• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, Policji, oświaty przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta i gminy Połaniec. 

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu.

Zarządzenie BMiG Połaniec Nr 24/2017

http://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2017r/zarzadzenie-nr-24-2017.html

 

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu.

Zarządzenie BMiG Połaniec Nr 10/2013

http://bip.umig.polaniec.pl/upload/ZARZADZENIE%20NR%2010.2013.pdf

 

Zakres działania Komisji:

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i innych instytucji tj. Policja, Zespół Interdyscyplinarny;
 • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
 • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu;
 • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

 

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Pobierz wniosek w formacie pdf.

 

Instytucje pomocowe:

N ZOZ – PROMEDIC Centrum Psychiatrii, ul. Mickiewicza 24, 28 – 200 Staszów, Rejestracja: 533 – 033 – 311 ,tel. 535 – 88 – 22 – 44

NZOZ Centrum Medyczne Połaniec Sp. z o.o., 28 – 230 Połaniec, Zawada 24, Rejestracja: (015) 865 – 63 – 95 , (0 – 15) 865 – 62 – 99

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26 – 026 Morawica, tel: (41) 36 – 41 – 399

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, tel.41 34 – 57 – 346

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Połańcu, 28 – 230 Połaniec, ul. Zrębińska 33A

Informacja na temat pracy Punktu: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, tel. (0 – 15) 8650 – 03 – 05 wew. 420, (0 – 15) 8650 – 01 – 15
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Połańcu, świadczy pomoc na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:,

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, Tel. (0 – 15) 865 – 04 – 20

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”, Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „Wspólnota”, 28 – 230 Połaniec, ul. 11 Listopada 15, woj. świętokrzyskie, tel./fax. 15/ 865 – 07 – 38, kom. 784 – 583 – 558.

 

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu,

Urząd Miasta i Gminy, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27

Tel. (0 – 15) 865 – 03 – 05, wew. 312, 420 lub 407

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.