• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

RUSZA PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W POŁAŃCU

2014-05-21 13:33

dodano przez: Dominika

Muszla koncertowa w Połańcu – to jeden z najważniejszych obiektów, gdzie toczy się życie kulturalne. Obecnie służy do realizacji wielu wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych, widowisk taneczno - muzycznych i koncertów. Dobra akustyka obiektu przy organizowaniu dużych imprez staje się niezbędna. O tym, że w obiekcie występują problemy natury akustycznej było wiadomo już od dawna. Każdy kolejny występ odbywał się z wielką niepewnością – obawiano się czy nie najlepsza akustyka obiektu nie wpłynie niekorzystnie na jakość widowiska. Wkrótce jednak to się zmieni. Poprawa akustyki obiektu wraz z przebudową sceny i istniejących pomieszczeń oraz przedłużenie kopuły muszli niewątpliwie wpłyną na poprawę jakości prezentowanych wydarzeń kulturalnych. Tak duża inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana dzięki zewnętrznym środkom finansowym, jakie udało się pozyskać na ten cel Gminie Połaniec, bez których powodzenie projektu nie byłoby możliwe. Gmina jest już w posiadaniu projektu, a kilka dni temu podpisano umowę na wykonawstwo.

"Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy muszli koncertowej w Połańcu" to zakres umowy, jaką zawarto 31 października 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Jacka Tarnowskiego a Pracownią Projektową Architektoniczno – Budowlaną Marii i Andrzeja Głowackich reprezentowaną przez Marię Głowacką.

Wytyczne do projektowania objęły:

- przebudowę sceny (w oparciu o projekt akustyczny) – zmniejszenie powierzchni sceny i wydzielenie
z jej części pomieszczeń, m. in. garderoby wraz z węzłem sanitarnym;
- zaprojektowanie przedłużenia kopuły muszli;
- przebudowę pomieszczeń zaplecza od strony południowej – wydzielenie magazynu.

Wykonawca zobowiązał się do oceny stanu technicznego obiektu i zawarcia w opracowaniu koniecznych prac remontowych oraz do doboru (wskazania) sprzętu do zmodernizowanego obiektu, m.in. nagłaśniającego i oświetleniowego.

Wykonawca zobowiązał się w wówczas do wykonania następujących prac dotyczących projektu:

-uzyskania materiałów do projektowania oraz wykonanie mapy do celów projektowych;
-wykonania projektu akustycznego sceny obiektu wraz z badaniami akustycznymi, w celu osiągnięcia pożądanej akustyki;
-uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji;
- przygotowania kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
-opracowanie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
-wykonania kosztorysu inwestorskiego.

Wartość opracowania projektu wyniosła: 23985,00 zł brutto. Gmina jest już w posiadaniu projektu.

LEPSZA AKUSTYKA TO LEPSZA JAKOŚĆ IMPREZ

Widocznym efektem realizacji projektu będzie przede wszystkim poprawa akustyki i stanu technicznego obiektu oraz wzrost jego funkcjonalności. Wpłynie to znacząco na zwiększenie atrakcyjności obiektu, spowoduje stworzenie odpowiednich warunków do prezentacji różnorakich widowisk kulturalnych, a także przyczyni się do poprawy walorów estetycznych. Przedsięwzięcie to przyczyni się niewątpliwie do zmiany wizerunku Miasta i Gminy Połaniec oraz wzrostu jej atrakcyjności.

W dniu 15.05.2014 w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec Burmistrz – Jacek Tarnowski podpisał umowę na zadanie „Przebudowa muszli koncertowej” w Połańcu z wykonawcą zadania – Waldemar Misiak PPHU „AGRO – BAZA”  z siedzibą Górki 39-306, Otałęż 5. Na wykonanie zadania wykonawca ma czas 3,5miesiąca licząc od daty zawarcia umowy. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 781 478,32zł. brutto. Uroczyste podpisanie aktu odbyło sie w obecności Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej - Zdzisława Kwiatkowskiego, Zastępcy Burmistrza Połańca - Jarosława Kądzieli, Dyrektor CKiSz - Joanny Juszczyńskiej, Kierownik Ref. Inwestycyjnego w UMiG - Danuty Bobrowskiej oraz Podinspektora d/s budowlanych i remontów w UMiG Połaniec - Mariusza Droś. 

Warto nadmienić, że dotychczasowy układ funkcjonalno – przestrzenny muszli nie ulegnie zmianie.

Zakres przebudowy obejmie:

- spłycenia sceny poprzez ustawienie ścian tłowych
- wydzielenie odrębnych węzłów sanitarnych – dla  kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych
- zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym na poziom sceny i zaplecza
- wykonanie pokrycia kopuły muszli
- remont ścian wewnętrznych kopuły  związany z wykonaniem ustrojów akustycznych
- montaż  sufitowych ustrojów akustycznych
- przebudowa węzłów sanitarnych dla aktorów i widzów oraz pomieszczeń garderób
- wykonanie posadzki sceny
- ocieplenie ścian i dachu pomieszczeń zaplecza, w ty wymiana stolarki okiennej
- realizacja dojścia pieszego dla osób niepełnosprawnych od strony zaplecza sceny
- realizacja oświetlenia sceny
- przebudowa gniazd
- wyposażenie instalacyjne (demontaż  starej instalacji sanitarnej  oraz montaż  nowoprojektowanej instalacji – wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o i wentylacji.

