• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Aktualności

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ NA PODSUMOWANIE 2017 ROKU

2018-01-11 09:20

Tekst i foto : Dominika Reichert

W Połańcu w dniu 29 grudnia minionego roku w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Spotkanie to było doskonałą okazją do podsumowania działań i rozliczenia mijającego 2017 roku. Przedstawiono także perspektywy dalszego rozwoju Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok oraz kolejne lata. Podczas Uroczystej Sesji doceniony został wkład i zaangażowanie w rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec. W miłej i świątecznej atmosferze dokonano podsumowania mijającego roku oraz złożono życzenia na 2018 rok.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo. W wieńczącym rok 2017 przemówieniu Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo gorąco powitał gości, współgospodarzy uroczystości oraz wszystkich zgromadzonych na Uroczystej Sesji podsumowującej mijający rok, która stała się już u nas tradycją.

Zacni goście, którzy wzięli udział w  uroczystości to: marszałek województwa Świętokrzyskiego- Adam Jarubas, starosta powiatu staszowskiego – Michał Skotnicki, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Wacław Mozer, samorządowcy z sąsiednich gmin, a mianowicie: wójt gminy Borowa- Władysław Błażejowski, przewodniczący Rady Gminy – Marian Taran oraz były przewodniczący Rady Gminy Borowa- Mieczysław Wiącek, przedstawiciele duchowieństwa – proboszcz: Jan Wamyj, Witold Dobrzański, Józef Grabda, radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu na czele z jej przewodniczącym – Karolem Grabowskim, przedstawiciele służb mundurowych – komendant komisariatu Policji w Połańcu – Artur Pietras, radny powiatowy – Jacek Nowak, dyrektorzy, prezesi, kierownicy zakładów pracy w powiecie i na terenie MiG Połaniec, w tym wieloletnia prezes elektrowni – Alfreda Świtek, a także prezes spółdzielni mieszkaniowej – Danuta Kotlarz. W uroczystości wzięli także udział: radni Rady Miejskiej, burmistrz – Jacek Tarnowski, skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj, sekretarz Gminy – Mieczysław Machulak, kierownicy i pracownicy referatów z Urzędu Miasta i Gminy, prezesi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (Oświaty), (Kultury i sportu), (Opieki społecznej i pracy), (Opieki zdrowotnej), (Gospodarki komunalnej), przedstawiciele jednostek pomocniczych – sołtysi i przewodniczący osiedli, przedstawiciele ludzi sportu: działacze LZS, działacze klubów i sekcji sportowych, trenerzy oraz sportowcy, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zbigniew Brzeski, prezes Koła Łowieckiego „Dzik” – Tadeusz Kostępski, kapitan, kombatant Walk o Wolność Naszej Ojczyzny - Feliks Pławki, przedsiębiorcy, samorządy uczniowskie, przedstawiciele klubów, młodzież szkół, media, a także  mieszkańcy naszego miasta i gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo w dalszym przebiegu uroczystości podkreślił, że okres Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku to czas spotkań w gronie najbliższych, ważnych dla nas osób, czas refleksji nad przeszłością, ale również czas nadziei i optymizmu na przyszłość. To także nowe cele i nowe wyzwania. To spotkanie to forma podziękowań – za współpracę,  życzliwość, co sprawia, że nasze miasto i gmina tak wspaniale się rozwija - zaznaczył przewodniczący. „Dlatego też powinniśmy być wszyscy zadowoleni ze zrealizowanych planów i zamierzeń, jak również z zapoczątkowanych przedsięwzięć, z których w przyszłości będą czerpać radość mieszkańcy nie tylko gminy, ale i regionu” – podkreślił przewodniczący.

