• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAWIADOMIENIE

2021-02-18 15:47

Dodano przez: A.K. 

                                                                                                                                                                                                                                                       Połaniec, dnia 18.02.2021r.
 
Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 lutego 2021 roku
(godz. 15:30)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXV/2020, Nr XXXVI/2020.
4. Podjęcie uchwał:
 a/podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 c/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok,
 d/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
 e/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 na 2021 rok,
 f/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw
 Gospodarczych na 2021 rok,
 g/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 na 2021 rok,
 h/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych na 2021 rok,
 i/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony
 Środowiska na 2021 rok,
 j/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
 zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2021,
 k/podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
 Połaniec,
 l/podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną,
 m/podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną,
 n/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu
 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
 właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Połaniec oraz warunków i zasad korzystania
 z nich,
 o/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na część
 działki nr 6837/226 położonej w Połańcu na rzecz APP Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
 na czas oznaczony powyżej lat 3 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
 zawarcia wyżej wymienionej umowy,
 p/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
 z tytułu trwałego zarządu oraz uchylenia uchwały Nr LVIII/368/2018 Rady Miejskiej
 w Połańcu z dnia 22 marca 2018r.
 r/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek numer 5881/83
 o powierzchni 0,0016 ha i 5881/84 o powierzchni 0,0055 ha położonych w Połańcu.
5.Przedstawienie przedłożonego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Połańcu, stanowiska
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczącego pisma, przekazanego do rozpatrzenia
 Radzie Miejskiej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca
 realizacji inwestycji,
 c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
/x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Stanisław Lolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
25.02.2021 – godz. 12:30 – zebranie Komisji Zdrowia
                   – godz. 13:00 – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu
 
Sesja Rady Miejskiej oraz  posiedzenia Komisji Rady zaplanowane na dzień 25 luty 2021 r. odbędą się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej.

Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

Powrót do poprzedniej
Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.