• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Aktualności

PODSUMOWANO 2013 ROK NA UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ

2014-01-15 07:00

dodano przez: Aleksandra

   W dniu 30 grudnia 2013 roku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Połańcu. Spotkanie to było doskonałą okazją do podsumowania działań i rozliczenia mijającego już 2013 roku. Przedstawiono także perspektywy dalszego rozwoju gminy Połaniec na 2014 rok i kolejne lata. Podczas Uroczystej Sesji doceniono także wkład i zaangażowanie w rozwój kulturalny gminy Połaniec dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Sztuki. Aż 27 osób otrzymało stypendia artystyczne Miasta i Gminy Połaniec za osiągnięte, wysokie wyniki w dziedzinie artystycznej i aktywną promocję gminy Połaniec.

   W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu licznie zgromadzili się przedstawiciele władz Połańca oraz zacni goście w osobach:  Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Świętokrzyskiej – Czesław Siekierski, Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski oraz Piotr Żołądek, Starosta Powiatu Staszowskiego – Andrzej Kruzel, Wicestarosta Powiatu Staszowskiego – Michał Skotnicki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Lucyna Kozoduj, Radny Powiatu Staszowskiego, Prezes PGK w Połańcu – Jacek Nowak, włodarze sąsiadujących Gmin – Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Mieczysław  Wiącek z Radnym Rady Gminy Borowa, trenerzy, działacze klubów i sekcji sportowych – Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej LZS - Janusz Marczewski, duchowieństwo - Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Połańcu – Ks. Jan Wamyj, Proboszcz Parafii Św. Stanisława w Ruszczy – Ks. Józef Grabda oraz Proboszcz Parafii pw. MBWW w Połańcu – Ks. Witold Dobrzański.
   Swoją obecnością na Uroczystej Sesji zaszczycili również przedstawiciele Policji – Komendant Powiatowy Policji w Staszowie – Tomasz Śliwiński, Reprezentanci Komendy Policji w Połańcu – Wiesław Szymański i Leszek Sapa, Prezes WOPR Województwa Świętokrzyskiego  – Wacław Mozer oraz Straży Pożarnych, którą reprezentowali Komendant Powiatowy – Grzegorz Ciepiela oraz strażacy z terenu gminy Połaniec.
    W tym szczególnym dniu nie zabrakło również prezesów i kierowników regionalnych firm, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników gminy, przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego, przedstawicieli Kombatantów, sołtysów oraz mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Połaniec.

   Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo gorąco powitał współgospodarzy uroczystości - Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec - Jacka Tarnowskiego i Radnych Rady Miejskiej w Połańcu oraz wszystkich zgromadzonych gości na Uroczystej Sesji podsumowującej mijający rok, która stała się już tradycją. W swoim przemówieniu zaznaczył fakt, iż mijający rok 2013 był intensywnym czasem rozwoju dla gminy Połaniec – zrealizowano liczne, bardzo istotne dla gminy inwestycje – w pełni przygotowano tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów, wybudowano, zmodernizowano i wyposażono obiekty sportowo – rekreacyjne na terenie sołectw gminy Połaniec, wykonano remont dróg, chodników, budowę parków, terenów zielonych, wybudowano odcinek sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz z zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych, rozpoczęto budowę tak ważnego dla mieszkańców Połańca mostu łączącego dwa województwa – świętokrzyskie i podkarpackie. „Osiągnięcia te budują, ale też zobowiązują do pójścia jeszcze dalej, stawiają przed Radą i Burmistrzem kolejne, nowe wyzwania jakie niesie ze sobą 2014 rok. A rok ten będzie rokiem szczególnym – dwa brzegi Wisły połączy most, będzie to rok wpisany na karty historii Połańca. Nie osiągnięto by tych wszystkich wyznaczonych celów gdyby nie pomyślna współpraca mieszkańców, Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z władzami województwa świętokrzyskiego. To wspólnie osiągnęliśmy te dobre wyniki i tak widoczne efekty” – mówił Przewodniczący.
Przewodniczący serdecznie podziękował Burmistrzowi, Radnym i mieszkańcom Połańca za bardzo dobrą współpracę oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do osiągnięcia widocznych efektów w sferze inwestycyjnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Życzył wszystkim podobnych, a nawet jeszcze lepszych wyników tej współpracy w Nowym 2014 Roku, a na zakończenie swojego przemówienia złożył wszystkim obecnym na Uroczystej Sesji najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

   Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, który po przywitaniu zaproszonych gości podziękował wszystkim osobom, które przez wiele lat pomagają gminie Połaniec i przyczyniły się do znacznego rozwoju naszego miasta. W swym przemówieniu podkreślił, iż to co osiągnięto było możliwe dzięki współpracy bardzo wielu osób i instytucji na rzecz lokalnej społeczności – współpracy mieszkańców, władz gminy Połaniec z władzami województwa świętokrzyskiego oraz pomyślnie pozyskanym środkom zewnętrznym na poszczególne cele. Burmistrz przypomniał, iż Parlament Europejski, zatwierdzając budżet na nowy okres finansowania 2014 – 2020 przeznaczył dla Polski o 4,5 mld Euro więcej niż poprzednio:  - „Jest to powód do radości, ponieważ oznacza to większą pulę dofinansowania do wykorzystania przez gminy, a gmina Połaniec nigdy nie wykonuje inwestycji – remontuje czy buduje tylko z własnych środków. Zawsze robi to, co jest możliwe przy pozyskaniu i wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania. Należy spojrzeć choćby na liczby z ubiegłych lat – 2007 – 2013 nakłady na remonty i inwestycje to ok. 150 mln zł, przy czym prawie 64 mln zł to pozyskane środki zewnętrzne na te inwestycje”. W swym przemówieniu Burmistrz dokonał również obszernego podsumowania 2013 roku, wspominając najważniejsze wydarzenia i dokonania inwestycyjne, dzięki którym zmieniło się nasze miasto i znacznie poprawiły się warunki bytowe mieszkańców. Zapewnił tym samym, że przyszły 2014 rok stawia nowe wyzwania i będzie obfitował w jeszcze bardziej ambitne decyzje i działania mające na celu dalszy, prężny rozwój Miasta i Gminy Połaniec: - „Rok 2014 będzie rokiem przełomowym, zbiegiem różnych okoliczności – to zakończenie budowy mostu, to również przełom jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy. Należy się dobrze przygotować, by Połaniec – który obecnie liczy 8,410 tys. mieszkańców – liczył w najbliższej przyszłości ok. 20 tys. mieszkańców. To konkretne plany i zadania by utworzyć całą bazę wokół tego priorytetowego zadania p.n.: „Połaniec 20 000”, a rok 2014 będzie właśnie sprzyjał ku temu”. Na rok 2014 zaplanowano dużo bardzo ważnych inwestycji – dalszą rewitalizację, budowę dróg lokalnych, przebudowę istniejącego obiektu sportowego oraz przebudowę dużej ilości obiektów związanych z bezpieczeństwem i swobodą życia mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych – wyposażenie w niezbędne media, budowa i remont dróg, dobudowa parkingów. W 2014 roku nie zapomniano o najmłodszych mieszkańcach miasta i gminy, a w kolejnych latach - także o przyszłości osób starszych.
   Na zakończenie swojego przemówienia Burmistrz złożył na ręce Przewodniczącego i Rady Miejskiej serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę i wyraził nadzieję na jej dalszą, tak dobrą kontynuację. Złożył również wszystkim gościom, mieszkańcom i przyjaciołom naszego miasta najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2014 Roku.