Następnie zostały przedstawione najważniejsze informacje z działalności gminy związane z realizacją budżetu w 2017 roku. Miasto i Gmina Połaniec w 2017 roku przeznaczyła na bieżącą działalność urzędu i jednostek organizacyjnych kwotę 67 923 664 zł. Z tego działalność w zakresie wychowania i oświaty to kwota  21 131 015 zł, pomoc społeczna – 17 037 847zł, działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1 502 841 zł, działalność Centrum Kultury i Sztuki – 1 599 067zł, działalność biblioteki -  438 000 zł. Na inwestycje przeznaczono: 12 158 360 zł.

Ważniejsze wydatki majątkowe w 2017 roku to:

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec - kwota 88 595  zł;
 • Budowa domu opieki  - kwota 140 000 zł;
 • Budowa zbiornika na rzece Wschodniej - kwota 49 000  zł;
 • Budowa siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury - kwota  99000 zł;
 • Rozbudowa pływalni - kwota 8 102 000 zł;
 • Zakup gruntów - kwota 688 477 zł;
 • Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z instalacją odwodnienia terenu i przebudową zalicznikowej instalacji oświetleniowej na terenie istniejących garaży przy ulicy Lipowej w Połańcu - kwota 670 000 zł;
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Połaniec - kwota 93 800 zł;
 • Adaptacja pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu - kwota 382 605 zł;
 • Zakup samochodu dla WTZ w Połańcu - kwota 210 000 zł;
 • Budowa inkubatorów przedsiębiorczości - kwota 120 000 zł;
 • Rozbudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Gminy Połaniec Obszar B - kwota 236 000 zł;
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłoczonymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec - kwota 430 000 zł;
 • Budowa oświetlenia terenu zabytkowego parku w miejscowości Ruszcza, gmina Połaniec - kwota 278 800 zł;
 • Budowa oświetlenia w Mieście i Gminie Połaniec - kwota 50 000 zł.

 

