• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Budowa kolejnych przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Połaniec

Dodano przez: A.K. 

W dniu 17 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu została zawarta umowa na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu  Sp. z o. o., które zostało wyłonione w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Połaniec.
 
22 listopad 2019 Czytaj więcej

Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 roku

Ddoano przez: A.K.

             Połaniec, dn. 21.11.2019r.
                                                          Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 listopada 2019 roku
(godz.  1530)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2019.
4. Podjęcie uchwał: 
a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
  i Gminy Połaniec   na lata  2019 – 2023,
b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok, 
c/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LX/377/2018 Rady Miejskiej 
   w Połańcu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
   Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi „Winnica I” w gminie
   Połaniec, 
d/ podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e/podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
   rolnego na obszarze Gminy Połaniec,
f/podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
   transportowych,
g/podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
   wynagrodzenia za inkaso,
h/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów
   podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie 
   łącznego zobowiązania pieniężnego,
i/podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Mieleckim w zakresie
  dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola i szkół wchodzących w skład
  Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu,  
j/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
   2020 rok,
k/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta 
   i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020,
l/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
  "Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie
   zagrożonych przeciwko grypie" na 2020 rok,
m/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
   „Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla 
    mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec” na 2020 rok,
n/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn.
  „Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub 
   nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich, w ramach 
   porad udzielanych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn 
   zachorowań i zapobiegania im” na 2020 rok,
o/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/27/2019 z dnia 11 lutego 2019r. 
   Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
   Rady Miejskiej w Połańcu na 2019 rok.
5. Informacje bieżące na temat:
   -pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
   -pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym,
    *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
   -pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
 
x   – do porządku obrad mogą być
        wprowadzone dodatkowe tematy
           
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
 
                                                                                                    Stanisław Lolo
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie komisji:
27.11.2019 – godz. 1430 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji 
                                        Rolnictwa i Komisji Budżetu

 

 
21 listopad 2019 Czytaj więcej

Warto zobaczyć!

Dodano przez: K.G. Materiał nadesłany.

FILM "NIEPLANOWANE" W KINIE IMPRESJA
 
"Gdybyś miał zobaczyć w tym roku tylko jeden film, zobacz Nieplanowane..." – to opinia wielu tysięcy ludzi, która w pełni oddaje wrażenie, jakie wywołuje ten film na oglądających. Ze względu na ogromny odzew społeczny – określono ten film jako przełomowy, a nawet rewolucyjny! Warto zatem sprawdzić tą opinię i wybrać się do Kina Impresja...
Zapraszamy
 
21 listopad 2019 Czytaj więcej

WARSZTATY Z RATOWNICTWA WODNEGO I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Dodano przez: A.K. 

W dniu 21 listopada na terenie pływalni „Delfin” w Połańcu zostały przeprowadzone warsztaty  z ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorem spotkania był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach w ramach projektu „WOPR razem bezpieczniej  nad wodą”.
 
21 listopad 2019 Czytaj więcej

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

 

21 listopad 2019 Czytaj więcej

Za nami IX Bieg Niepodległości

Dodano przez: K.G. Materiał nadesłany. 

16 listopada odbył się IX Bieg Niepodległości. W zawodach upamiętniających odzyskanie przez nasz Polskę niepodległości wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Połańcu.   
Nagrody ufundowali: Extreme Fitness Połaniec, Gabinet Kosmetyczny "Beauty" oraz OSiR w Połańcu.
 
Wyniki :
Dziewczęta
1. Gomuła Nikola
2. Dziarmaga Julia
3. Górnicz  Milena
4. Kosoń  Julia
5. Dudek  Amelia
6. Suchorowska Gabriela
 
Chłopcy :
1. Płużek  Oliwier
2. Bednarski  Daniel
3. Tałaj Jakub
4. Sokołowski Krystian
5. Przybyło Oskar
6. Flisiak Oskar
 
Zawody zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.
20 listopad 2019 Czytaj więcej

ZBIÓRKA NA OPERACJĘ OLI SOJDY

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą do wszystkich osób o dobrym sercu, o pomoc w sfinansowaniu operacji mojej córki Aleksandry Sojdy. Ola od 5 lat choruje na nieuleczalny obrzęk limfatyczny całej prawej kończyny dolnej. Dotychczasowe leczenie zachowawcze prowadzone było przez 3 lata w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości leczenia została objęta opieką przez  4 Szpital Wojskowy z Polikliniką we Wrocławiu. Podejmowane leczenie czyli zastrzyki przyjmowane w Warszawie co 3 tygodnie przez 3 lata, codzienna kompresoterapia i masaże drenażu limfatycznego, pozwoliło na uniknięcie dalszego rozwoju choroby i utrzymaniu nogi w takiej kondycji, że została zakwalifikowana do operacji w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku, która daje nadzieję na wyleczenie obrzęku. Dzięki japońskiej metodzie, dostępnej w Polsce od marca 2019 r. będzie miała szansę na poprawę stanu zdrowia i powrót do normalnego funkcjonowania. Zabieg operacyjny po urazach ortopedycznych nie jest finansowany przez NFZ a szpital w przesłanej umowie wycenił go na kwotę 25000 zł. Łączny koszt badań lekarskich, zabiegu operacyjnego i przejazdów do miejsca leczenia przekroczy 30 000 zł. Po kilkuletnim leczeniu są to koszty, których nie mogę zabezpieczyć.
Obrzęk limfatyczny to schorzenie, które prowadzi do rozwoju słonowacizny, owrzodzeń i choroby nowotworowej. Nie można pozostawić jej bez leczenia. Zgodnie z umową zawartą ze szpitalem, operacja odbędzie się 19 listopada 2020 r., w dniu jej kolejnych urodzin. Pragnę, aby otrzymała wymarzony prezent, który do niedawna nie był osiągalny w Polsce czyli operację rekonstrukcji układu chłonnego. 
Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu, która wspiera nas w leczeniu, utworzyła subkonto do wpłat dla Oli oraz jak co roku można zadeklarować odpis 1 % podatku dochodowego na jej leczenie. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękuję. 
 
T.Sojda
 
Informacje o możliwych formach wpłat:
Wpłata na subkonto Oli:
 
Fundacja Wspomagania Oświaty
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 23
nr subkonta: 08  1560  0013  2000  1701  4703  0700 
Przelew  bankowy/wpłata   powinny  zawierać  adnotację :
SOJDA  ALEKSANDRA   (ochrona  i promocja zdrowia) 
Odpis z 1 % podatku dochodowego:
KRS 0000124610 
Cel szczegółowy: dla Aleksandry Sojdy
20 listopad 2019 Czytaj więcej

Pojemniki na odpady

Dodano przez: K.K.


W ostatnich dniach w Gminie Połaniec ogłoszony został przetarg na zakup i dostawę 20 pojemników na odpady. Pojemniki mają być koloru zielonego bez pokrywy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV, urazy mechaniczne, działanie środków chemicznych i warunków atmosferycznych. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania ofert do dnia 21.11.2019. do godziny 15.00. Zakup pojemników zdecydowanie wpisuje się w zadania Gminy dotyczące ochrony środowiska. Coraz większa ilość powstających odpadów to w dzisiejszych czasach jeden z najpoważniejszych problemów środowiskowych. Dlatego też segregacja odpadów to niezmiernie ważny krok w kierunku zmniejszenia ilości spalanych i składowanych odpadów oraz wykorzystywania surowców wtórnych.

20 listopad 2019 Czytaj więcej

Mikołajki w kinie

Dodano przez: K.K. Materiał nadesłany

19 listopad 2019 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.