   Po przemówieniach współgospodarzy uroczystości, głos zabrali zaproszeni goście.  Jako pierwszy głos zabrał Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Świętokrzyskiej – Czesław Siekierski, który w swoim przemówieniu podkreślił bardzo istotny fakt: - „ Na Połaniec należy patrzeć w perspektywie tych wszystkich przemian jakie dokonały się w Polsce na przełomie kilku lat. Połaniec wykorzystał swoją szansę, swoje 5 minut w ujęciu historii. Dobrze jest mieć tak jak Połaniec, dobrych gospodarzy, których łączy wspólne działanie.” Poseł przypomniał również, że rok 2014 rok to 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej, to także kolejna perspektywa finansowa, a środki te są bardzo ważne. Na zakończenie swojego przemówienia Poseł pogratulował osiągnięcia tak wysokich wyników dzięki dobrej współpracy i życzył by trwała ona kolejne lata.
   Następnie głos zabrali Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski oraz Piotr Żołądek.
   Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski podziękował za możliwość bycia na Uroczystej Sesji w tym szczególnym dniu podsumowującym dokonania gminy Połaniec: - „To prawdziwa przyjemność w przedostatnim dniu 2013 roku uczestniczyć w sesji i mówić o tym, co zdołaliśmy zrobić. To jest obraz tego jak rozmowa, dobre planowanie, myślenie i umiejętność porozumienia się trzech samorządów daje efekty. Połaniec rozbudował zasadę zrównoważonego rozwoju do tego stopnia, że stał się ośrodkiem przykładowym.” W swym przemówieniu pogratulował również umiejętności i odwagi podjęcia perspektywicznego myślenia i działania w sprawie budowy mostu.
   Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek w swym przemówieniu zwrócił uwagę na to, iż: - „Współpraca to bardzo ważny element, dziś niedoceniany. To bardzo ważny element w relacjach i budowaniu stosunków międzyludzkich, między poszczególnymiformami działań. Jest to niezwykle trudne, a Połańcowi się to perfekcyjnie udaje. Ten element komunikacji udaje się w wielu płaszczyznach - z jednostkami województwa, powiatu, samorządu. To nie tylko kwestia budowy infrastruktury tej zmaterializowanej, to przede wszystkim inwestycja w człowieka. Człowiek jest tu dominującą jednostką, której trzeba poświęcać ogromną uwagę.” Podkreślił również, że: - „Projekt „Połaniec 20 000” jest bardzo realny, bo budujemy drogi, mosty, nie po to by nimi wyjeżdżano, tylko po to by nimi do Połańca przyjeżdżano. A do tego jest potrzebna bardzo mądrze i precyzyjnie skonstruowana oferta, która by zachęcała, ponieważ dzisiaj inwestor chcący inwestować na danym terenie ma bardzo surowe i wymagające kryteria oceny danych warunków. Nagroda „GRUNT NA MEDAL” dla terenów inwestycyjnych Połańca jest dowodem na to, że gmina idzie z duchem czasu.”
   Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Staszowskiego – Andrzej Kruzel, który wyraził swoje słowa uznania i dumy, że: - „… w powiecie mamy takie środowisko samorządowe, które jest postrzegane bardzo pozytywnie na zewnątrz, które ma dobre notowania i aprobatę, bo dzięki temu rośnie również ranga powiatu. Dzięki tej ciężkiej pracy, przy dużym wsparciu bratniego samorządu udaje nam się uzyskiwać dobre oceny zewnętrzne.” Starosta podkreślił również bardzo ważną rolę tradycji w kształtowaniu młodego pokolenia, poczynając od przedszkola, a kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Bo to właśnie młode pokolenie jest naszą nadzieją. Na zakończenie swojego przemówienia starosta podziękował za wspólne działania i partnerstwo w braci samorządowej bez podziałów.
   Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Borowa - Mieczysław  Wiącek, który w swoim przemówieniu podkreślił fakt, iż Połaniec jest bardzo bliskim miastem dla Gminy Borowa, która będzie po wybudowaniu mostu, tranzytem dla Połańca do Mielca. Zauważył również, że: - „Oprócz budowanego mostu na Wiśle, w ciągu ostatnich ośmiu lat zostały już wybudowane inne mosty – mosty przyjaźni, mosty kultury, sportu, które tak wspaniale układają współpracę pomiędzy młodzieżą z Połańca i młodzieżą z gminy Borowa.”
    Dyrektor Produkcji GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Mieczysław Kobylarz w swoim przemówieniu również podziękował za bardzo dobrą współpracę Elektrowni GDF SUEZ z władzami gminy. Przypomniał, że w mijającym 2013 roku to właśnie w Połańcu ruszył największy na świecie Zielony Blok na biomasę. To największa tego typu instalacja energetyczna na świecie i największe pojedyncze źródło energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. To dowód na to, że Połaniec to miejsce przyjazne dla środowiska, dla mieszkańców i odwiedzających. Również w 2013 roku przeprowadzono modernizację bloków od 1 do 7, co w efekcie daje zwiększenie wydajności elektrowni, ale przede wszystkim przedłuży jej pracę o kilkanaście kolejnych lat.
    Wszyscy goście w swoich przemówieniach podkreślali ogromną skalę zmian jakie zaszły w gminie Połaniec – ogrom wykonanych inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa i bytu mieszkańców, utworzenie terenów inwestycyjnych stwarzających dogodne warunki do inwestowania dla potencjalnych inwestorów, a co za tym idzie powstanie w przyszłości nowych miejsc pracy oraz otwarcie się Połańca na województwo podkarpackie poprzez budowę mostu na rzece Wiśle. Tak wiele zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych było możliwe właśnie dzięki pomyślnej współpracy władz Połańca z władzami województwa. Wszyscy goście życzyli dalszej, tak owocnej współpracy w nadchodzącym 2014 roku i na kolejne lata.