Jak podkreślił Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo to dzięki ciężkiej pracy samorządu na przestrzeni ostatnich lat, dziś gmina Połaniec stwarza duże możliwości dla społeczności połanieckiej i regionu,  ale nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy, współpracy i pomocy, za co serdecznie podziękował wszystkim. „Dziękuję za rady i pomoc parlamentarzystom, ukłony kieruję w stronę pana marszałka, zarządu województwa, radnych Sejmiku i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, dziękuję p. wojewodzie i pracownikom Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuje serdecznie panu staroście, pracownikom Starostwa Powiatowego, przewodniczącemu i Radzie Powiatu. Dziękuje naszym koleżankom i kolegom z sąsiednich samorządów. Dziękuję radnym Rady Miejskiej za aktywność, za pracę dla swoich wspólnot. Dziękuję radnym, za to że tworzą zgrany zespół ludzi, którzy przede wszystkim pracują dla dobra miasta, dla dobra gminy. Ludzi, którzy w sytuacjach różnych potrafią być razem. Siłą tego samorządu jest to, że  jesteśmy razem, że współpracujemy z burmistrzem Miasta i Gminy, widzimy jego wysiłki, dążenia i ciężką pracę i wspieramy. Wspieramy Burmistrza bo to co robi jest widoczne dla mieszkańców naszej gminy i naszego miasta. Miasto się rozwija, jest coraz piękniejsze. Goście, którzy przyjeżdżają na święta wypowiadają bardzo dobre opinie, co cieszy. Dziękuję jeszcze raz radnym za współpracę – bowiem nie raz wspieracie również i mnie. Szczególne słowa podziękowania kieruję do p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, za jego ciężką  odpowiedzialną pracę, zaangażowanie, ale nie tylko, dziękuję  za pełne poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności  oraz bardzo dobrą współpracę z Radą Miejską. Dziękuję p. Małgorzacie Żugaj – skarbnik Gminy, za życzliwość, spokój, profesjonalizm, dobroć, dobry klimat pracy i współpracy. Dziękuję za współpracę p. Mieczysławowi Machulakowi – sekretarzowi Gminy, Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu za merytoryczne i kompetentne przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miejskiej. Wielkie podziękowania kieruję dla Pań z Biura Rady Miejskiej: p. Grażynie Dziarmakowskiej i p. Agnieszce Janowskiej. Dziękuję duchowieństwu naszej gminy za dobre słowo i współpracę z naszym samorządem. Dziękuję ludziom nauki, kultury i sportu: dyrektorom kierownikom i pracownikom za wychowanie, opiekę i wszechstronną edukację dzieci i młodzieży. Pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie dla kierownictwa i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ŚDS, za poświęcenie i trudną pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Dziękuję kierownictwu i pracownikom służby zdrowia, za realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, służbom komunalnym za należyte zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Dziękuję przedstawicielom jednostek pomocniczych za dobrą realizację przyjętych na siebie zadań. Dziękuję przedsiębiorcom lokalnym, którzy działają na rynku, rozwijają  swoje zakłady, utrzymują zatrudnienie oraz tworzą nowe miejsca pracy, a także wspomagają samorząd,  sponsorując różne imprezy w naszej gminie. Serdecznie dziękuję służbom mundurowym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, strażakom – ochotnikom z naszej gminy, za to, że możemy żyć spokojnie, bezpiecznie wiedząc, że zawsze możemy na nich liczyć. Dziękuję pocztom sztandarowym, harcerzom i młodzieży, reprezentującej Miasto i Gminę w naszym regionie. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta i gminy za dobre słowa, wsparcie i uznanie naszej dotychczasowej pracy” – mówił przewodniczący.Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, który po przywitaniu zaproszonych gości podziękował wszystkim osobom, które przez wiele lat pomagają gminie Połaniec, tym samym przyczyniając się do jej znacznego rozwoju. Okres świąteczny to najlepszy czas na podsumowanie mijającego kresu, na podsumowanie wspólnych działań zrealizowanych dzięki ciężkiej i solidnej pracy – dla dobra mieszkańców i środowisk. W swym przemówieniu podkreślał, że to co zostało dotychczas osiągnięte było możliwe dzięki współpracy bardzo wielu osób i instytucji na rzecz lokalnej społeczności – w tym współpracy mieszkańców, władz gminy Połaniec z władzami województwa świętokrzyskiego oraz pomyślnie pozyskanym środkom zewnętrznym na poszczególne cele. Te słowa podziękowań za okres wytężonej pracy, współpracy, pomocy dla samorządu Połańca zostały skierowane w stronę marszałka województwa, zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego na ręce obecnego na sali Honorowego Obywatela Połańca, marszałka województwa świętokrzyskiego – Adama Jarubasa,  który zawsze pomaga, i dzięki któremu gmina Pozyskała olbrzymie środki na rozwój. Panu marszałkowi odśpiewano sto lat i złożono życzenia imieninowe. Burmistrz podkreślił, że Miasto i Gmina Połaniec optymalnie wykorzystała możliwości, dzięki dużej pomocy od marszałka i pozyskuje na dalszy okres. Podziękowania skierowane zostały dla człowieka, który służy pomocą każdemu samorządowi poprzez słowo, zaangażowanie czy poradę. W przypadku Połańca poświęcił niejednokrotnie wiele czasu, by nauczyć zdobywać środki dla rozwoju gminy. Burmistrz przedstawił owoce współpracy ze starostwem powiatowym dziękując na ręce starosty i Radnych Powiatowych za pomoc osobistą i zaangażowanie dla Połańca oraz realizację wielu wspólnych inicjatyw, zwłaszcza infrastrukturalnych, nie omijając planów na przyszłość. Burmistrz skierował podziękowania w stronę Urzędu Wojewódzkiego za realizację wielu zadań w zakresie infrastruktury czy  pomocy społecznej. Podziękowania za wszelaką pomoc dla prezesa WOPR – Wacława Mozera, samorządowcom zza Wisły za współpracę, która dzięki budowie mostu na Wiśle nabrała dziś zupełnie innego wymiaru. Obecnym na sali księżom podziękowanie za Słowo Boże głoszone w trudnych chwilach dla mieszkańców, co jest bardzo dzisiaj potrzebne. Za zapewnione bezpieczeństwo mieszkańców złożono podziękowania służbom mundurowym na ręce obecnego na sali przedstawiciela policji - komendanta i straży za mocną współpracę, wykonaną pracę w ramach wspólnie realizowanych działań i pracę, która przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom całego powiatu oraz za porządek publiczny. Słowa wdzięczności za dobre słowo burmistrz złożył przewodniczącym osiedli, sołtysom, mieszkańcom. Szczególne słowa uznania zostały skierowane dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i całej Rady Miejskiej w Połańcu za owocną współpracę i zgodne decyzje, dzięki czemu samorząd wypracował tak dobre wyniki. Padły słowa podziękowań dla przedsiębiorców, przedstawicieli zakładów pracy, dla prezes spółdzielni mieszkaniowej za wspaniałe warunki funkcjonowania i życia dla mieszkańców. "Dzięki pracy wielu osób możemy pracować, planować, dbać o każdego mieszkańca w każdej dziedzinie życia –  bo razem możemy tworzyć świetną atmosferę, która przekłada się na dobro wspólne”. Jak wyjaśnił burmistrz  duże środki finansowe przekazywane są na działalność jednostek własnie po to, aby wychowanie, oświata, kultura, dbanie o osoby chore, sport stały na najwyższym poziomie. Na koniec podziękowano rodzicom za wsparcie młodzieży, a także Związkom Zawodowym za wspólne działania w kierunku lepszego życia mieszkańców, a także na ręce przedstawicieli klubów za pracę na rzecz pomocy innym. Szczególne podziękowania skierowano w kierunku prezes – Alfredy Świtek za wieloletnią współpracę, dobrą współpracę przynoszącą oczekiwane efekty. Wszelkie podziękowania popłynęły do pracowników gminy i jednostek oraz dyrektorów i kierowników jednostek działających na terenie gminy na ręce Skarbnik – Małgorzaty Żugaj. Burmistrz złożył następnie wszystkim gościom, mieszkańcom i przyjaciołom naszego miasta najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku i zaprosił do prezentacji zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku oraz prezentacji planów na kolejne lata, co przedstawia poniższa prezentacja multimedialna.

PREZENTACJA PRZEDSTAWIAJĄCA DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU
I PLANOWANE DO REALIZACJI W KOLEJNYCH LATACH

Po przemówieniach współgospodarzy uroczystości, głos zabierali kolejno zaproszeni goście. Jako pierwszy na mównicy miejsce zajął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, który podziękował za życzliwość mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec. Jak podkreślił, uczestnicząc w sesji podsumowującej rok zawsze przedstawiane są ambitne plany inwestycyjne i zadania już zrealizowane jako efekty pracy władz na czele z burmistrzem, przewodniczącym, radnymi i mieszkańcami. „Te inwestycje to przykład nadawania tonu w naszym województwie, to przykład bycia liderem”. Honorowe Obywatelstwo zobowiązuje – wiele przed nami, wierzę że uda się zrealizować wszystkie plany. Czuję się prawdziwym przyjacielem Was" – mówił marszałek. Na koniec podkreślił, że samorząd województwa uchwalił budżet, i ma nadzieje, że Połaniec będzie z tego korzystał, bo przygotowuje dobre aplikacje, a możliwości na ten rok będzie dużo. Marszałek wyjaśnił także znaczenie pre – umów, które mają służyć ludziom. Wyraził także radość, że w Połańcu dba się o seniorów i młodych ludzi.


Starosta powiatu staszowskiego – Michał Skotnicki – docenił starania lokalnego samorządu o dostatni budżet zapewniający lepsze życie mieszkańcom, zarówno młodych, jak i dorosłych. Połaniec stwarzając doskonałe warunki dla seniorów podaje przykład jak życie dojrzałe może być wspaniałe nawet w sędziwym wieku.  Starosta złożył najlepsze życzenia na Nowy Rok – zdrowia, pewności i stabilności.

