• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Spotkanie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

dodano przez: red.


       W dniu 29 grudnia odbyło się spotkanie pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pana Jacka Nowaka z prezesem i pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu. Wizyta miała formę omówienia realizacji zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, sprawy związane z jakością usług świadczonych przez zakład oraz krótkie podsumowanie realizacji aktualnych zadań inwestycyjnych, a także najbliższe plany związane z przedsiębiorstwem. Pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak zapewnił o staraniach pozyskiwania środków zewnętrznych na działania inwestycyjne, w tym  przybliżył również Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych. Podczas złożonej wizyty pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak złożył noworoczne życzenia na ręce prezesa i wszystkich pracowników placówki.

29 grudzień 2021 Czytaj więcej

Obradował konwent samorządów powiatu mieleckiego

dodano przez: red.


   

 

   28 grudnia 2021 r. w Wadowicach Dolnych odbyło się posiedzenie Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie z powiatu mieleckiego, z udziałem starosty powiatu mieleckiego i prezydenta Mielca. W spotkaniu wziął udział pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pan Jacek Nowak, który został przywitany przez członków Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego. 

       Tematem wiodącym spotkania była organizacja transportu publicznego na terenie powiatu mieleckiego. Analizowano zakres potencjalnej współpracy oraz partycypacji poszczególnych gmin w kosztach realizacji tego zadania. Koncepcję optymalnej formy organizacyjno-ekonomicznej na terenie dwóch powiatów – staszowskiego – mieleckiego (Staszów – Połaniec - Mielec) przedstawił pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak. Ustalono priorytety i strategię działań w ważnych kwestiach związanych z gminami  należącymi do konwentu. Spotkanie było także okazją do omówienia bieżących spraw oraz wymiany doświadczeń uczestników spotkania, a także złożenia życzeń na Nowy Rok - z wolą dalszej współpracy samorządów.

29 grudzień 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - powiat staszowski

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

29 grudzień 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

29 grudzień 2021 Czytaj więcej

WIZYTA W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

      dodano przez: red.


   

W dniu 28 grudnia pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pan Jacek Nowak gościł z wizytą w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Podczas spotkania z dyrekcją i pracownikami placówki burmistrz złożył noworoczne życzenia i omówił bieżące sprawy ze wskazaniem założeń rozwojowych placówki na następny rok. Omówiony został także stan sportu w mieście – dotyczący obiektów sportowych i rekreacyjnych,  instytucji i klubów sportowych, dyscyplin sportowych uprawianych w naszym mieście, organizowanych imprez  i wydarzeń sportowych, a także aktualna sytuacja finansowa. Burmistrz zapewnił o stabilności budżetowej na kolejny rok, a także przedstawił propozycje urozmaicenia atrakcji z udziałem gwiazd ze świata sportu. Przypomniał również o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią. Po spotkaniu z pracownikami i dyrekcją burmistrz – Pan Jacek Nowak wizytował poszczególne pomieszczenia obiektu basenowego.

28 grudzień 2021 Czytaj więcej

CZEKAMY NA PAŃSTWA OPINIE

 dodano przez: red.   


W związku z otrzymaną  dokumentacją projektową  dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku  Połaniec – Słupia przedstawiamy Państwu rozwiązania projektowe. Prosimy o zapoznanie się, a wszelkie uwagi, opinie prosimy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@poczta.polaniec.eu w terminie do 3 stycznia 2022r. Z mapami można również zapoznać się w pokoju 214.

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał.4

Zał. 5

27 grudzień 2021 Czytaj więcej

SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU Z PLANAMI NA PRZYSZŁOŚĆ

 dodano przez: red.     


                23 grudnia z wizytą u pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Pana Jacka Nowaka w Urzędzie Miasta i Gminy gościli trenerzy i sportowcy. Koniec Roku i początek Nowego to czas podsumowań i wyznaczania kolejnych celów.

            Podczas spotkania trenerzy dzielili się swoimi ostatnimi sukcesami, zmaganiami oraz planami na przyszłość. Pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak przedstawił propozycje współpracy i dalszego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

27 grudzień 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K.

.

Połaniec, dnia 23.12.2021 r

 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 grudnia 2021 roku
(godz. 11:30)
 
    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie porządku obrad. /x
    3. Przyjęcie protokołów: Nr XLIII/2021, Nr XLIV/2021, Nr XLV/2021, Nr XLVI/2021, 
        Nr XLVII/2021.
    4. Podjęcie uchwał:
a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2025,
b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
c/podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 – 2025,
d/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok,
e/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Powiatowi Staszowskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii w Staszowie",
f/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
g/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych przeciwko grypie na 2022 rok,
h/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok.
        5. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,
  c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
             /x – do porządku obrad mogą być
                    wprowadzone dodatkowe tematy
 
 
                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                Stanisław Lolo
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
30.12.2021 r. –9:00 – zebranie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
                        9:30  – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
Sesja Rady Miejskiej oraz  posiedzenia Komisji Rady zaplanowane na dzień 30 grudnia 2021 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
 
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

23 grudzień 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.