• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Obszar C

Strefa Inwestycyjna "C"

Obszar „C" - położony w północno – wschodniej części gminy Połaniec, poza obszarem miasta, na terenie sołectwa Brzozowa, przy drodze krajowej nr 79 relacji Kraków – Sandomierz - posiada kompleksowe uzbrojenie we wszelkie media: wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną, ciepłociąg, gazociąg, kanalizację teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków deszczowych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi wewnętrzne, zatoki postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu.

Wewnętrzna sieć komunikacyjna obszaru inwestycyjnego „C” połączona jest bezpośrednio z drogą krajową nr 79 w postaci bezkolizyjnych zjazdów, zapewniających płynny wjazd i wyjazd ze strefy. Lokalizacja przy drodze krajowej, funkcjonujące lądowisko dla helikopterów na terenie strefy oraz bliskość bocznicy kolejowej zapewniają przedsiębiorcom doskonałą łączność i dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia.

 

Strefa Inwestycyjna C obejmuje 10 obszarów o łącznej powierzchni ok. 50 ha, w tym:
1. 1,9769 ha, w tym: obszar 1a: 0,5942 ha, obszar 1b: 0,5081 ha, obszar 1c: 0,4027 ha, obszar 1d: 0,2966 ha, obszar 1e: 0,1753 ha
2. 2,7184 ha, w tym: obszar 2a: 0,3295 ha, obszar 2b: 0,3032 ha, obszar 2c: 0,6591 ha, obszar 2d: 0,6596 ha, obszar 2e: 0,4931 ha, obszar 2f: 0,2735 ha
3. 4,1786 ha, w tym: obszar 3a: 0,3387 h, obszar 3b: 0,3400 ha, obszar 3c: 0,6805 ha, obszar 3d: 0,6822 ha, obszar 3e: 0,6828 ha, obszar 3f: 0,6728 ha, obszar 3g: 0,4604 ha, obszar 3h:0,3206 ha
4 5,3228 ha
5. 3,4180 ha
6. 3,8115 ha
7. 4,5484 ha
8. 4,0815 ha, w tym: obszar 8a: 0,7285 ha, obszar 8b: 0,7615 ha, obszar 8c: 0,6370 ha, obszar 8d: 0,9456 ha, obszar 8e: 1,0089 ha
9. 4,8875 ha, w tym: 2,1888 ha, obszar 9b: 0,8216 ha, obszar 9c: 0,6709 ha, obszar 9d: 0,5729 ha, obszar 9f: 0,6325 ha
10. 4,4426 ha

Pozostały teren stanowią drogi publiczne oraz stacja transformatorowa.

 

Działki o różnych kształtach i powierzchniach – istnieje możliwość podziału i/lub scalenia działek pod potrzeby konkretnej inwestycji. Nieruchomości gruntowe stanowią własność gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą. Gmina Połaniec organizuje przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz inwestorów. Istnieje możliwość nabycia na własność zagospodarowanych już nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

 

Tereny przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny z możliwością usytuowania usług, w tym budynków biurowych.

 

 CENA: 22 zł netto/m2 + 23% VAT (oszacowana przez rzeczoznawcę).

 

Dotychczas włączono 22, 285 ha nieruchomości niezabudowanych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - Podstrefa Połaniec, natomiast obecnie trwają starania o włączenie pozostałych 17,1007 ha w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – Podstrefa Połaniec zlokalizowanych w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec.

Teren objęty Specjalną "Strefą Ekonomiczną Starachowice S.A" na następujących działkach:
- 208/2, 209/2, 210/2, 212/4, 213/4, 214/4, 215/4, 216/4, 217/4, 218/4, 219/4, 220/4, 221/4, 222/4, 223/4, 224/4, 225/4, 226/4, 227/4, 693/2,  220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, 225/2, 226/2, 227/2, 228/2, 229/2, 147/5, 148/2, 149/2, 212/2, 213/2, 214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 155/4, 156/4, 157/4, 158/4, 159/4, 160/4, 161/4, 162/4, 163/4, 164/4, 165/4, 166/4, 167/4, 168/4, 169/4, 170/4, 171/4, 172/4, 173/4, 174/4, 175/4,178/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 233/1, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/2, 241/2, 242/2, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2, 247/2, 248/2, 249/2,  o łącznej powierzchni 22,285 ha.