 

 


Prezes WOPR – Wacław Mozer przekazał podziękowania pisemne na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Lolo, Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Tarnowskiego, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Aliny Dudek oraz prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP w Połańcu - Stanisława Walczyka za zaangażowanie, profesjonalizm w realizacji zadań, za wieloletnią współpracę, która przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa wielu osób. Wskazał, że Połaniec jest pięknym i czystym miastem, do którego chetnie przyjeżdża. Prezes złożył również najlepsze życzenia dla społeczności połanieckiej, zwłaszcza dalszego tak prężnego rozwoju.


Przewodniczący Rady Gminy Borowa – Marian Taran w swoim przemówieniu podkreślił osiągnięcia Miasta i Gminy Połaniec, podziękował za współpracę pomiędzy gminami. Wspomniał także o dużym ułatwieniu za sprawą powstałego mostu, a na zakończenie złożył życzenia – wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia, realizacji ambitnego planu.


Wójt Gminy Borowa- Władysław Błażejowski również podkreślił dobrą współpracę sąsiedzką, gdzie dwie strony uczą się od siebie, uzupełniają, czerpią pomysły,. „Gratulujemy wam osiągnięć, cieszymy się że mamy możliwość mieszkać przy prężnie rozwijającym się regionie” – mówił wójt składając naljepsze życzenia na Nowy rok - samorządowi, gościom i mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec.


W imieniu duchowieństwa głos zabrał ks. proboszcz - Witold Dobrzański, który zwracając się do władz wojewódzkich, powiatowych i  miejsko - gminnych oraz wszystkich zgromadzonych złożył najlepsze życzenia. Na nowy rok życzył dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, realizacji planów, potrzeby wspólnej modlitwy, wsparcia od patronów. Życzenia dla mieszkańców,  na ręce marszałka dla całego województwa, dla starosty dla całego powiatu, dla burmistrza i Rady dla całego Miasta i całej Gminy Połaniec. Ksiądz proboszcz podkreślił także, że ludzie z zewnątrz zauważają zmiany dokonane w Połańcu. A tegoroczne oświetlenia świąteczne szczególnie przykuwają uwagę.

 


W dalszym przebiegu zgromadzeni na sali usłyszeli ciepłe słowa od Prezes - Alfredy Świtek pod adresem samorządu za wiele zrealizowanych zadań inwestycyjnych, za wiele osiągnięć, za owocną współpracę. Pani prezes wspomniała o latach pracy, były prywatne refleksje porównujące Połaniec sprzed wielu lat poprzez budowę miasta, aż po dzisiejszą nowoczesność. „Co roku to miasto zmienia się, powstają nowe inwestycje, jestem dumna że mogę tu mieszkać. Historia mojego życia związana jest z elektrownią Połaniec. Włodarze miasta wykorzystywali doskonale okazje na rzecz rozwoju miasta. Szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu wiele uległo zmianie na lepsze i życzę sobie dalszego takiego rozwoju jako mieszkanka. My jako miasteczko jesteśmy rodziną, potrzebna jest zawsze zgoda” – mówiła prezes. Na koniec popłynęły życzenia dla wszystkich zdrowia, realizacji marzeń, dalszego rozwoju regionu.


 


