• oferta terenów inwestycyjnych
  • Budowa mostu - fotorelacja
  • atrakcje turystyczne
  • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
  • Place zabaw
Aktualności

WIELKA GALA SPORTU – REKORDOWA LICZBA STYPENDYSTÓW I NAGRODZONYCH. DWA DNI WIELKICH SPORTOWYCH EMOCJI W POŁAŃCU

2018-02-13 14:02

dodano przez: D. R.

      W związku z prężnym rozwojem sportu na terenie naszej Gminy samorząd podjął decyzję o stworzeniu programu stypendialnego dla osób osiągających wybitne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. Godne podziwu wyniki sportowe zawodników w ostatnich latach są znaczące i przyczyniają się do promowania Gminy i Miasta Połaniec w kraju, jak i poza jego granicami. W związku z tym, aby stworzyć dogodne warunki materialne do rozwijania zainteresowań sportowych, postanowiono ustanowić stypendia oraz wyróżnienia i nagrody. To była dobra inicjatywa, sądząc po ilości osób, którym przyznano stypendia i nagrody w tym roku, - bo to dowód, że sportowa pasja jest dla młodych ludzi nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, a postępy i osiągnięcia zawodników są z kolei niewyczerpanym źródłem dumy i zadowolenia dla nas mieszkańców.

 

Stypendia stanowią motywację do odnoszenia kolejnych sukcesów sportowych, stają się impulsem do jeszcze większej pracy oraz umacniają w dążeniu do realizacji własnych marzeń i ambicji.

Wyników sportowych, jak wiadomo, na skalę kraju i świata nie da się osiągnąć bez systematycznego wspierania działań sportowych, kształtowania talentów młodych sportowców. Tylko dzięki temu można przeżywać – dające mnóstwo radości - emocje sportowe, wychowywać następców dzisiejszych wielkich sportowców, a zarazem dzięki sukcesom sportowców promować skutecznie region. Stypendia to forma podziękowań i motywacji do dalszej pracy. Sportowcom, trenerom, opiekunom i rodzicom – za cały rok ciężkiej pracy, zmagań, promocji i wszystkim, którzy wiedzą i czują, że sport należy wspierać należą się słowa podziękowania. Dużą uwagę należy koncertować na działalności edukacyjnej – bo przecież sport to nie tylko forma zagospodarowania wolnego czasu, ale również forma kształtowania osobowości, charakteru i postaw.

♦♦♦

W tym roku Gala Sportu odbyła się 7 i 8 –ego  lutego. Sala widowiskowa CKiSz – miejsce wręczania gratyfikacji w Połańcu była wypełniona do ostatniego miejsca przez mieszkańców gminy Połaniec oraz zaproszonych gości, którzy przybyli na Galę Sportu podsumowującą dokonania sportowców na arenach sportowych w 2017 roku. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych w Połańcu stanowiących nie tylko wspaniałą okazję do uhonorowania ludzi wkładających trud w rozwój sportu w mieście i gminie, lecz także podsumowanie najważniejszych osiągnięć sportowych w danym roku. Wielowymiarowa ocena – od sportu dzieci i młodzieży, przez największe imprezy, po najlepszych sportowców zawodowych…  Tegoroczna uroczystość była podsumowaniem wydarzeń, osiągnięć i inwestycji sportowych w roku 2017 oraz świętem sportu środowiska połanieckiego, podczas którego prezentowane były osiągnięcia naszych sportowców, trenerów i działaczy.

Warunki przyznawania stypendium  sportowego określone są uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr V/15/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr LXV/408/14 z dnia 29 października 2014 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr XIX/128/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku oraz uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr LI/317/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku.

Ustalona kwota maksymalna to 350 zł

I stopień stypendium – 100% kwoty maksymalnej 350 zł
II stopień stypendium – 60% kwoty maksymalnej 210 zł
III stopień stypendium – 30% kwoty maksymalnej 105 zł

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, począwszy od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia.

Warunki przyznawania nagród określone są uchwałą Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dzięki stypendiom sportowym adepci przeróżnych dyscyplin, będą mogli w dalszym ciągu rozwijać swoje zdolności. 
W tym roku osób nagrodzonych jest  dużo. To przede wszystkim wynik doskonałej formy młodych sportowców. Ich wyjątkowe sukcesy są potwierdzeniem, że pieniądze te zostały dobrze ulokowane.

Wszystkich biorących udział w uroczystości gorąco powitała dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Karolina Koper – Adamczak, a w szczególności młodych sportowców. Sala widowiskowa, zapełniła się przedstawicielami władz samorządowych, administracyjnych i sportowych oraz przedstawicielami różnych dyscyplin sportowych: zawodnikami i trenerami - to byli bohaterowie wieczoru, jako żywy przykład, że sport może stać się wspaniałą życiową przygodą! Uczestniczyli Oni w Gali Sportowej na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, Jacka Tarnowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, Stanisława Lolo i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, Karoliny Koper – Adamczak. Wśród grona zaproszonych osób znaleźli się: prze­wod­ni­czą­cy Świę­to­krzy­skie­go Zrze­sze­nia LZS - Je­rzy Kula, radni, działacze i pasjonaci sportowi.  Gorące powitania skierowano w kierunku przedstawicieli ludzi sportu: prezesów, działaczy, trenerów, nauczycieli klubów sportowych oraz prezesów, dyrektorów, kierowników zakładów pracy i instytucji. Powitano również prezesów, dyrektorów i kierowników placówek oświatowych, kulturalnych i innych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Połaniec. Nie zabrakło przedsiębiorców, właścicieli, firm z terenu naszej gminy, którym złożono gorące podziękowania za ogromne wparcie i wielokrotną pomoc w przygotowaniu zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. Szczególnie gorąco powitano głównych bohaterów spotkania sportowców - DZIECI I MŁODZIEŻ, a także Ich rodziców i opiekunów. Dyrektor Karolina Koper - Adamczak oraz pracownik OSIR - Maciej Witek złożyli gorące podziękowania za wpieranie sportu w Połańcu na ręce samorządu - burmistrza, Jacka Tarnowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej - Stanisława Lolo.

