• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KONDOLENCJE

dodano przez: red. 

ŁĄCZĄC SIĘ W ŻAŁOBIE I SMUTKU SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA I SŁOWA WSPARCIA

RODZINIE, BLISKIM

Z POWODU ŚMIERCI 

GRZEGORZA GORYCKIEGO

Radnego Rady Miejskiej w Połańcu kadencji 2002-2006, wieloletniego nauczyciela fizyki
i  wychowawcy młodzieży w Zespole Szkół w Połańcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej             Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

- Stanisław Lolo wraz z Radnymi                              - Jacek Tarnowski


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy poniedziałek 21 grudnia 2020r. w Kościele św. Józefa w Sandomierzu o godz. 11.00.

 

 

18 grudzień 2020 Czytaj więcej

Ogłoszenia o naborze na stypendia sportowe i nagrody Burmistrza

dodano przez: red. 

MIASTO I GMINA POŁANIEC


 ZF.423.1.2020.ZF1/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
 
W związku z przyznawaniem stypendiów sportowych i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2020 roku w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników niezrzeszonych lub zrzeszonych reprezentujących Miasto i Gminę Połaniec w stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Połaniec, przypominam o możliwości wytypowania kandydatów. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec wraz z uzasadnieniem osiągnięć sportowych w 2020 roku kandydatów, zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zmienionej Uchwałą Nr LXV/408/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014 roku, Uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr LI/317/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Uchwałą Nr LXVI/426/2018 z dnia 27 września 2018 roku (zestawienie osiągnięć, zdobyte tytuły, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, plany startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy, itp.) proszę składać na Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, do dnia 5 stycznia 2021 roku.
Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku wraz z uzasadnieniem osiągnięć sportowych kandydatów zgodnie z wytycznymi Uchwały Nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011 roku (zestawienie osiągnięć zdobyte tytuły, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe itp.) proszę składać na Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, do dnia 5 stycznia 2021 roku. Do każdego wniosku proszę dołączyć Oświadczenie kandydata (w przypadku gdy kandydat jest nieletni, podpisane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego) wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną Klauzulę informacyjną dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną, szczegółowe wytyczne oraz Uchwały Rady Miejskiej są dostępne do pobrania na stronie www.portal.polaniec.eu Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną będziemy się kontaktować z Państwem telefonicznie bądź e-mailowo, dlatego prosimy o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych we Wnioskach.
 
BURMISTRZ
Jacek Tarnowski
Sporządziła: Aleksandra Piechniak
Inspektor ds. Pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju gminy tel. (015) 865 – 01 – 78
 
 
18 grudzień 2020 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/gUalnu-NKc8

Aktualizacja

UWAGA! W związku z koniecznością wydlużenia prac komisji Rady Miejskiej obrady sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbędą się z opóźnieniem.

16 grudzień 2020 Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

dodano przez: red.

Połaniec, dnia 15 grudnia 2020 r.

GK.6840.9.2019.KGK

 

INFORMACJA

 

            Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5633/2
o powierzchni 0,0434 ha.

Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Połaniec, a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE

 

15 grudzień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

10 grudzień 2020 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                  Połaniec, dnia 09.12.2020r.
                                               
 
                                           Porządek obrad
       na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 16 grudnia 2020 roku
                                             (godz. 15:30)
 
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x
.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXIII/2020, Nr XXXIV/2020.
4. Apel Rady Miejskiej w Połańcu do Zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 w sprawie nowej taryfy dla energii cieplnej, zaproponowanej przez Zarząd Enea
 Elektrownia Połaniec S.A. oraz kontynuacji działań w zakresie czystego powietrza
 i ochrony środowiska.
5. Podjęcie uchwał:
 a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2025,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020
 rok,
 c/podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 d/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na
 2021 rok,
 e/podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy
 Połaniec,
 f/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020
 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/167/2020 Rady Miejskiej
 w Połańcu z dnia 30 stycznia 2020 roku po jego zmianie,
 g/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty
 adiacenckiej,
 h/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 313
 o powierzchni 0,05ha położonej w Brzozowej gmina Połaniec,
 i/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
 położonego przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Połańcu na okres 10 lat oraz na
 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia wyżej wymienionej umowy,
 j/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Zdrowia
 i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu, z pełnionej funkcji,
 k/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu,
 l/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu,
 m/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu.
6. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
 dotycząca realizacji inwestycji,
c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
/x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        Stanisław Lolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
16.12.2020 – godz. 1330 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji
 Rolnictwa i Komisji Budżetu

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

 

                                                                     INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

09 grudzień 2020 Czytaj więcej

Wsparcie inwestycyjnych zadań dla gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodano przez: A.K. 

Gmina Połaniec złożyła 4 wnioski wspierające mieszkańców naszej gminy w zakresie zdrowia, wychowania, opieki i pomocy wspierającej lokalne przedsiębiorczości.
Do realizacji tych zadań nasz gmina przygotowywała się wiele lat, pozyskując w tym celu grunty, opracowując plany miejscowe, koncepcje i uzyskując pozwolenie na budowę.
 
Lista złożonych wniosków:
09 grudzień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

08 grudzień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

07 grudzień 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.