• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

XLV Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

2013-08-22 11:42

dodano przez: Aleksandra

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 28 sierpnia 2013 roku
(godz. 15:30)

1. Otwarcie sesji /x.

2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla uczniów z terenu Miasta i Gminy za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2012/2013.

3. Przyjęcie protokołów: Nr XLII/13, Nr XLIII/13 i Nr XLIV/13.

4. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2013 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 2013 – 2027,

2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok,

3/ udzielenia  pomocy  finansowej  przez  Miasto  i  Gminę  Połaniec  Powiatowi Staszowskiemu,

4/ uchylenia Uchwały Nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej objętości,

5/ zmiany Uchwały Nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6/ zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

7/ górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za   usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

8/ zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec,

9/ określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną,

10/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

11/ ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy,

12/ nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego w rejonie Kopca Kościuszki w Połańcu,

13/ przyznania nieruchomości gruntowej,

14/ przyznania nieruchomości gruntowej.

6. Informacje bieżące na temat:

    - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,

    - pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym

      *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,

    - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje radnych.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 /x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy,

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr  Stanisław Lolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebrania komisji:
26.08.2013  –   godz.  14:30 wspólne zebranie Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia,
27.08.2013  –   godz.  14:00 wspólne zebranie Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.