Podziękowania i gratulacje dla młodzieży odnoszącej w dziedzinie sportu wysokie wyniki w dalszym przebiegu uroczystości złożył przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo. Za dążenie do celu, za czas poświęcony na treningi, za godzenie nauki ze sportem – to podziękowania dla młodych sportowców; za ogrom pracy - trenerom, zawodnikom;  za stwarzanie odpowiedniej atmosfery - rodzicom i opiekunom. W Połańcu daje się dobry przykład, że warto podjąć wysiłek, który jest postrzegany i oceniany na arenie krajowej. "Życzę pomyślności, zdrowia i jeszcze lepszych wyników sportowych” - mówił przewodniczący. Kierując słowa podziękowania do Rady Miejskiej, burmistrza, instytucji wspomagających sport przewodniczący zapewnił, że samorząd Połańca nadal będzie dostrzegał i wspierał młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe. Na zakończenie stypendystom i nagrodzonym przewodniczący jeszcze raz  złożył gorące słowa gratulacji i podziękowań za promocję miasta i gminy.

W dalszej części uroczystości głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski witając wszystkich uczestników gali. Podsumowując sportowy – dobry okres dla Połańca - przypomniał w swym przemówieniu, że Miasto i Gmina Połaniec prowadzi program stypendiów sportowych od 2010 roku. Z roku na rok program ten jest rozwijany - w pierwszej edycji przyznano stypendium 17 zawodnikom, w następnej 23 osobom, w 2012 stypendium otrzymało 22 zawodników, natomiast w 2013 r. przyznano 28 stypendia.Zkolei w 2014 przyznano 39 stypendia, w 2015 - 34 osoby odebrały stypendium, w 2016 – 38 osób, w roku 2017 stypendium otrzymały  43 osoby, a w roku 2018 mamy 50 stypendystów! Podobnie jest w przypadku przyznanych nagród. W 2010 roku otrzymało je 97 osób, w roku następnym 80, 109 nagród przyznano w 2012 roku. 123 osobom przyznano w roku 2014, 129 w 2015 roku, 134 w 2016, w 2017 roku aż 216, zaś w 2018 rekordowa liczba 306 nagród. Stypendia to odzwierciedlenie pracy wielu sportowców naszej gminy. To powód do dumy, - mówił burmistrz, powód do szczególnych podziękowań młodym ludziom za wysiłek, pracę, to powód do podziękowania za wieloletnią pracę trenerską i za tworzenie warunków zapewniających rozwój kariery sportowej zawodników -  dla trenerów, opiekunów, rodziców. Burmistrz podsumował finansowe wsparcie w poszczególnych latach.

OGÓLNIE W LATACH 2010 - 2018 NA STYPENDIA SPORTOWE PRZEZNACZONO:
469 245,00 ZŁ

OGÓLNIE W LATACH 2010 - 2018 NA NAGRODY SPORTOWE PRZEZNACZONO:
109 577,38 ZŁ

  ŁĄCZNIE: 578 822,38 ZŁ

Liczba stypendystów i nagrodzonych w tym roku to dowód, że sport rozwija się bardzo dynamicznie z roku na rok, a samorząd widząc wkład i wysiłek młodych sportowców chce doceniać i wspierać finansowo. Swoje wstępne przemówienie burmistrz zakończył gratulacjami i podziękowaniami dla wszystkich, którzy dbają, aby sport w Połańcu był na wysokim poziomie. 

Zawodnicy otrzymali sprzęt sportowy i komplety meczowe.

Przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS - Jerzy Kula wskazał na konkretne sukcesy klubów sportowych z Połańca. Gratulacje złożył trenerom i młodzieży. Przewodniczący podziękował wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za pracę w 2017 roku życząc osiągania jak najlepszych wyników sportowych, a trenerom, nauczycielom jak najlepszych wyników organizacyjnych, kierując zaś podziękowania w stronę władz lokalnych prosił o przychylność w dziedzinie lokalnego sportu na przyszłe lata. Nie krył podziwu nad sposobem przygotowania święta sportowców w Połańcu.

Uroczystość wręczania aktów stypendialnych została poprzedzona krótką prezentacją każdego. Akty stypendialne zawodnikom i listy gratulacyjne trenerom wręczali: Przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS - Jerzy Kula, burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski, przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo, dyrektor OSiR – Karolina Koper – Adamczak,  skarbnik - Małgorzata Żugaj, radna Małgorzata Dalmata - Konwicka, trenerzy. W trakcie uroczystości odbyły się występy artystyczne.

Wręczając pamiątkowe dyplomy goście gratulowali laureatom uzyskania tak wysokich lokat we współzawodnictwie sportowym, hartu ducha w pokonywaniu własnych słabości, wyników i wspaniałej pasji jaką jest szeroko rozumiany sport. Ta ciężka praca w dążeniu do celu jest pewnym drogowskazem, który wskazuje nam właściwy kierunek naszej codzienności. Życzyli konsekwentnej pracy nad sobą oraz sukcesów na miarę aspiracji sportowych i oczywiście jeszcze wielu wspaniałych wyników, które zachęcą kolejne młode pokolenia mieszkańców do podjęcia wyzwania i uprawiania kolejnych dyscyplin sportowych.

Powrót do poprzedniej
POŁANIEC DLA INWESTORÓW Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych