• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

I N F O R M A C J A
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 30 marca 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu, gmina Połaniec, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 5881/83 i 5881/84 o łącznej powierzchni 0,0071 ha, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu.
 
Załącznik:
30 marzec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K.

I N F O R M A C J A  

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32.8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha.

Załącznik:

 

INFORMACJA

29 marzec 2021 Czytaj więcej

GIEŁDA PTACTWA JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ

dodano przez: red.


INFORMUJEMY, ŻE NAJBLIŻSZA GIEŁDA PTACTWA I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH  ODBĘDZIE SIĘ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ TJ. 28.03.2021R.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

26 marzec 2021 Czytaj więcej

UWAGA!!! TYDZIEŃ SPISOWY - ZMIANA TERMINU

dodano przez: red.


Gminne Biuro Spisowe w Połańcu informuje, że z uwagi na sytuację epidemiczną  termin Tygodnia Spisowego zostaje przesunięty na tydzień następny, tj. od 12 do 16 kwietnia.


 

26 marzec 2021 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Link do transmisji Obrad Rady Miejskiej

https://youtu.be/LfFaJnED6As

25 marzec 2021 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA" - MARZEC 2021

dodano przez: red.


"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 15 (54) MARZEC 2021

25 marzec 2021 Czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Wasze zdrowie z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwraca się z ogromną prośbą o przeanalizowanie, potrzeby bezpośredniego załatwienia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.

O ile jest to  możliwe prosimy o kontakt:

- poprzez e-mail

- za pośrednictwem usługi ePUAP

- telefoniczny (aktualny wykaz w załączeniu)

Jednocześnie informujemy, że urząd funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, ale troska o Państwa zdrowie skłania nas do skierowania prośby o rozważenie konieczności bezpośrednich wizyt.

Przypominamy również, iż na terenie urzędu istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki w sposób prawidłowy, zachowanie bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1,5m), dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów oraz konieczność pomiaru temperatury w przypadku wizyty w pokoju, w którym chcą Państwo załatwić sprawę.

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
tel. (15) 865 04 20
fax (15) 865 56 60
e-mail: ops@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865-04-20
Księgowość
tel. (15) 865-12-97
Świadczenia rodzinne; Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (15) 865-82-82
Fundusz alimentacyjny; Karta Dużej Rodziny
tel. (15) 865-82-82
Dział realizacji świadczeń z pomocy społecznej
tel. (15) 865-56-60
Pracownicy socjalni
tel. (15) 865-04-26
tel. (15) 865-82-33
tel. (15) 865-04-27
Świadczenia wychowawcze 500+ / Dobry Start 300+
tel. (15)865-04-20
 
Wykaz numerów telefonów - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
 
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. (15) 865 58 10
fax. (15) 865 00 76
e-mail: scuw@poczta.polaniec.eu
 
Kierownik
tel. (15) 865 58 10
Sekretariat
tel. (15) 865 58 10
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi rachunkowej (księgowość)
tel. (15) 865 08 55
Wieloosobowe stanowisko ds. w zakresie obsługi finansowej (płace)
tel./ fax. (15) 865 00 76

Zwracam się z ogromną prośbą o wyrozumiałość, ponieważ wszystkie działania podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo i wspólne dobro.

 


 

24 marzec 2021 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

dodano przez: red.


Połaniec, dn. 22.03.2021r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 marca 2021r. – godz. 15.30.

Miejsce posiedzenia: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu, ul. Żapniowska 1.


1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad/x.
3.Podjęcie uchwał:
a/ podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Połaniec i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
b/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
c/ podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec,
d/podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok,
e/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej, gmina Połaniec, oznaczonych jako działki nr: 646/4 o powierzchni 0,0415 ha i 712/5 o powierzchni 0,5653 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów,
f/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Połaniec wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu.
4.Zakończenie obrad.


/x – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy


Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Lolo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Komisji:
25.03.2021r. – 14.50 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

22 marzec 2021 Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA RACHMISTRZA TERENOWEGO DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

dodano przez: red.


Informujemy, że została zakończona procedura otwartego i konkurencyjnego naboru na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Liczba rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wynosi: 5, w rezerwie 3 osoby. Rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt. 2 powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust.1 pkt. 2.

Biorąc pod uwagę najwyższą liczbę punktów oraz najkrótszy czas odbycia egzaminu spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do pełnienia roli rachmistrza terenowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec zakwalifikowane zostały następujące osoby (kolejno wg punktacji i czasu odbycia egzaminu):

1.       Dominika Reichert

2.       Piotr Samborski

3.       Anna Kolera

4.       Natalia Macias

5.       Marta Niziałek.

22 marzec 2021 Czytaj więcej

Zostań Ambasadorem NSP2021

dodano przez: red.


Jesteś mieszkańcem #Świętokrzyskiego w wieku od 14 do 25 lat❓ Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które zdarza się raz na 10 lat❓ Konkurs pt. „Zostań Ambasadorem NSP2021” jest dla Ciebie


Szczegóły Konkursu na stronie  https://bit.ly/3s5b5BW

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021

22 marzec 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.