• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: K.K.

19 września został ogłoszony przetarg na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Połaniec. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę 9 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Dzięki tej inwestycji nowe przyłącza powstaną w:

- Połańcu – 3 szt.

- Wymysłowie – 1 szt.

- Okrągłej – 1 szt.

- Ruszczy – 1 szt.

- Rybitwach – 3 szt.

Termin składania ofert mija 4 października o godzinie 11.00.

20 wrzesień 2019 Czytaj więcej

Kolejna inwestycja związana z remontem dróg w Gminie Połaniec

Dodano przez: A.K.

Gmina Połaniec ogłosiła przetarg na „Remont dróg gminnych nr 366163T w Kraśniku, nr 366118T w Kamieńcu, nr 366080T i 366081T w Rudnikach ”.
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn.: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Połaniec uszkodzonych w wyniku nawalnych deszczy”
 
 
20 wrzesień 2019 Czytaj więcej

Budowa dróg gminnych w miejscowości Winnica

Dodano przez K.K.

19 września Urząd Miasta i Gminy Połaniec ogłosił przetarg na budowę dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych nr VKU1, VKU4, VKU5 i VKU2, VKD14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z dokumentacją techniczną. W/w przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie A: Budowa dróg gminnych w miejscowości Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (drogi VKU1, VKU4, VKU5).
Zadanie B: Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (drogi VKU2, VKD14).
Termin składania ofert mija 04.10.2019 o godzinie 10.00

20 wrzesień 2019 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: K.K.

Porządek obrad 
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu 
w dniu 26 września 2019 roku 

                                         (godz.  15:30)

 

Porządek obrad:
 

1. Otwarcie sesji/x.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019.

4. Podjęcie uchwał:

  a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
     i Gminy Połaniec na lata 2019 – 2023,

  b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019
     rok,

  c/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
     Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi
     powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica”,

   d/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
      Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pn. „Remont odcinka
      drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica - Połaniec”,

   e/podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2018r. Rady Miejskiej w Połańcu
      z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
      i Gminy Połaniec,

    f/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/433/2018 Rady Miejskiej
       w Połańcu z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
       dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,

     g/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej
        w Połańcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
        zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
        Gminy Połaniec na rok 2019,

     h/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/98/2019 Rady Miejskiej
        w Połańcu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania
        zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

     i/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady
        Miejskiej w Połańcu,

     j/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
       Rady Miejskiej w Połańcu (powołanie członka komisji),

     k/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków
        i Petycji Rady Miejskiej w Połańcu (powołanie przewodniczącego komisji),

      l/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu i Spraw
        Gospodarczych Rady Miejskiej w Połańcu (powołanie członka komisji),

     m/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu i Spraw
         Gospodarczych Rady Miejskiej w Połańcu (odwołanie z funkcji przewodniczącego
         komisji),

     n/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu i Spraw
        Gospodarczych Rady Miejskiej w Połańcu (powołanie na funkcję
        przewodniczącego komisji),

      o/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony
        Środowiska (odwołanie członka komisji)

      p/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony
         Środowiska ( powołanie członka komisji)

5. Informacje bieżące na temat:

      a/ pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,

      b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza

         w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,

      c/ pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

 

6. Interpelacje radnych.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

        /x   – do porządku obrad mogą być

                 wprowadzone dodatkowe tematy

         

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            Stanisław Lolo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie komisji:

25.09.2019 – godz. 1430  wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji
                      Rolnictwa  i Komisji Budżetu

 

19 wrzesień 2019 Czytaj więcej

PODPISANO UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY POŁANIEC"

Dodano przez: A.K. 

18 września w Kielcach została zawarta umowa pomiędzy Województwem świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w imieniu którego działają Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego,  a Gminą Połaniec reprezentowaną przez Jacka Tarnowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
Umowa dotyczy dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „ Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
 
19 wrzesień 2019 Czytaj więcej

OFERTA PRACY

Dodano przez: K.K.

19 wrzesień 2019 Czytaj więcej

OFERTA PRACY

Dodano przez: K.K.

19 wrzesień 2019 Czytaj więcej

OFERTA PRACY

Dodano przez: K.K.

19 wrzesień 2019 Czytaj więcej

OFERTA PRACY

Dodano przez: K.K.

19 wrzesień 2019 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.