• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

dodano przez: red. 

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

nr 4-10 (43-49) • kwiecień-październik 2020

06 listopad 2020 Czytaj więcej

Komunikat Zespołu Interdyscyplinarnego

dodano przez: red. 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Połańcu mając na uwadze sytuację związaną ze wzrostem zachorowań na Covid-19 informuje, że od dnia 03.11.2020r. posiedzenia grup roboczych będą przeprowadzane w formie zdalnej - do odwołania. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są spotkania grupy roboczej w sposób tradycyjny z zachowaniem stosownych środków związanych z ochroną przed zakażeniem.

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z rodzinami objętymi procedurą Niebieskie Karty.

W przypadku podejrzenia eskalacji przemocy prosimy kontaktować się z :

- Komisariatem Policji w Połańcu pod nr 015/865-00-20 lub 112

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połańcu pod nr 158650-426; 158650-420

03 listopad 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                      ZARZĄDZENIE NR 115/2020
                            BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
                                            z dnia 3 listopada 2020r.
 
           w sprawie zasad świadczenia pracy zdalnej przez pracowników
                                   Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1931) zwanego dalej rozporządzeniem, zarządzam co następuje:
                                                               §1
    1. Działając na podstawie rozporządzenia, polecam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wykonywanie pracy zdalnej z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 2
    2. Ze świadczenia pracy zdalnej wyłącza się pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonanie w ramach pracy zdalnej.
                                                               § 2
    1. Zobowiązuje i upoważnia się  Kierowników Referatów do organizowania pracy zdalnej pracowników danego referatu, tak by zagwarantować ciągłość pracy Urzędu Miasta 
i Gminy w Połańcu.
    2. Upoważnienie obejmuje prawo wyłączenia z pracy zdalnej podległych pracowników 
w sytuacjach opisanych w §1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem.
                                                               § 3
Decyzję o wyłączeniu Kierowników i pracowników z pracy zdalnej podejmuje Burmistrz.
                                                               § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podjęcia i obowiązuje do 4 grudnia 2020r.
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                Burmistrz
 
                                                                                                          Jacek Tarnowski
03 listopad 2020 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W najbliższy weekend zapraszamy do Kina "Impresja" na ponadczasową bajkę o drewnianym pajacu, którego największym marzeniem było zostać chłopcem. Pinokio to opowieść o beztroskiej zabawie, bezgranicznej ojcowskiej miłości, ale przede wszystkim o posłuszeństwie i empatii.
6 listopada godz. 19.00 oraz 7-8 listopada godz. 17.00
 
03 listopad 2020 Czytaj więcej

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020 - ŚWIĘTO INNE NIŻ ZAWSZE

dodano przez: red. 

Święto Wszystkich Świętych tj., 1 listopada jak co roku skłania nas ku zadumie i kieruje naszą pamięć ku bliskim zmarłym.  To czas przemyśleń i refleksji nad życiem, których nie ma końca.  Nasze święto to wielowiekowa tradycja, która wiąże się przede wszystkim z  zewnętrznymi oznakami  pamięci czyli szczególną dbałością  o miejsca doczesnego spoczynku  naszych zmarłych jakimi są ich groby. W tym roku to święto będziemy obchodzić nieco inaczej.

Nie zgromadzimy się tłumnie, jak co roku, na grobach naszych bliskich.
Ale na pewno nie zapomnimy i uczcimy pamięć naszych najbliższych i zapewne jak zawsze zapłonie tysiące zniczy...

Fot. Cmentarz w Połańcu

30 październik 2020 Czytaj więcej

PROŚBA O POMOC

dodano przez: red. 
 


W związku z otrzymanym pismem dotyczącym obecnie trudnej sytuacji w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego związanej ze stanem pandemicznym prosimy chętne osoby o zgłaszanie się jako wolontariusze do niesienia pomocy w domach pomocy społecznej na wypadek problemów kadrowych.

Osoby zainteresowane pomocą jako wolontariusze mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.
Zapisy prowadzi Pani Dominika Reichert.
Tel. 15 865 00 11 lub 604 390 318.


 

Pani / Pan

Starosta Powiatu, Prezydent Miasta,

Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy

woj. Świętokrzyskiego

Od początku trwającej epidemii SARS-CoV-2 sytuacja w domach pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego jest na bieżąco co monitorowana. W ostatnich dniach odnotowujemy niepokojący wzrost zachorowań wśród mieszkańców i kadry DPS, pomimo obowiązującego reżimu sanitarnego i wprowadzonych ograniczeń. W rozmowie z Państwem oraz Dyrektorami Domów, wyraźnie wybrzmiewa problem zapewnienia kadry, w szczególności w przypadku wystąpienia zakażenia. Dotychczasowa solidarna i odpowiedzialna postawa kadry DPS, w sytuacji kryzysowej powinna zostać wsparta przez działania polegające m.in. na oddelegowaniu personelu. W tym celu rekomenduję pilne opracowanie "rezerwowych list kadrowych". Grupa osób znajdujących się na Państwa listach powinna uwzględniać lokalne uwarunkowania i możliwości kadrowe. Rezerwowa kadra może obejmować w szczególności wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej czy pracowników instytucji, których działalność została zawieszona. Ważne, aby na Państwa listach znalazły się osoby, które są gotowe nieść pomoc drugiej osobie oraz świadome warunków działania DPS.

