• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Informujemy, iż w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 12:00 nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, a jednocześnie skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych.

Związane jest to z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

29 październik 2021 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Dodano przez: A.K. 

Zapraszamy do Punktów Szczepień w Połańcu.

 

29 październik 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/PKP6RamtnxE

28 październik 2021 Czytaj więcej

Wystawa rękodzieła podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

Przez najbliższe dni w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu można będzie oglądać wystawę prac rękodzieła artystycznego podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu. Wśród prac znajdują się m.in. obrazy, ozdobne szkatułki, ceramiczne misy, a nawet wiersze.

Wszystkie zgromadzone prace zostały wykonane przy użyciu wielu różnych technik rękodzielniczych.

Wystawa została zorganizowana z okazji "Światowego Dnia Terapii", który obchodzony jest 27 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na wystawę.

                      

26 październik 2021 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

Połaniec, dn. 26.10.2021 r.

Z   A   W   I   A   D   O   M   I   E   N   I   E
 
         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 października 2021 r. – godz. 15: 30. 
 
Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1. 
 
    1. Otwarcie sesji. 
    2. Przyjęcie porządku obrad/x. 
    3. Podjęcie uchwał: 
           a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 - 2025, 
           b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok, 
           c/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Połaniec porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021- 2030, 
           d/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu, oznaczonej jako działka nr 5005 o powierzchni 0,0197 ha.
            
    4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych: 
 
     a/radnych Rady Miejskiej, 
     b/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
             
      5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2020/2021. 
 
      6.  Zakończenie obrad. 
                 
                    /x – do porządku obrad mogą być
                    wprowadzone dodatkowe tematy                                                                                                                                       
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
28.10.2021 r. – 14:45 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.
 
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

26 październik 2021 Czytaj więcej

Propozycja kinowa na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zapraszamy na film NAJMRO w dniach 29-31 października godz. 19.00

26 październik 2021 Czytaj więcej

Jakie były tegoroczne Dni Kultury Połanieckiej?

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W tym roku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu postawiło na różnorodność muzyczną . Umiejętnie połączyło klasykę Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z muzyką rozrywkową Mariusza Kalagi i wysokim sopranem Renée Fleming w operetce „Wesoła wdówka”. Na koncert filharmonii i warsztaty zaprosili dzieci i rodziców.

26 październik 2021 Czytaj więcej

CYKL KONKURSÓW "POŁANIEC - MOJE MIASTO - MOJA GMINA"

dodano przez: red.


ZAPRASZAMY DO URZĘDU MIASTA I GMINY (P.210) PO ODBIÓR NAGRÓD OSOBY, KTÓRE ZWYCIĘŻYŁY W PIERWSZYCH OGŁOSZONYCH KONKURSACH,

PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI UDZIELIŁYPANI ANGELIKA GOLEŃ I PANI MONIKA SZYWAŁA.

ZWYCIĘZCÓW WYLOSOWAŁ ANTOŚ

22 październik 2021 Czytaj więcej

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej - Afrykański pomór świń w naszym powiecie

dodano przez: red.


Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 113 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r. Ognisko ASF nr 2021/113 (ognisko pierwotne) wyznaczono 14 października 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 51 świń (7 loch, 30 prosiąt, 13 tuczników, 1 knur), położonym w miejscowości Czarzyzna, w gminie Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami I wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605. Obszar ten sąsiaduje z obszarem objętym ograniczeniami III wyznaczonym z powodu występowania ognisk ASF u świń w powiecie mieleckim w województwie podkarpackim. W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami IW oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. Wokół ogniska ASF wyznaczono obszar zapowietrzony i obszar zagrożony (w promieniu 10 km od ogniska choroby).


W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 października pod pozycją 3379 zostało opublikowane Rozporządzenie 9/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego.

W dniu 21 października pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego odbyło doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzonym w województwie świętokrzyskim w dniu 14.10.2021 r. pierwszym ogniskiem wirusa ASF u świń, w gminie Łubnice, powiat staszowski, w bliskim sąsiedztwie z powiatem mieleckim w woj. podkarpackim, który objęty jest ograniczeniami III w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. UE. L. 2021.129.1 z dnia 2021.04.15). Narada z udziałem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz szefami  służb, inspekcji, straży, zarządców dróg, przedstawicieli Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organami samorządu gminnego i powiatowego z powiatu staszowskiego i buskiego, poświęcona była ocenie dotychczas zrealizowanych wspólnych działań przez służby zespolone oraz administrację publiczną na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wypracowaniu dalszych wnioskówi rekomendacji, celem skutecznego zwalczenia powstałego ogniska w województwie świętokrzyskim.W związku z pojawieniem się ogniska choroby Wojewoda Świętokrzyski w ramach działań koordynacyjnych m.in. na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego, które ustanawia obszary zapowietrzone w promieniu 3 km od ogniska choroby ASF oraz obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska. Wymienione rozporządzenie określa również nakazy oraz zakazy dla właścicieli gospodarstw rolnych oraz lokalnych zarządców dróg na ustanowionych rozporządzeniem obszarach. Lokalizację ognisk choroby i wyznaczone strefy w Polsce zobrazowano na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa.

ROZPORZĄDZENIE  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego I buskiego

(po klinięciu otworzy się całościowy dokument)

 

W czwartek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zebrał się sztab zarządzania kryzysowego, w którym wziął udział burmistrz Połańca – Jacek Tarnowski. Omawiano i planowano prace związane z potwierdzonym przypadkiem w naszym powiecie.

Fot. Echo dnia

Zdjęcie przedstawia posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego w związku z ASF

21 październik 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Dodano przez: A.K.

KOMUNIKAT

w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Na podstawie Uchwały Nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 , których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Konsultacje prowadzone będą poprzez wypełnienie formularza konsultacji. Projekt Programu oraz formularz konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, pokój 220. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie lub w formie elektronicznej /adres e-mail: weronika.janowska@poczta.polaniec.eu lub sekretariat@poczta.polaniec.eu w terminie do 29 października 2021 roku. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2022.

Załączniki:

PROJEKT - POŻYTEK  2022

FORMULARZ 2022

20 październik 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.