• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Zwolnienia

ULGI I ZWOLNIENIA LOKALNE

Ulgi lokalne dla przedsiębiorców

Na postawie Uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z  dnia 27 lutego 2014 roku Miasto i Gmina Połaniec udziela pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała wpisuje się w samorządową inicjatywę pobudzenia przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Połaniec i wsparcia przedsiębiorców, którzy tworzą nowe inwestycje i nowe miejsca pracy.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy, na warunkach określonych w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec”.

Ze zwolnienia od podatku w ramach niniejszego programu przedsiębiorca może skorzystać – w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy w ramach nowej inwestycji – przez okres 5 lat.

Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszego programu, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

- Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Połaniec i utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji.

- Rozpoczęcie inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej i utworzenie w wyniku inwestycji nowego miejsca pracy

- Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorcy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia.

- Maksymalna intensywność pomocy wynosi 5 lat i nie więcej niż 10 000,00 zł na każde nowo powstałe miejsce pracy w każdym roku.

Uchwałą Nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. dokonano zmiany zapisu zawartego w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec” dotyczącego definicji utworzenia nowych miejsc pracy, który otrzymał brzmienie:”- utworzenie nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w nowej inwestycji w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.”

Uchwałą NR XXXV/228/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 r. dokonano zmiany zapisu zawartego w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec" dotyczącego okresu obowiązywania "Programu" - Niniejszy pogram obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.

POMOC REGIONALNA

30 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji określa kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także warunki ubiegania się o ulgi.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej  na obszarze województwa świętokrzyskiego, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny wynosi:

- 35% w przypadku dużego przedsiębiorcy

- 45% w przypadku średniego przedsiębiorcy

- 55% dla małego przedsiębiorcy

 Jak starać się o wsparcie?

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. jako zarządzający obszarem, uprawniona jest do wydawania decyzji o wsparciu na terenie powiatu staszowskiego.

 Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do Zarządzającego z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Ulga przyznawana jest z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych inwestycji, lub iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników.

Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego na terenie woj. świętokrzyskiego to 12 lat, przy czym w przypadku inwestycji realizowanej na terenach objętych granicami SSE do dnia wejścia w życie nowej ustawy, okres ten będzie wynosił 15 lat. W Połańcu z 15 –to letniego okresu zwolnienia podatkowego będzie można skorzystać w przypadku ulokowania inwestycji na gruntach należących do  Strefy Inwestycyjnej „C” zlokalizowanej w miejscowości Brzozowa.

Szacunkowe kwoty kryteriów ilościowych obowiązujące dla powiatu staszowskiego przedstawiają się następująco:

Minimalne wydatki inwestycyjne przedsiębiorcy

Duży Przedsiębiorca

60 000 000 zł

Średni przedsiębiorca

12 000 000 zł

Mały przedsiębiorca

3 000 000 zł

Mikro przedsiębiorca

1 200 000 zł

 Kryteria jakościowe stanowią załącznik numer 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.