 

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „Cz podziałem na obszary

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

 

Rozszerzenie oferty o kolejne grunty - (obszar inwestycyjny „C1”)

W rejonie strefy inwestycyjnej „C” zlokalizowany jest obszar „C1”  o pow. docelowej ok. 40 ha, którego gmina jest na etapie wykupywania gruntów, aby w przyszłości móc oferować ten teren przyszłym inwestorom. Obszar częściowo jest uzbrojony.

 

OBSZAR C - GALERIA ZDJĘĆ

 

Na terenie strefy inwestycyjnej wybudowano lądowisko dla helikopterów do lądowania w warunkach dziennych, które stanowi o atrakcyjności terenu, a także o bezpieczeństwie mieszkańców i pracowników zatrudnionych w zlokalizowanych na tym obszarze zakładów.

Ponadto Miasto i Gmina Połaniec wykonała dodatkowe parkingi przy drogach wewnętrznych,  dodatkowe drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz zatoki postojowe dla samochodów ciężarowych i autobusów.

Na terenie Gminy Połaniec zamontowano tablice ledowe z zastosowaniem hybrydowego systemu zasilania oświetlenia, które wyróżniają się z otoczenia i skutecznie przyciągają uwagę potencjalnych klientów, jak również służą promocji terenów inwestycyjnych. 

 

 


1. Warunki urbanistyczne:

dla obszarów od 1 do 8:

a)    wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 90%.
b)    wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 10%.
c)    powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 1500 m2,
d)    minimalna intensywności zabudowy – 0,10,
e)    maksymalna intensywność zabudowy - 2,7.
f)    przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 18 m,
g)    tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne,

dla obszarów od 9 do 10:

a)    wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy od 90%.
b)    wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy od 10%.
c)    minimalna intensywności zabudowy – 0,10,
d)    maksymalna intensywność zabudowy - 2,7,
e)    powierzchnia nowej działki budowlanej nie powinna być mniejsza niż 2500 m2,
f)    przy podziale terenu, szerokość frontu działki terenu przylegającego do drogi obsługującej działkę nie powinna być mniejsza niż 40 m,
g)    tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej z zachowaniem warunków określonych w § 22-28; dostęp do dróg publicznych bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne.

 

2. Warunki architektoniczne

dla obszarów od 1 do 8:

a)    wysokość budynków nie może przekraczać 30 m; dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów i urządzeń np. masztów, instalacji itp., jeżeli wynika to z przyjętej technologii,
b)    dachy o kącie nachylenia połaci od 10º do 35º, dopuszcza się dachy płaskie o innym kącie nachylenia, jeżeli wynika to z przyjętej technologii,

dla obszarów od 9 do 10:

a)    wysokość budynków nie może przekraczać 12 m; dopuszcza się większą wysokość budowli, obiektów i urządzeń np. masztów, instalacji itp., stanowiących dominanty wysokościowe,
b)    liczba kondygnacji nie może przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
c)    dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachu pod kątem 30-45º, dopuszcza się inne nachylenia połaci dachu wynikające z przyjętej technologii.

 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała Nr LI/298/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec na obszarze wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec.

Uchwała Nr LI/298/10

 

Uchwała Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

Uchwała Nr LIX/381/14

 

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

Uchwała Nr V/19/2015

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI - pobierz TUTAJ

 

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „C

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

 

Osoby do kontaktu:

  • Jacek Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, tel. +48 15 8650 050, e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
  • Aneta Matusiewicz, Kierownik Referatu ds. pozyskiwania śodków pomocowych i rozwoju gminy, tel.+48 15 8650 169, e-mail: aneta.matusiewicz@umig.polaniec.pl

 

Wartość całkowita ETAP I: 21 073 756,52 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 12 644 253,91 zł


Projekt pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III - C", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.