• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Obszar B

Strefa inwestycyjna „B

Obszar inwestycyjny „B”, atrakcyjnie położony przy drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec i drodze krajowejnnr 79 Kraków – Sandomierz, jest w pełni uzbrojony w niezbędną infrastrukturę techniczną: wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną, ciepłociąg, gazociąg, kanalizację teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków deszczowych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi wewnętrzne, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu.

 

Strefa inwestycyjna B obejmuje 7 obszarów na łączną powierzchnię ok. 8 ha, w tym:
1. 0,2601 ha
2. 0,8937 ha
3. 0,5491 ha, w tym: obszar 3a: 0,1500 ha, obszar, 3b: 0,3991 ha
4 1,4598 ha
5. 0,5777 ha, w tym: obszar 5a: 0,2975 ha, obszar 5b: 0,1001 ha, obszar 5c: 0,1801 ha
6. 1,0356 ha
7. 1,1557 ha, w tym obszar 7a 0,5936 ha, obszar 7b: 0,2805 ha, obszar 7c: 0,2816 ha

Pozostały teren stanowią drogi publiczne oraz stacja transformatorowa.

 

Działki o różnych kształtach i powierzchniach – istnieje możliwość podziału i/lub scalenia działek pod potrzeby konkretnej inwestycji. Nieruchomości gruntowe stanowią własność gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą. Na obszarze strefy swoją działalność prowadzi już pierwszy zakład produkcyjny.

 

Obszar „B” dedykowany jest pod wytwórczość, usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny, działalność hurtową, warsztatową oraz dystrybucję towarów.

 

CENA  MINIMALNA 34 zł netto/m2 + 23 % VAT (oszacowana przez rzeczoznawcę)

 

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „Bz podziałem na obszary

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

 

Rozszerzenie oferty o kolejne grunty - (obszar „B1” i „B2”)

W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej „B” zlokalizowane są dwa obszary („B1” i „B2”) z przeznaczeniem pod działalność usługową  o łącznej pow. 6 ha, których gmina prowadzi wykup. Dotychczas Gmina Połaniec w tej lokalizacji jest właścicielem gruntów o powierzchni 1,0134 ha.

 

OBSZAR B - GALERIA ZDJĘĆ

 


 

1. Warunki urbanistyczne:

a)    wskaźnik powierzchni zabudowanie nie może być większy od 90%,
b)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy od 10%,
c)    minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1,
d)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,5,
e)    minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 700 m2,
f)    obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi §14,
g)   obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy lokalnej lub dróg wewnętrznych,
h)   warunki parkingowe – dla obiektów budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe do których wlicza się miejsca na parkingach terenowych, miejsca w garażach podziemnych i garażach wielopoziomowych – ustala się minimum 1 miejsce postojowe na 15 zatrudnionych pracowników.

 

1. Warunki architektoniczne:

a)    wysokość zabudowy nie może przekroczyć 30m,
b)   dachy o kącie nachylenia połaci od 10º do 35º; dopuszcza się dachy płaskie o innym kącie nachylenia, jeżeli wynika to z przyjętej technologii.

 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uchwała nr XXXII/231/05 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec (częć I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

Uchwała Nr XXXII/231/05

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

Uchwała Nr V/20/2015

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI - pobierz TUTAJ

 

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „B

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

 

Osoby do kontaktu:

  • Jacek Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, tel. +48 15 8650 050, e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
  • Aneta Matusiewicz, Kierownik Referatu ds. pozyskiwania śodków pomocowych i rozwoju gminy, tel.+48 15 8650 169, e-mail: aneta.matusiewicz@umig.polaniec.pl

 

Wartość całkowita ETAP I: 4 224 744,48 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 534 846,70 zł

Projekt pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.