• oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Karta Dużej Rodziny

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych
  lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 2. małżonek rodzica,
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę pełnoletnią, która pozostała w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki.

Przez rodzinę wielodzietnąrozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest KARTA DUŻEJ RODZINY.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej za względu
na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny,okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia
  lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 6. w przypadku osób pełnoletnich, które pozostają w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – zaświadczenie o pozostawianiu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest wydawana:

- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,

- dziecku do ukończenia 18. roku życia,

- dziecku powyżej 18.roku życia odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia na okres ważności orzeczenia,

- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- osobie pełnoletniej, która pozostała w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok.nr. 119 w godzinach  7.30 – 15.30

Wnioski można pobrać na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny lub siedzibie OPS Połaniec, ul. Ruszczańska 27.

ZNIŻKI I UPRAWNIENIA

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień.

Ze zniżkami powiązanymi z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny można zapoznać się
na stronie www.rodzina.gov.pl zakładka Duża rodzina.

AKTY PRAWNE

Uchwała Nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu
dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 5 czerwca 2014 r. poz. 430)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014 roku poz. 755)

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.