Przedsięwzięcie stanowi kolejny, ważny krok Miasta i Gminy Połaniec w kierunku stworzenia atrakcyjnej bazy kulturalno – rozrywkowej, umożliwiającej spędzenie wolnego czasu w ciekawy i atrakcyjny sposób, a co najważniejsze - dostępnej dla szerokiego grona odbiorców, zarówno dla mieszkańców, jak i gości z zewnątrz. Dziś przebudowa muszli staje się faktem. REALIZACJA JEST MOŻLIWA DZIĘKI ŚRODKOM ZEWNĘTRZNYM POZYSKANYM PRZEZ GMINĘ POŁANIEC W RAMACH ZADANIA "REWITALIZACJA CENTRALNYCH OBSZARÓW MIASTA".

 

CO JUŻ ZYSKAŁ POŁANIEC DZIĘKI ŚRODKOM W RAMACH REWITALIZACJI?

„Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” to projekt, dzięki któremu w Połańcu zrealizowano wielkie i niezwykle ważne przedsięwzięcie, mające na celu nie tylko zagospodarowanie przyjaznej przestrzeni dla społeczności lokalnej, ale przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy poprzez poprawę starej, zniszczonej infrastruktury komunalnej i przebudowę infrastruktury drogowej.

Prace tchnęły życie w Plac Uniwersału Połanieckiego sprawiając, że Rynek miasta "żyje" przez cały rok. Przebudowa centrum pozwoliła na uwydatnienie rozwojowego charakteru miasta i wyeksponowanie jego doskonałej lokalizacji. Dzięki tego typu "zabiegom" połaniecki rynek w końcu pełni odpowiednią funkcję. Prowadzone w błyskawicznym tempie prace polegały na wymianie starej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odwodnieniu drogi i placu oraz wymianie wszystkich chodników, schodów i podjazdów znajdujących się na tym terenie. "Transformacja’ w rewitalizacji placu miejskiego polegała na likwidacji istniejącego ronda i wprowadzeniu skrzyżowań z wydzielonymi pasami ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zostały również przebudowane dotychczasowe skrzyżowania, parking, powstały nowe zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych z wysepką środkową. Na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania doczekał się również budynek po byłej remizie OSP. Ten ważny dla połanieckiej społeczności obiekt zyskał nowy blask. Powstało tu "Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo – handlową". Nowa płyta Placu Uniwersału Połanieckiego podzielona została na dwie części. Część wschodnia tzw. kameralna dziś stanowi otoczenie przebudowanego obiektu po dawnej OSP, zaś w część zachodnią została "wtłoczona" ozdobna zieleń. Nowym elementem w przestrzeni rynku jest podświetlona światłem o kolorowej barwie fontanna, która przyciąga, głównie latem, wielu mieszkańców.  

Całkowity koszt realizacji kompleksowego projektu "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca – przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta oraz przebudowa parków rekreacyjnych" to 5 914 830,05. Wstępne dofinansowanie wynosiło 44,26%  tj. 2 362 787,47zł. W praktyce oznaczało to, iż realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej, na rozwijaniu zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu więzi społecznych i stworzeniu miejsca, sprzyjającego aktywności społeczności. Dziś Rynek to miejsce tętniące życiem -  miejsce miłych spotkań mieszkańców z nutą muzyki poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych ("Muzyczne spotkania przy fontannach"), miejsce odwiedzin turystów oraz główny punkt informacyjny miasta w zakresie turystyki. Warto zaznaczyć, iż rewitalizacja rynku popchnęła prywatnych właścicieli do upiększania domostw znajdujących się w otoczeniu Rynku przez odnowienie elewacji budynków.   

RYNEK Z TAMTYCH LAT...

 

RYNEK KILKA LAT TEMU...

 

W TRAKCIE REWITALIZACJI

            

ZREWITALIZOWANY RYNEK  

 

DZIŚ PLAC UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO TĘTNI ŻYCIEM 

 

 

Ale to nie wszystko. Dzięki pozyskanym środkom mamy nowe parki rekreacyjne, chodniki, alejki zieleni oraz oświetlenie przy ul Madalińskiego – Kubika w Połańcu, a także park rekreacyjny, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleń oraz oświetlenie placu przy muszli koncertowej. Parki rekreacyjne tworzące otwartą przestrzeń publiczną powinny i zazwyczaj spełniają, oczekiwania swoich użytkowników. Często wymieniane jako strategiczny punkt wyposażenia miasta, dają możliwość rekreacji i innych przejawów aktywności mieszkańców. Okazują się tym samym strzałem w dziesiątkę pod względem zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, poprawy jakości życia i stworzenia okazji do nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Nowe tereny zieleni, które powstały w Połańcu odgrywają wielką rolę w strukturze miasta. Miejsca te są odpowiedzią na oczekiwania społeczności - z jednej strony poprawa starej, zdegradowanej infrastruktury, a z drugiej- szczególne walory widokowe i doskonałe warunki do miłego odpoczynku.

