• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Strefa E

Na terenie Miasta i Gminy Połaniec znajdują się grunty, które mogą być dedykowane również pod katem inwestycji zwiazanych z budową farm fotowoltaicznych:

 

Lokalizacja 1. Grunty strefy inwestycyjnej E

Grunty strefy inwestycyjnej  „E”  liczącej ok. 30 ha i znajdują się w miejscowości Rudniki w gminie Połaniec, obręb Rudniki. W tej lokalizacji Gmina Połaniec posiada na własność ok. 23 ha, pozostałe grunty stanowia własność osób fizycznych. Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr XXXI/199/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec m.in. w zakresie obszaru Rudniki z wyznaczeniem terenu lokalizacji zabudowy przemysłowej w tym, związanej z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną ograniczonymi do urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.

link do uchwały: https://polaniec.bip.gov.pl/uchwaly-2016/uchwala-nr-xxxi-199-2016-z-dnia-27-pazdziernika-2016-roku-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-polaniec.html

 

Forma udostępnienia gruntu wchodzącego w skład strefy "E" to dzierżawa

22 marca 2018 roku Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LVIII/371/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 25 lat nieruchomości gruntowych, położonych w Rudnikach, gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec jako:

 

1)      obszar inwestycyjny nr 1 o łącznej powierzchni 1,7800 ha (nr działek: 717/1, 720/1, 722, 725/4, 725/5, 726/1, 729/1, 730/1, 733/1, 734/1, 737/1, 738/1, 741/1, 742/1, 745/1, 746/4)

2)    obszar inwestycyjny nr 2 o łącznej powierzchni 3,2700 ha (nr działek: 716, 718, 719, 723, 724/1, 724/2, 272, 728, 731, 732, 735, 736, 739, 740, 743, 744, 747/1)

3)    obszar inwestycyjny nr 3 o łącznej powierzchni 2,6252 ha ( nr działek: 778/1, 779/1, 783/1, 786/1, 787/1, 790/1, 792/1, 793/1, 794/1, 797/1, 798/1, 782/1)

4)    obszar inwestycyjny nr 4 o łącznej powierzchni 6,5500 ha (nr działek: 780,784, 785, 788, 789, 791, 795, 796, 799, 781)

 

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Połaniec   link: https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2019r/zarzadzenie-nr-61-2019.htm


Odległość terenu od GPZ w linii prostej to ok. 4 km (GPZ 110kV/15)

W pobliżu strefy inwestycyjnej 'E" przebiega linia SN 15 kV Połaniec - Rytwiany, a dwie linie WN 110 kV: Połaniec - Staszów, Połaniec - Rytwiany przebiegaja bezpośrednio przez strefę.


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej E zlokalizowanej w miejscowości Rudniki, Gmina Połaniec

 

Potencjalny Inwestor:

1.      Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronie internetowej:

www.portal.polaniec.eu w zakładce:  Dla Inwestorów

lub podczas prowadzonych spotkań na których, prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.      Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie strefy inwestycyjnej E oraz chęć ich dzierżawy. Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. :

 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje
 • szczegółowych danych podmiotu występującego o dzierżawę nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu),
 • szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o wydzierżawienie nieruchomościach
 • czasookresu dzierżawy nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

3.    W oparciu o podjętą uchwałę wymienioną poniżej, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie strefy
 inwestycyjnej E.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

Rada Miejska w Połańcu:

 4. W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podjęcie stosownej uchwały.

Etapy gospodarowania gruntami gminnymi w formie dzierżawy:

1.      Harmonogram dzierżawy gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej E w Połańcu, na okres dzierżawy do 25 lat zgodnie z Uchwałą Nr LVII/371/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018r.

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych


Lokalizacja 2. Część gruntów strefy inwestycyjnej D (obszar 5)

 

Rada Miejska w Połańcu w dniu 26 listopada 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXXV/235/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec w obrębie Strefy Inwestycyjnej D na czas oznaczony powyżej lat 3.

