• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) ma zapewniać wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

W Programie wyróżniono 9 priorytetów odpowiadających obszarom wsparcia.

Wsparcie przedsiębiorców będzie realizowane m.in. poprzez:
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii           
Priorytet 3. Kapitał dla innowacji
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji      
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym  
Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki


Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii                               
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców.
           

Priorytet 3. Kapitał dla innowacji     
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP
Działanie polega na wsparciu projektów m.in. w zakresie:
- usług doradczych dla MŚP mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym (w tym badanie stanu przedsiębiorstwa, badania rynkowe, identyfikacja odpowiedniej formy finansowania, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania),
- organizacji i rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestycji przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów (w tym konferencje, seminaria, warsztaty),
- programów szkoleniowych, seminariów dla prywatnych inwestorów w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności inwestycji o charakterze udziałowym.
 

Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
W ramach działania wsparciem zostaną objęte projekty inwestycyjne (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 (etap I) lub Inicjatywy Technologicznej I.

Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Przewiduje się następujące typy projektów 
- zakup usług doradczych oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach,
- wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, a także doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektu koncepcyjnego, szkolenia oraz zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji seryjnej.

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
W ramach działania wsparciem zostaną objęte m.in. projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), lub świadczenia usług lub wyrobów, zastosowania oceny kolejnych etapów projektowania procesów technologicznych, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.     
Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania).

Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki             
Poddziałanie 4.5.1. – Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym

Poddziałanie obejmuje wsparcie nowych inwestycji o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty), obejmujące zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jego rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%.

Poddziałanie 4.5.2. - Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
Poddziałanie realizuje wsparcie nowych inwestycji obejmujące m.in. zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych (np. finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe), centrów IT oraz nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia działalności B+R prowadzące do utworzenia centrów badawczo-rozwojowych.      
 

Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji          
Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie obejmuje wsparcie dla przedsiębiorców, głównie małych i średnich na pokrycie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej oraz kosztów związanych z postępowaniem w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym     
Działanie 6.1. Paszport do eksportu
Działanie obejmuje m.in.: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym, udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, a także uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.      
 

Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Wsparcie obejmuje dotacje na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną            .

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców, głównie mikro-, małych i średnich.          

Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
W ramach tego działania przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową.

Instytucją Zarządzającą PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 9,7 mld EUR.
W latach 2007 - 2013 w realizację działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będzie zaangażowana Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach w ramach PO IG mogą Państwo uzyskać w Punkcie Informacyjnym PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów:
(0-22) 43 289 91, (0-22) 43 289 92, (0-22) 43 289 93         
Pytania można przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@parp.gov.pl.
Informacje na temat PO IG są również dostępne na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości : www.parp.gov.pl    
 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.