• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE W GMINIE POŁANIEC

2017-03-02 09:20

dodano przez: Dominika

PROGRAM „ZORZA” – CZYSTE POWIETRZE NAD ŚWIĘTOKRZYSKIEM”,

w ramach którego możliwe będzie dofinansowanie:

I.         wymiany pieców/kotłów na kotły nowoczesne o wyższej sprawności, a w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) - klasy 4 i wyższej, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,

II.      podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca wraz z  trwałym odcięciem demontowanego kotła od instalacji.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – nabór wniosków od 1.03.2017 r.- nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych. Alokacja 2,5 mln. zł..

Warunki dofinansowania są określone w regulaminie Programu, dostępnym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

INFORMACJE NA STRONIE http://www.wfos.com.pl/ PROGRAMY 2017

 

Dofinansowanie w formie dotacji 25 % kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć:

-        3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4,

-        4 000 zł dla pozostałych zadań.

 

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych po 01.01.2017 roku i zadań zakończonych przed dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.

Potwierdzeniem zrealizowania zadania będzie protokół zakończenia zadania oraz oryginał faktury (wraz z potwierdzeniem zapłaty) dostarczone z wnioskiem i kopią umowy z wykonawcą (jeśli występuje).

Wniosek o dofinansowanie zadania wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

al. ks. J. Popiełuszki  41

25-155 Kielce

PROGRAM DLA OSÓB FIZYCZNYCH „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI, ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW” – EDYCJA II.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – nabór wniosków od 1.03.2017 r. (nabór ciągły - do wyczerpania środków finansowych w kwocie 7 mln zł).

Dofinansowanie dotyczy prac w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowaniu podlega:

I.     termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, stropów piwnic wymiana okien zewnętrznych, drzwi zewnętrznych. Zakres prac musi wynikać z audytu energetycznego -opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii. Kwalifikowane do dofinansowania będą wydatki na zakres ujęty w audycie energetycznym.

II.     wymiana pieców/kotłów na kotły nowoczesne o wyższej sprawności, a w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) - klasy 4 i wyższej, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz bez rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej;

III.     podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca wraz z  trwałym odcięciem demontowanego kotła od instalacji;

IV.     zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE.

 

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej - pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% w stosunku rocznym:

-        dofinansowanie do 95 % kosztu kwalifikowanego, tzn. jeżeli koszt kwalifikujący się do dofinansowania wyniesie np. 10 526,32 zł (100%), to dofinansowanie w formie pożyczki wyniesie 10 000,00 zł (czyli 95%),

-        minimalna kwota pożyczki to 6 000 zł

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:

a)        powyżej trzech lat spłaty(łącznie z okresem karencji liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 25% udzielonej pożyczki (czyli pożyczając 10 000,00 zł należy zwrócić 7 500,00 zł),

b)        powyżej dwóch lat spłaty a poniżej trzech lat(liczone od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 20% udzielonej pożyczki.

Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie z okresem karencji.

Do Programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu. Realizacja zadania musi zostać zakończona w roku obowiązywania edycji danego programu.

W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu (pożyczka udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu) - wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl i w siedzibie WFOŚiGW przy al. ks. J. Popiełuszki 41.

 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.