W TRAKCIE BUDOWY

       

MIEJSCA WYPOCZYNKU DLA KAŻDEGO

Konsekwencją starań zmierzających do pozyskania kolejnych środków  na rewitalizację miasta był podpisany 17 grudnia 2012r. aneks do umowy o dofinansowanie, w wyniku czego Gmina Połaniec uzyskała 60 % dofinansowania, czyli dodatkowe 840 268,30zł na realizację zadania. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 3 203 055, 77zł.


Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2 "Rewitalizacja małych miast" Oś 6 "Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 został zawarty z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego podpis złożył Adam Jarubas – Marszałek Województwa i Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a po stronie Miasta i Gminy Połaniec Burmistrz - Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Małgorzaty Żugaj.

 

Projekt pn. "Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca – przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2007 – 2013

ROK 2014 

WIĘCEJ UNIJNYCH ŚRODKÓW NA REWITALIZACJĘ POŁAŃCA

24 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013. Umowę podpisali: w imieniu Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Kazimierz Kotowski; w imieniu Miasta i Gminy Połaniec – Burmistrz Jacek Tarnowski oraz Małgorzata Żugaj Skarbnik Gminy. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Irena Sochacka. Prawie 6 mln złotych to ogromny zastrzyk finansowy, który wpłynie na rozwój miasta i pozwoli zrealizować kilka największych inwestycji, na które czekaliśmy wiele lat. Spośród trzech gmin, które uzyskały dofinansowanie w województwie świętokrzyskim, Połaniec otrzymał największą pulę środków finansowych na rewitalizację miasta.

 

 

CO POŁANIEC ZYSKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM W RAMACH REWITALIZACJI CENTRALNYCH OBSZARÓW MIASTA 

Projekt wart ponad 9 mln złotych przy 60 % dofinansowaniu zakłada przebudowę 17 odcinków drogowych wraz z remontem sieci grzewczych i wodno-kanalizacyjnych na ulicach: Kosynierów, Ruszczańskiej, Jędrusiów, W. Bartłomieja, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Zakres obejmie remont drogi wewnętrznej jednokierunkowej od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej, remont drogi ul. Kochanowskiego, przebudowę drogi wewnętrznej przy kompleksie handlowym przy ul. T. Kościuszki. Przebudowie zostanie poddana ul. Reymonta, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelnej. Powstaną nowe chodniki i parkingi na Osiedlu Południe. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów wyniesie 5,84 ha natomiast długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją 5,59km. Ważnym zadaniem jest także dobudowa oświetlenia ulicznego. W ramach projektu powstanie nowe oświetlenie na ul. Kołłątaja, łącznik ul. Partyzantów od. ul. Mieleckiej i od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki, jak również nowe oświetlenie na ulicy Ruszczańskiej w kierunku Rybitw i budowa oświetlenia na skarpie w kierunku Kopca Kościuszki. Powstaną również dwa nowe place zbaw, a dwa istniejące zostaną wyremontowane. Gruntownego remontu doczeka się muszla koncertowa oraz budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się także inwestować w tereny rekreacyjne położone w okolicach rzeki Wschodniej polegające na rewitalizacji zbiornika rekreacyjnego oraz przebudowa terenu wokół stadionu miejskiego. W miejscach gdzie powstaną dwa pamiątkowe pomniki AK i na PUP w Połańcu planuje się utwardzenie terenu z kostki wraz obiektem małej architektury z nasadzeniami roślinności. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu, przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej. Pozostała infrastruktura rewitalizacji to remont ogrodzenia przy kompleksie przy ul. Żapniowskiej oraz przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego. Projekt obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Żapniowską poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach oraz zagospodarowanie dwóch terenów poprzez remont nawierzchni. Tereny przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszowską zostaną zagospodarowane poprzez nasadzenia zielenią oraz zostanie wykonane utwardzenie placu.

                 

Przedmiotowe projekty to odpowiedź na potrzeby ożywienia gospodarczego i społecznego Miasta i Gminy Połaniec poprzez zwiększenie potencjału turystycznego kulturalnego i rekreacyjnego miasta, poprawę estetyki obiektów i związanej z nimi przestrzeni publicznej przy równoczesnej trosce o zrównoważony rozwój społeczny. Dziś można mówić o stworzeniu niepowtarzalnego klimatu miasta, a także wydobyciu najcenniejszych dla niego elementów. Kompleksowa rewitalizacja przyczyni się do tego, iż Połaniec upatrywany będzie jako miejsce kultury- wciąż żywej i nadal aktualnej, miejsce cieszące oko wspaniałymi walorami widokowymi z możliwością aktywnego wypoczynku, A do tego w pełni bezpieczne. Jest to nieoceniona wartość wyróżniająca nas na tle innych miast.

 

PRZEBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ JEST W RAMACH PROJEKTU "REWITALIZACJA CENTRALNYCH OBSZARÓW MIASTA"

 

Podpisanie umowy na przebudowę Muszli Koncertowej w Połańcu - 15.05.2014r.

 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.