• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów

dodano przez: red.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Połańcu Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2021

gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.

            Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Połaniec - właścicielom psów i kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu wniosku o dofinansowanie (wniosek do pobrania pod artykułem) a w przypadku psów również przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa.

22 marzec 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: A.K.

KOMUNIKAT 
w sprawie 
MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, które zatwierdzone zostały przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 
Mapy nie były konsultowane z mieszkańcami wielu gmin, w tym mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec pomimo, że mają istotny wpływ na zmiany w obszarze życia i rozwoju związanym m.in. z budownictwem, rolnictwem, przemysłem, infrastrukturą komunalną.
Bardzo prosimy mieszkańców o zapoznanie się z mapami i podajemy ścieżkę dostępu: https://isok.gov.pl/hydroportal.html 
(wybieramy: Mapy zagrożenia powodziowego, bądź Mapy ryzyka powodziowego, powiększając obraz Gminy Połaniec i poszczególnych miejscowości, będziecie Państwo mogli zapoznać się z obszarami objętymi zasięgiem zagrożenia powodziowego, bądź ryzykiem powodziowym) 
Informujemy również, że gminy i miasta sąsiednich powiatów wyrażają dezaprobatę do takiego kształtu i konsekwencji funkcjonowania map.

 

Prosimy o wnoszenie uwag, ponieważ zamierzamy wystąpić ze stanowiskiem negatywnym również w tym temacie.
18 marzec 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje od godziny 18:00 dnia 18.03.2021 roku do godziny 08:00 dnia 19.03.2021 roku

dotyczące prognozowanego zamrzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu.

Temperatura minimalna -5 stopni C, temperatura minimalna przy gruncie -9 stopni C.

18 marzec 2021 Czytaj więcej

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW – ARTYKUŁÓW NA STRONIE PORTAL.POLANIEC.EU

dodano przez: red.


Prosimy osoby, instytucje, jednostki i inne podmioty o nadsyłanie materiałów do publikacji na stronie portal.polaniec.eu zgodnie z obowiązującymi wymogami  dotyczącymi zapewnienia dostępności treści serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) oraz ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W szczególności prosimy, aby zdjęcia, plakaty czy filmy posiadały opisy (tekst alternatywny).

18 marzec 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

"Filonek Bezogonek"
 
19.03 - godz. 17
 
20.03 - godz. 16
 
21.03 - godz. 16
 
 
"Każdy ma swoje lato"
 
19-21.03 - godz. 19
 
26-28.03 - godz. 19
 

 

 
17 marzec 2021 Czytaj więcej

Ciekawy dokument z Połańcem w tle

dodano przez: red.

Film przedstawia okres wojenny - Polaniec z tamtych lat

16 marzec 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/JvRTJxf0sck

16 marzec 2021 Czytaj więcej

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW 2021 - ZAPOWIEDŹ

dodano przez: red.

Film przedstawia zapowiedź Karpackiego Wyścigu Kurierów, który będzie organizowany również w Połańcu - jako mieście etapowym

16 marzec 2021 Czytaj więcej

DOWÓZ DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

dodano przez: red. 

Informacja dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec o organizowanych przez Gminę Połaniec dowozach do punktów szczepień.

Pomożemy Ci dotrzeć do wybranego punktu  na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 

Zadzwoń: (015) 865 53 28

16 marzec 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                                                            Połaniec, dn. 15.03.2021r.
  Z A W I A D O M I E N I E
 
 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. w Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu
16 marca 2021r. – godz. 15:30
.
 
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu,
 ul. Żapniowska 1.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x
.
3. Podjęcie uchwał:
 a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 c/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
 Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia
 ratunkowego,
 d/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę
 Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na sfinansowanie wykonania podziałów
 geodezyjnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 e/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki
 Niskoemisyjnej dla Gminy Połaniec – Aktualizacja na lata 2020 – 2022”,
 f/podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/267/2021 Rady Miejskiej
 w Połańcu z dnia 25 lutego 2021r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego
 Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Brzozowa I”, uchwalonego
 uchwałą Nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 roku.
4. Zakończenie obrad.
 /
x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
16.03.2021r. – 14:40 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

15 marzec 2021 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.