 778/1, 779/1, 783/1, 786/1, 787/1, 790/1, 792/1, 793/1, 794/1, 797/1, 798/1, 782/1)

4)    obszar inwestycyjny nr 4 o łącznej powierzchni 6,5500 ha (nr działek: 780,784, 785, 788, 789, 791, 795, 796, 799, 781)

 

24 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Połańcu w dniu podjęła Uchwałę NR XLII/310/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych
w Rudnikach, gmina Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec na czas oznaczony powyżej lat 3  jako działki numer:

665 o pow. 0,5500 ha, 670/1 o pow. 0,0500 ha, 671 o pow. 0,1000 ha, 674/1 o pow. 0,0600 ha, 675 o pow. 0,1100 ha, 676 o pow. 0,2000 ha, 677/1 o pow. 0,1100 ha, 678/1 o pow. 0,1100 ha, 679 o pow. 0,2100 ha, 680/1 o pow. 0,0500 ha, 681/1 o pow. 0,0500 ha, 682
o pow. 0,1000 ha, 683 o pow. 0,1000 ha, 684 o pow. 0,0900 ha, 685/1 o pow. 0,0500 ha, 686/1 o pow. 0,0500 ha, 687 o pow. 0,1000 ha, 690/1 o pow. 0,2100 ha, 691 o pow. 0,3900 ha, 692 o pow. 0,3200 ha, 693/1 o pow. 0,2000 ha, 694/1 o pow. 0,1200 ha, 695 o pow. 0,2100 ha, 696 o pow. 0,1900 ha, 697/1 o pow. 0,1100 ha, 698/1 o pow. 0,0500 ha, 699
o pow. 0,1000 ha, 700 o pow. 0,1100 ha, 701/1 o pow. 0,0620 ha, 704 o pow. 0,1800 ha, 705/1 o pow. 0,1100 ha, 710/1 o pow. 0,1100 ha, 711 o pow. 0,1900 ha, 712 o pow. 0,3700 ha, 713/1 o pow. 0,2100 ha, 752 o pow. 0,1900 ha, 753/1 o pow. 0,0900 ha, 754/1 o pow. 0,0400 ha, 755 o pow. 0,0900 ha, 756/1 o pow. 0,0400 ha, 757 o pow. 0,1000 ha, 758 o pow. 0,2100 ha, 759/1 o pow. 0,0615 ha, 760/1 o pow. 0,0900 ha, 761 o pow. 0,2600 ha, 762
o pow. 0,1200 ha, 763/1 o pow. 0,0600 ha, 764/1 o pow. 0,0600 ha, 765 o pow. 0,2600 ha, 767/1 o pow. 0,0600 ha, 768 o pow. 0,1200 ha, 769 o pow. 0,1000 ha, 770/1 o pow. 0,0500 ha, 771/1 o pow. 0,0400 ha, 772 o pow.0,0900 ha, 773 o pow. 0,1900 ha i 774/1 o pow. 0,0900 ha,mocą której wyraziła zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Połaniec.

 

Pozostały obszar w rejonie strefy E zaznaczony w ofercie inwestycyjnej Miasta i Gminy Połaniec jako obszar planowany do nabycia  na własność gminy Połaniec należy do osób prywatnych z którymi potencjalny Inwestor może się kontaktować w celu pozyskania gruntu.

 

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Połaniec   link: https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2019r/zarzadzenie-nr-61-2019.htm


Odległość terenu od GPZ w linii prostej to ok. 4 km (GPZ 110kV/15)

W pobliżu strefy inwestycyjnej 'E" przebiega linia SN 15 kV Połaniec - Rytwiany, a dwie linie WN 110 kV: Połaniec - Staszów, Połaniec - Rytwiany przebiegaja bezpośrednio przez strefę.


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej E zlokalizowanej w miejscowości Rudniki, Gmina Połaniec

 

Potencjalny Inwestor:

1.      Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronie internetowej:

www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów

lub podczas prowadzonych spotkań na których, prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.      Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie strefy inwestycyjnej E oraz chęć ich dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. :

 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje
 • szczegółowych danych podmiotu występującego o dzierżawę nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu),
 • szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o wydzierżawienie nieruchomościach
 • czasookresu dzierżawy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

3.    W oparciu o podjętą uchwałę wymienioną poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie strefy
 inwestycyjnej E.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

Rada Miejska w Połańcu:

 4. W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy gospodarowania gruntami gminnymi w formie dzierżawy:

1. Harmonogram dzierżawy gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej E w Rudnikach,  na okres 25 lat zgodnie z Uchwałą Nr LVII/371/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018r. oraz Uchwałą NR XLII/310/2021 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2021 r..

 

 

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych


Lokalizacja 2. Część gruntów strefy inwestycyjnej D

 

Rada Miejska w Połańcu w dniu 30 listopada 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLVII/329/2021  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, w drodze przetargu. 

 


Przeznaczenie tego obszaru w MPZP to:  teren zabudowy  usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów- symbol w  MPZP - UP oraz tereny rolne symbol w  MPZP –R  .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi rolnictwa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku.


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej D zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Potencjalny Inwestor:

1.Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:

www.portal.polaniec.euw zakładce:  Dla Inwestorów

www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych
i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich dzierżawy.

 Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in.

 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje
 •  szczegółowych danych podmiotu występującego o sprzedaż nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu),
 •  szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o sprzedaż nieruchomościach,

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

W oparciu o podjętą Uchwałę Rady Miejskiej wymieniona ponizej, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie strefy inwestycyjnej D.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

Rada Miejska w Połańcu:
W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podejmuje stosowne uchwały.
 


Lokalizacja 3. Obszar ok. 200 ha przy tzw. szlaku królewskim

 

Obszar ten o powierzchni ok. 200 ha położony jest częściowo na terenie gminy Połaniec i częściowo na terenie gminy Łubnice. Działki te stanowią własność prywatną. Dla tego obszaru obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec, ale nie z przeznaczeniem pod działalność związaną z fotowoltaiką, jednakże obowiązujące przepisy z zakresu planowania przestrzennego pozwalają na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy


Lokalizacja 4. Część gruntów w rejonie strefy inwestycyjnej C

Wokół strefy inwestycyjnej "C" Miasto i Gmina Połaniec posiada grunty, które mogą być wykorzystywane również pod kątem zabudowy pod fotowoltaikę, w tej części gdzie nie mogą być tworzone trwałe miejsca pracy. Działki te stanowią własność Miasta i Gminy Połaniec jak i również własność prywatną. Dla tych obszarów obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, produkcyjną i usługową, a części z nich objęta jest Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Brak obowiązującego planu miejscowego dla części obszaru, pozwala na ubieganie się o decyzję o warunkach zabudowy dla danej inwestycji, zgodnie z przepisami z zakresu planowania przestrzennego.

 

 

 

 MPZP oraz SUIKZP  Gminy Połaniec dostępne na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego link: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=20a2247a-9f75-4c20-a3c3-98b7692d0cbe

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.