 

WRĘCZENIE STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

   Podczas Uroczystej Sesji doceniono także wkład i zaangażowanie w rozwój kulturalny gminy Połaniec dzieci i młodzieży z Centrum Kultury i Sztuki, która swoimi imponującymi wystąpieniami artystycznymi uświetnia każdą uroczystość na terenie naszej gminy oraz poza nią.  Po spektakularnych wystąpieniach artystycznych, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – Joanna Juszczyńska zaprosiła na scenę wszystkich małych i dużych artystów z Centrum Kultury i Sztuki, którzy otrzymali z rąk Burmistrza – Jacka Tarnowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Lolo oraz zacnych gości stypendia artystyczne za osiągnięte wysokie wyniki w dziedzinie artystycznej i aktywną promocję gminy Połaniec na szczeblu województwa, kraju oraz poza jego granicami. Podziękowano również insrtuktorom za poświęcony czas i pracę z młodymi artystami. Z kolei Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski i Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo w podziękowaniu za wsparcie działań kulturalnych otrzymali puchary z rąk Przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej LZS Janusza Marczewskiego.

Oto lista nagrodzonych stypendystów:

TANIEC, MUZYKA/ŚPIEW – stypendium I stopnia
Katarzyna Drożdżowska
Julia Kasprowicz
Klaudia Machniak

TANIEC – stypendium II stopnia
Klaudia Buda
Marcelina Czechowska
Julia Iwaniuk
Aleksandra Kwapis
Izabela Machniak
Julita Przybycińska

MUZYKA/ŚPIEW – stypendium II stopnia
Patrycja Gołyska
Julia Kicińska
Amelia Kocur
Katarzyna Łańka
Magdalena Mazur
Karolina Mirecka
Wiktoria Pikul
Wiktoria Pliszka
Wiktoria Polak
Amelia Switek
Marlena Zielińska

TEATR – stypendium II stopnia
Julia Bort
Aleksandra Fiuk
Paulina Fiuk
Katarzyna Kozłowska
Julia Krupa
Adrian Tatrocki
Rafał Wach

   Druga część występów artystycznych zakończyła część oficjalną Uroczystej Sesji, a Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo podziękował wszystkim za przybycie i udział w niej.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.