• oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Zespół Interdyscyplinarny w Połańcu

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy. Zespół Interdyscyplinarny w Połańcu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Połańcu

UCHWAŁA NR XIX/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Połańcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

https://polaniec.bip.gov.pl/uchwaly-2019/uchwala-nr-xix-101-2019.html

Ulotka str. 1

Ulotka str. 2

 

Zarządzenie Nr 70/2020 BMiG w Połańcu

https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2020r/zarzadzenie-nr-70-2020.html

Zarządzenie Nr 35/2022 BMiG w Połańcu

https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2022r/zarzadzenie-nr-35-2022.html

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

  • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez pracę środowiskową,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, edukacja publiczna,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Czym jest przemoc?

Przemocą w rodzinienazywamy każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc jest intencjonalna – jest zamierzonym celowym działaniem człowieka, jest nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie drugiej osoby, odbywa się w warunkach nierównowagi sił - sprawca ma i wykorzystuje przewagę (fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą, prowadzi do naruszenia jej podstawowych praw i wolności, powoduje cierpienie oraz naraża ją na utratę zdrowia i życia.

 

Rodzaje przemocy:

Fizyczna- naruszanie nietykalności fizycznej- intencjonalne zachowanie z użyciem siły, powodujące nieprzypadkowe zranienia ciała lub niosące takie ryzyko (np. popychanie, szarpanie, kopanie, bicie, szczypanie, klapsy, ciągnięcie za uszy lub włosy, duszenie, krępowanie ruchów, przypalanie papierosem i inne destruktywne zachwiania)

Psychiczna- naruszanie godności osobistej- zadawanie cierpień psychicznych, kontrolowanie, przymusowa izolacja, ciągłe niepokojenie, grożenie, obrażanie, krytykowanie, szantażowanie i wiele innych. Ta forma przemocy jest najczęściej stosowaną i najtrudniejszą do udowodnienia .

Seksualna- naruszanie intymności - zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowanie aktywności gdy osoba nie jest w pełni świadoma; przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub szantażu.

Ekonomiczna- naruszanie własności - celowe niszczenie czyjejś własności, pozbawienie środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, dysponowanie czyjąś własnością, sprzedawanie osobistych rzeczy bez uzgodnienia, przeglądanie dokumentów, zabieranie pieniędzy itd.

Zaniedbanie(rozmyślne i nieświadome) - naruszenie obowiązku opieki- odmowa wypełniania, niewłaściwe wypełnianie lub niepowodzenie w pełnieniu obowiązków opiekuńczych, stwarzanie zagrożeń fizycznych i emocjonalnych (np. pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, porzucenie, ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej itp.).

 

Przydatne linki:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/

https://cpk.org.pl/wiedza/przemoc-domowa/

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemo-1/osoby-dotkniete-przemoc/9093,Osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie.html
Osoby stosujące przemoc w rodzinie
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemo-1/osoby-stosujace-przemoc/9094,Osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie.html

 

Ważne adresy i telefony:

Policja - tel. 997 lub 112

Pogotowie Ratunkowe - tel.- 999

Prokuratura, 28 – 200 Staszów, ul. Wschodnia 13, tel. 15 864 23 88

Ośrodek Pomocy Społecznej, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, tel. 15 865 04 20

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu,28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, tel. 15 865 03 05 wew. 420 lub 15 865 01 15

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”,
28 – 230 Połaniec, ul. 11 Listopada 15, tel. 15 865 07 38, kom. 784 583 558

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Kielce, ul. 1-go Maja 196, tel. 41 368 18 67, tel. 41 362 89 73
W soboty, niedziele, święta (całodobowo) specjaliści dyżurują pod nr: 195 13, 41 366 10 52

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw,
Kielce, ul. Mickiewicza 9, tel. 41 349 32 51 (pon. - pt. : 14.00 - 18.00)

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy, Kielce, ul. Olkuska 18,tel. 41 345 90 66

Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej, Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47 (całodobowy)


Gdy nie czujesz się gotowa/gotowy do dokonania zmiany w swoim życiu, nie wiesz do kogo możesz się zgłosić, czujesz lęk przed mówieniem o tym co się stało w bezpośrednim kontakcie skorzystaj z TELEFONÓW ZAUFANIA :

Telefon zaufania Urzędu Miasta w Kielcach - ,,Przemoc w rodzinie - zareaguj!" tel. 95-13 (anonimowy, bezpłatny, całodobowy)

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych
tel. 41 368 18 74 (pon. - pt. 08.00 - 18.00)

Telefon zaufania dla dzieci
tel. 22 696 55 50

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel. 0801 120 002

 

Kontakt

Zespół Interdyscyplinarny w Połańcu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu ul. Ruszczańska 27, Tel. (0 – 15) 865 04 20 lub Urząd Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27, pok. 220.

Tel. (0 – 15) 865 – 03 – 05 wew. 420 lub (0 – 15) 865 01 15

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.