Przygotowanie wstępnej listy osób, zdecydowanie przyspieszy i pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać przysługujące wojewodom instytucję oddelegowań do pracy (na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Jestem przekonany, że podjęcie powyższych działań jest kluczowe w przypadku wystąpienia problemów kadrowych oraz trudności w sprawowaniu opieki nad mieszkańcami. Niespotykana do tej pory sytuacja wymaga podejmowania niestandardowych działań. Jestem przekonany, że wspólnie wypracowana metoda wsparcia kadrowego zabezpieczy opiekę mieszkańcom DPS. Jednocześnie proszę o dalsze zaangażowanie odpowiednich służb i przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach (uwzględniając informację, czy opracowana została przez Państwa procedura na przypadek wystąpienia zakażenia, a w konsekwencji możliwych braków kadrowych w DPS.) Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Państwa o podjęcie pilnych działań mających na celu zabezpieczenie i wsparcie kadrowe w DPS na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski

30 październik 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                                ZARZĄDZENIE NR  112  /2020
                                           Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec 
                                              z dnia 26 października  2020 roku
 
        w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
                                                              do sprzedaży 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXXIII/207/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 września 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, w obrębie strefy inwestycyjnej B, w drodze przetargu zarządzam, co następuje:
 
§ 1.Podaję do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
       przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.Ustalam ceny nieruchomości umieszczonych w wykazie jako kwoty netto + podatek VAT
 
§ 3.Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy                                  
       Połaniec,  a także opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy 
       Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu
       Ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
        poprzez ogłoszenie w wydaniu świętokrzyskim Gazety Wyborczej.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZAŁĄCZNIK:

Wykaz nieruchomości

27 październik 2020 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Jak to jest zostać gwiazdą i się nie zmienić? Na to pytanie poszukajmy odpowiedzi w kinie. Zapraszamy do Kina "Impresja" 30- 31.10 o godz. 19.00 na nową, polską komedię obyczajową "Jak zostać gwiazdą ..... I pozostać sobą"

27 październik 2020 Czytaj więcej

Ważny komunikat do seniorów z uwagi na sytuację pandemiczną i ogłoszone dodatkowe obostrzenia w związku z funkcjonowaniem seniorów

Dodano przez: A.K. 

Miasto i Gmina Połaniec zwraca się z zapytaniem do osób (seniorów), które w wyniku ww. sytuacji potrzebują pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych niezbędnych i związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego tj.  zakup leków, żywności oraz  środków czystości.
Komunikat ww. kierujemy dla rozpoznania rzeczywistych potrzeb naszych mieszkańców (seniorów) i zorganizowanie dla nich pomocy.
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
 
                          TELEFON STACJONARNY
                         
                                15 865 04 26
                                15 865 82 33
                                15 865 04 27
 
                            TELEFON KOMÓRKOWY
                        
                                 668 876 660
 
26 październik 2020 Czytaj więcej

WAŻNE

WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW
ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY
W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY POŁANIEC

 

Szanowni Państwo

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu jest czynny na dotychczasowych zasadach, jednak z uwagi na sytuację pandemiczną i wzrost ilości zachorowań wśród naszych mieszkańców, mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, bardzo prosimy osoby, które chcą załatwić sprawę w budynku urzędu, by jeśli jest to możliwe, w pierwszej kolejności korzystały z kontaktu telefonicznego, bądź elektronicznego. Jeśli jednak uważacie Państwo, że załatwienie danej sprawy nie jest możliwepoprzez kontakt telefoniczny, bądź elektroniczny, załatwienie sprawy może się odbyć jak dotychczas, poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – z zachowaniem wszelkich obostrzeń, wynikających z reżimu sanitarnego.

Wyżej wymieniona prośba ma na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z dzisiejszego, trudnego dla nas wszystkich okresu.

Mamy nadzieję, że sytuacja ta nie będzie się utrzymywała przez długi okres czasu i pozwoli nam wszystkim na bezpieczne, normalne kontakty przy załatwianiu spraw.

 

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia.

W załączeniu wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

 

Jacek Tarnowski

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Wykaz numerów telefonów w UMiG Połaniec (plik w formacie PDF; Rozmiar: 90 KB)

Wykaz numerów telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
tel. (15) 865 04 20
fax (15) 865 56 60
e-mail: ops@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865-04-20
Księgowość
tel. (15) 865-12-97
Świadczenia rodzinne; Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (15) 865-82-82
Fundusz alimentacyjny; Karta Dużej Rodziny
tel. (15) 865-82-82
Dział realizacji świadczeń z pomocy społecznej
tel. (15) 865-56-60
Pracownicy socjalni
tel. (15) 865-04-26
tel. (15) 865-82-33
tel. (15) 865-04-27
Świadczenia wychowawcze 500+ / Dobry Start 300+
tel. (15)865-04-20
 
Wykaz numerów telefonów - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
 
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. (15) 865 58 10
fax. (15) 865 00 76
e-mail: scuw@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865 58 10
Sekretariat
tel. (15) 865 58 10
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi rachunkowej (księgowość)
tel. (15) 865 08 55
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi finansowej (płace)
tel./ fax. (15) 865 00 76
23 październik 2020 Czytaj więcej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.