• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

I N F O R M A C J A
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarcenieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta 
i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 21 maja 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowychpołożonych 
w Brzozowej, gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 646/4 
o pow. 0,0415 ha i 712/5 o pow.0,5653 ha, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  PGE Dystrybucja  S.A.z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów
z przeznaczeniem pod budowę  infrastruktury technicznej.
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.
 
21 maj 2021 Czytaj więcej

Carpathian Couriers Race 2021

dodano przez: red.


Połaniec po raz drugi gospodarzem Karpackiego Wyścigu Kurierów.

Uroczyste podpisanie umowy

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów. To szosowy, etapowy wyścig kolarski, który wpisany jest przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI) do dorocznego kalendarza imprez europejskich z cyklu Europe Tour. Wyścig składa się z prologu oraz kilku etapów ze startu wspólnego i uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń dla kolarzy młodzieżowych w Europie. Formuła wyścigu zakłada, że startują w nim zarówno reprezentacje narodowe oraz grupy zawodowe i kluby sportowe. Jest to najważniejsza impreza wiosenna dla zawodników polskich, licencjonowanych przez Polski Związek Kolarski. W 2019 roku Połaniec po raz pierwszy w historii, stał się miastem etapowym wyścigu.

14 maja 2021 r. poczyniony został kolejny krok- oficjalne zawarcie umowy pomiędzy organizatorem, w imieniu którego występuje Pan Tomasz Wójcik – Prezes Zarządu Carpathian Race sp z o.o z siedzibą w Tarnowie, a Partnerem Gminą Połaniec, w imieniu której umowę podpisał Burmistrz – Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie skarbnik - Małgorzaty Żugaj. W Połańcu odbędzie się start do pierwszego etapu "Kurierów". W tym roku będzie wiele akcentów połanieckich z atrakcjami. Umowa została zawarta w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Stanisława Lolo,  dyrektorów jednostek, przedstawicieli organizacji turystycznych i lokalnego świata sportu. A podczas spotkania omówiono program imprezy kolarskiej, która odbędzie się już niebawem – bo 30 sierpnia.

Otwarcie spotkania przez Burmistrza - Pana Jacka Tarnowskiego

Umowę podpisuje Prezes Zarządu - Pan Tomasz Wójcik i Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Pan Jacek Tarnowski

Wspólne zdjęcie po zawarciu umowy: od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Lolo, Prezes Zarządu, dyrektor Karpackiego Wyścigu Kurierów  - Pan Tomasz Wójcik, Burmistrz Połańca - Pan Jacek Tarnowski

Widok na salę i zaproszonych gości

20 maj 2021 Czytaj więcej

DUŻE ZADANIE W ZAKRESIE PRZYRODY, REKREACJI, BEZPIECZEŃSTWA I SPORTU - NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 2,9 MLN ZŁOTYCH PRZY WKŁADZIE WŁASNYM GMINY TYLKO 0,4 MLN ZŁOTYCH ZAKOŃCZONE. EFEKTY DZISIAJ...

dodano przez: red.

Samorząd Połańca zdając sobie w pełni sprawę, że dbanie o środowisko naturalne, zdrowie, rekreację to obowiązek wszystkich, zarówno władz samorządowych, jak i każdego mieszkańca nie ustał w staraniach o pozyskanie kolejnych środków na dalszy rozwój gminy w kierunku polepszenia komfortu życia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, rekreacji i sportu.   Gmina pozyskała na ten cel środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek o dofinansowanie złożony został w 2016 r., a realizacja rzeczowa nastapiła w 2018, 2019, 2020r. Na ten cel gmina pozyskała kwotę w wysokości 2,5 milionów złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2,9 miliony złotych, co oznacza, że wkład gminy wynosił tylko 0,4 mln złotych. 

Pozyskane środki mogły być wykorzystane tylko na w/w cel. Podając tę informację należy zwrócić uwagę, że pozyskane tak duże środki mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie na w/w cel.  W przypadku realizacji innych zakresów środki musielibyśmy zwrócić do Narodowego Funduszu, jednocześnie obciążajac budżet gminy tą wielkością, na co nigdy nie możemy pozwolić. 


 

20 maj 2021 Czytaj więcej

Uwaga! Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: red. 


 

19 maja zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2021Burmistrza Miasta i Gminy Połaniecz dnia 19 maja 2021r.

w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy PołaniecNa podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020r. poz. 713ze zm.) oraz na podstawie art. 19 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020r. poz.1865 zezm.), zarządzam: §1 W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczegona rzece Wiśle,wprowadzam na terenie Miasta i Gminy Połaniec pogotowie przeciwpowodziowe.§2Zarządzam monitorowanie stanów wód w ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych oraz podejmowania niezwłocznie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować zagrożenia.§3 Działaniami ochronno-ratowniczymi kierował będę osobiście. §4 Meldunki i informacje dotyczące monitorowania stanu wód, aktualnej sytuacji i przebiegu akcji ratowniczej należy przekazywać do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 8650 305 §5 Wykonanie zarządzeniapowierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania. §6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ Jacek Tarnowski

20 maj 2021 Czytaj więcej

GIEŁDA PTACTWA ODWOŁANA

dodano przez: red.

20 maj 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodnao przez: A.K. Materiał nadesłany

Kino Impresja zaprasza  od 21 maja
CO W DUSZY GRA - na 21-23 maja godz. 17.00
 
TENET - 21-23 maja  - godz. 19.00
 
Działalność kina  ścisłym reżimie sanitarnym;
- zachowanie dystansu
- sala może być zapełniona maksymalnie w 50%,
- zakaz spożywaania napojów lub posiłków
- obowiązuje nakaz  zasłanianie ust i nosa.
20 maj 2021 Czytaj więcej

REDAKCJA ZAPRASZA DO PUBLIKACJI UTWORÓW

dodano przez: red.

Film skierowany do osób piszących wiersze poetyckie lub  utwory prozatorskie

19 maj 2021 Czytaj więcej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Całościowa informacja po kliknięciu na plakat

15 maj 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:22 (Gwałtowne wzrosty stanów wody, stopień 1)- woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
 
Data i godzina wydania: 14.05.2021 - godz. 11:31
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:22
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
 
Ważność: od godz. 12:30 dnia 14.05.2021 do godz. 09:00 dnia 15.05.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Wisłoki, Brenia, Łęgu, Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Wieprza, Krzny  (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin
 
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
(+48) 12 639 81 40; 503 112 140

 

IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14
14 maj 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.