• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
RPO WŚ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu.          
Głównym celem RPO WŚ jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki.

Na realizację zadań w ramach RPO WŚ w latach 2007 - 2013 przeznaczono 853,8 mln EUR pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Środki zostaną rozdysponowane na wsparcie przedsięwzięć ujętych w 7 obszarach - tzw. osiach priorytetowych.

Wsparcie dla istniejących i powstawania nowych przedsiębiorstw zakłada:
Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości      
Jej celem jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Pomoc udzielana w ramach osi będzie skoncentrowana na małych  i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Działania w ramach osi 1 kierowane do przedsiębiorców:

Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw          
Działanie 1.3. Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych          
Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu


Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Celem działania jest wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Celem Działania jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie przedsięwzięć poprawiających ich poziom technologiczny lub organizacyjny, związanych z rozbudową przedsiębiorstwa, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ułatwienie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz umożliwienie prezentacji swojej oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych, wsparcie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a szczególności dostosowywania się przedsiębiorstw do wymagań (BAT), wsparcie tworzenia i wyposażania nowych miejsc pracy związanychz wytwarzaniem nowych produktów/usług lub wdrożeniem nowej technologii. Wsparcie w ramach Działania będzie kierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych i będzie mieć charakter dotacji, będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji projektu. W ramach Działania będą wspierane jedynie te projekty, które mają charakter innowacyjny lub w znaczący sposób wpłyną na wzrost zatrudnienia. Realizowane projekty muszą skutkować podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego bądź regionalnego.

Działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych

Celem Działania jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
Realizacja Działania wynika z konieczności zapewnienia przedsiębiorstwom możliwości korzystania z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji. Ze względu na wysokie koszty i skomplikowane warunki pozyskania kredytu oraz mało rozwiniętą ofertę bankową dla MŚP, szczególnego znaczenia nabiera wsparcie finansowe na rozbudowę systemu poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych.
Docelowo, środki finansowe pochodzące z dokapitalizowania, w formie pożyczek udzielanych przez Beneficjentów wesprą przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego.

Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu

Celem Działania jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców regionu poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - podmiotów nie nastawionych na zysk i świadczących firmom z terenu województwa świętokrzyskiego usługi informacyjne, doradcze, finansowe lub szkoleniowe. W ramach Działania wspierane będą projekty w zakresie kompleksowego przygotowania centrów innowacji i przedsiębiorczości, centrów wsparcia przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu do pełnienia ich funkcji, rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu oraz utworzenie systemu zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości.

 

Instytucją Zarządzającą RPO WŚ jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Szczegółowe informacje na temat RPO WŚ 2007- 2013 mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:          
www.rpo-swietokrzyskie.pl/

oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
pod numerem telefonu: (41) 342 15 30  
e-mail: obsluga.interesantow@sejmik.kielce.pl

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.