PO RAZ PIĄTY WRĘCZONO STYPENDIA ARTYSTYCZNE

Stypendia artystyczne to od 5 lat miła tradycja Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Podsumowanie osiągnięć 2017 roku, przedstawienie planów  i perspektyw rozwoju Miasta i Gminy Połaniec oraz serdeczne życzenia składane przez zaproszonych gości przeplatały taneczno - muzyczne prezentacje stypendystów. Grudniowe spotkanie to dla każdego z nich wzruszająca chwila. Uczniowie połanieckich szkół i wychowankowie Centrum Kultury i Sztuki z niecierpliwością czekają na ten dzień by z śmiechem na twarzy przyjąć z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Jacka Tarnowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Lolo i znakomitych gości wyróżnienie - stypendium artystyczne. Dodatkowo 2 osoby  otrzymały jednorazowe nagrody finansowe. W tym roku po raz piąty 36 najzdolniejszych w kategorii: taniec, muzyka/śpiew, teatr przy dźwiękach fanfar i w blasku świateł z dumą mogło prezentować na scenie Listy Gratulacyjne i symboliczne róże. Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec to wspaniała forma docenienia ich pasji. Warto nagradzać młodzież, która mocno angażuje się różnego rodzaju projekty artystyczne, która długie godziny spędza na ćwiczeniach i próbach w szkole czy w Centrum Kultury i Sztuki. Ci młodzi ludzie w szczególny, artystyczny sposób promują Miasto i Gminę Połaniec. Stypendium to dla nich nie tylko nagroda, ale niesamowita mobilizacja do pracy, doskonalenia się i osiągania kolejnych sukcesów. To również forma podziękowania dla instruktorów za charyzmę, niesłabnącą siłę i artystyczny warsztat, który zdołali przekazać swoim podopiecznym. Ukłon w stronę rodziców i najbliższych za zrozumienie i wsparcie, które nasi stypendyści otrzymują każdego dnia. Mamy nadzieję, iż przyznana nagroda zaowocuje jeszcze wspanialszą artystyczną promocją pięknej ziemi połanieckiej.

 

Lista stypendystów reprezentujących Publiczną Szkołę Podstawową w Połańcu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Połańcu i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Lp.

Imię i nazwisko

Kategoria

1.

Chmielowiec Kinga

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

2.

Drożdżowska Katarzyna

muzyka/śpiew - stypendium I stopnia

3.

Grabowski Karol

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

4.

Grzyb Maja

taniec - stypendium II stopnia

5.

Guca Wiktoria

taniec - stypendium II stopnia

6.

Jakub Hyla

teatr - stypendium II stopnia

7.

Jarkowska Natalia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

8.

Kasprowicz Julia

muzyka/śpiew - stypendium I stopnia

9.

Kicińska Julia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

10.

Kocur Amelia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

11.

Kołek Karolina

teatr - stypendium II stopnia

12.

Kurzeja Joanna

taniec - stypendium II stopnia

13.

Kwiatkowska Dominika

teatr - stypendium II stopnia

14.

Łańka Katarzyna

muzyka/śpiew - stypendium I stopnia

15.

Machniak Klaudia

muzyka/śpiew - stypendium I stopnia

16.

Mazur Magdalena

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

17.

Michalczyk Klaudia

taniec - stypendium II stopnia

18.

Nowakowska Ewa

taniec - stypendium II stopnia

19.

Ossolińska Patrycja

teatr - stypendium II stopnia

20.

Polak Wiktoria

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

21.

Porębska Natalia

taniec - stypendium II stopnia

22.

Przybycińska Julita

taniec - stypendium II stopnia

23.

Skowron Wiktoria

taniec - stypendium II stopnia

24.

Sowińska Natalia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

25.

Stolicka Dominika

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

26.

Switek Amelia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

27.

Szweda Dominika

taniec - stypendium II stopnia

28.

Wiatr Natalia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

29.

Wójcik Krzysztof

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

30.

Witek Emilia

taniec - stypendium II stopnia

31.

Wojdan Katarzyna

teatr - stypendium II stopnia

32.

Wójtowicz Olga

teatr - stypendium II stopnia

33.

Zabłocka Natalia

taniec - stypendium II stopnia

34.

Zielińska Marlena

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

35.

Zielono Sylwia

muzyka/śpiew - stypendium II stopnia

36.

Zysk Laura

taniec - stypendium II stopnia

 

Jednorazowe nagrody otrzymali:

1.      Mirecka Karolina
2.     
Ossolińska Karolina


 

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
 Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec. Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.