Obszar 5 o powierzchni 10,7888 ha w skład którego wchodzą działki nr 713/6 o pow.1,8944 ha, 713/7 o pow. 8,7854 ha 564/1 o pow. 0,0267 ha i 579/1 o pow.0,0823 - obszar będący przedmiotem dzierżawy;


Przeznaczenie tego obszaru w MPZP to:  teren zabudowy  usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów- symbol w  MPZP - UP oraz tereny rolne symbol w  MPZP –R  .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi rolnictwa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku.


Informacja dla Inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na terenie strefy inwestycyjnej D zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Potencjalny Inwestor:

1.Zapoznaje się z ofertą terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  w Gminie Połaniec dostępną na stronach internetowych:

www.portal.polaniec.euw zakładce:  Dla Inwestorów

www.baza.paih.gov.pl: strona Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

lub podczas prowadzonych spotkań, na których prezentowana jest oferta oraz ma możliwość na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych dla niego informacji publicznych
i otrzymywania pomocy w tym zakresie.

2.Zwraca się z wnioskiem/zapytaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wyrażającym zainteresowanie zainwestowaniem na gruntach gminnych w rejonie stref inwestycyjnych oraz chęć ich dzierżawy.

 Wniosek/zapytanie powinno zawierać informacje dotyczące m.in.:

 • lokalizacji i wielkości terenu niezbędnego pod inwestycje
 • szczegółowych danych podmiotu występującego o dzierżawę nieruchomości oraz osób działających w jego imieniu (KRS, pełnomocnictwo, upoważnienie Kierownika Projektu),
 • szczegółowego opisu przedsięwzięcia na wnioskowanych o wydzierżawienie nieruchomościach,
 • czasookresu dzierżawy nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec:

W oparciu o podjętą Uchwałę Rady Miejskiej wymieniona ponizej, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w gminie Połaniec w rejonie strefy inwestycyjnej D.

Obecnie obowiązujące uchwały to:

 • Uchwała Nr XXXV/235/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec w obrębie Strefy Inwestycyjnej D na czas oznaczony powyżej lat 3.

Rada Miejska w Połańcu:
W przypadku potrzeby zmiany formy udostępnienia gruntu, podejmuje stosowne uchwały.

Etapy gospodarowania gruntami gminnymi w formie dzierżawy:

 

Harmonogram prac prowadzących do udostępnienia inwestorom  w drodze przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów gminnych położonych w strefie inwestycyjnej D w Brzozowej.

 

Niniejsza informacja ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Połaniec   link: https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2019r/zarzadzenie-nr-61-2019.html

 


Lokalizacja 3. Obszar ok. 200 ha przy tzw. szlaku królewskim

 

Obszar ten o powierzchni ok. 200 ha położony jest częściowo na terenie gminy Połaniec i częściowo na terenie gminy Łubnice. Działki te stanowią własność prywatną. Dla tego obszaru obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec, ale nie z przeznaczeniem pod działalność związaną z fotowoltaiką, jednakże obowiązujące przepisy z zakresu planowania przestrzennego pozwalają na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy


Lokalizacja 4. Grunty w rejonie strefy inwestycyjnej C

W sąsiedztwie strefy inwestycyjnej C znajduje się dodatkowo ok.260 ha gruntów, które mogą być wykorzystane również pod kątem zabudowy pod fotowoltaikę (w tej lokalizacji  oprócz gruntów strefy "C" Gmina Połaniec posiadająca na własność ok. 72ha, pozostałe grunty stanowią własność osób fizycznych). Dla tych obszarów obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, produckyją i usługową, a części z nich objęta jest Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Brak obowiązującego planu miejscowego dla części obszaru, pozwala na ubieganie się o decyzję o warunkach zabudowy dla danej inwestycji, zgodnie z przepisami z zakresu planowania przestrzennego.

 MPZP oraz SUIKZP  Gminy Połaniec dostępne na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego link: http://sip.staszowski.eu/geoportal/Full.aspx?gpw=20a2247a-9f75-4c20-a3c3-98b7692d0cbe

 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.