• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Wyróżniono 10 priorytetów odpowiadających obszarom wsparcia, realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym.

Wśród priorytetów realizowanych na poziomie centralnym wsparcie dla przedsiębiorstw zakłada:
Priorytet 2 – Rozwój zasobów ludzkich potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

W ramach priorytetów realizowanych na poziomie regionalnym można wskazać następujące formy wsparcia dla przedsiębiorców:
Priorytet 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich         
Priorytet 8 – Regionalne Kadry Gospodarki

Priorytet 2 – Rozwój zasobów ludzkich potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki            
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Poddziałanie będzie realizowane m.in. poprzez:      
- ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm,
- studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.

 

Priorytet 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich         
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Działanie będzie realizowane poprzez wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą m.in. za pomocą następujących instrumentów:
- doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,    
- przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 
- upowszechniania dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Priorytet 8 – Regionalne Kadry Gospodarki   
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie     
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Działanie będzie realizowane m.in. poprzez:
- szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw m.in w zakresie zarządzania, organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,         
- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości,
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności.

Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Poddziałanie będzie realizowane m.in. poprzez:      
- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy,
- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń
i doradztwa zawodowego,   
- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu
i zdobycia nowych umiejętności zawodowych,       
- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Działanie 8.2. Transfer wiedzy             
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Poddziałanie będzie realizowane m.in. poprzez:      
- staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,   
- wsparcie tworzenia sieci wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami
w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym.


Instytucją Zarządzającą PO KL jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
Instytucją pośredniczącą
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w Województwie Świętokrzyskim jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju  Regionalnego w Kielcach i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
Szczegółowe informacje dotyczące PO KL 2007 - 2013 mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych:
Województkiego Urzędu Pracy w Kielcach  - www.wup.kielce.pl , Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach - www.pokl.sbrr.pl.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.