• oferta terenów inwestycyjnych
 • Budowa mostu - fotorelacja
 • atrakcje turystyczne
 • UROCZYSTA INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
 • Place zabaw
system gospodarowania odpadami


2017-07-21 10:23

dodano przez: Grzegorz

 

Urząd Miasta i Gminy Połaniec  informuje, że dnia 01 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zmieniło dotychczas obowiązujące zasady segregacji odpadów.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach/workach: zielonym (szkło), żółtym (metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe), niebieskim (papier) oraz brązowym (odpady ulegające biodegradacji).

Dotychczas stosowane pojemniki i worki powinny zostać dostosowane do nowych wymogów lub zastąpione pojemnikami i workami spełniające te wymagania w terminie 5 lat od  dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia, natomiast w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia powinny zostać oznaczone właściwymi napisami.


2017-06-20 15:10

dodano przez: Grzegorz

  

2016-02-24 10:48

dodano przez: Grzegorz

Co to są odpady?

Odpady ze względu na pochodzenie dzielimy na odpady komunalne i odpady przemysłowe.

Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Składniki zawarte w odpadach komunalnych, głównie organiczne, ulegają przemianom biochemicznym i oddziałują na środowisko poprzez produkty rozkładu: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i inne. Jeżeli są nieprawidłowo składowane, stwarzają one zagrożenie dla środowiska także ze względu na możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych mikroorganizmami chorobotwórczymi, dla których stanowią pożywkę.

Odpady komunalne można podzielić na kilka grup:

 1. odpady domowe - związane z przebywaniem ludzi w miejscu zamieszkania; są to odpady gromadzone w mieszkaniach w koszach na śmieci : resztki żywności, opakowania, zużyte przedmioty domowe,
 2. odpady wielkorozmiarowe (wielkogabarytowe) - są to miedzy innymi: wraki samochodowe, meble, telewizory, pralki, lodówki
 3. odpady z obiektów użyteczności publicznej- placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, administracyjnych i biurowych,
 4. odpady zielone - odpady z pielęgnacji terenów zieleni miejskiej i ogródków przydomowych,
 5. odpady uliczne - odpady komunalne zbierane w koszach ulicznych oraz zmiotki z ulic i placów miejskich,
 6. gruz i ziemia z prac budowlanych i remontowych,
 7. śnieg i lód - usuwany z ulic i placów w okresie zimowym.

Odpady komunalne mogą stanowić bogate źródło surowców wtórnych, takich jak papier, szkło, tekstylia, metal, tworzywa sztuczne.

Wśród odpadów komunalnych znajdują się także odpady niebezpieczne. Należą do nich odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, skażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Na przykład:

 •  zużyte baterie, akumulatory,
 •  lampy rtęciowe, świetlówki, termometry,
 • puszki po farbach i lakierach, rozpuszczalniki,
 • środki czyszczące i opakowania po nich,
 • środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • środki do konserwacji drewna,
 •  zbiorniki po aerozolach,
 • filtry oleju, smary,
 • odczynniki fotograficzne,
 • przeterminowane leki, zużyte opatrunki, strzykawki, pampersy.

Odpady przemysłowe - Odpady te są ubocznymi produktami działalności człowieka, powstającymi na terenach zakładów przemysłowych, są one szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zaliczamy do nich odpady metaliczne, mineralne, chemiczne, oleje, opakowania oraz żużel czy popiół. Najwięcej odpadów przemysłowych wywarzają: przemysł metalurgiczny, górnictwo czy energetyka.

W jaki sposób można zagospodarować odpady?

Wielokrotny użytek- to ponowne wykorzystywanie materiałów, produktów, które nie posiadają niebezpiecznych właściwości i wytworzone zostały w możliwie najbardziej czysty sposób.

Przykładami wielokrotnego użytku mogą być:

 • Wykorzystywanie czystej strony zapisanych papierów do zapisywania notatek czy przesyłania faksów.
 • Stosowanie butelek wielokrotnego użytku.
 • Zamiast jednorazowych baterii kupowanie takich, które nadają się do doładowania tzw. akumulatorki wraz z ładowarką - ich zastosowanie jest tańsze.
 • Wielokrotne używanie reklamówek plastikowych i toreb, jeśli na to pozwalają.
 •  Korzystanie z gazet i magazynów razem z przyjaciółmi, w ten sposób ograniczamy ilość zużywanego papieru.
 • Wynajem oraz pożyczanie sprzętu, którego używa się okazjonalnie, przykładem tego może być wiertarka, piła elektryczna.
 • Kupowanie napoi, jedzenia i środków chemicznych w opakowaniach, które można zwrócić lub ponownie napełnić. Unikanie jednorazowych butelek, puszek czy kartonów.
 • Podarowanie organizacji dobroczynnej ubrań i butów w których już się nie chodzi, ze względu na swój zmienny gust, wrażliwość na modę lub po prostu wyrośnięcie z nich.
 • Ofiarowywanie lub sprzedaż nieprzydatnych zabawek.
 • Unikanie korzystania z naczyń jednorazowych.
 • Wielokrotnie używanie słoików, weków po różnego rodzaju przetworach w gospodarstwie domowym.

Kompostowanie- naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy - bakterie tlenowe, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne środowisko, w którym organizmy kompostujące mogą się najlepiej rozwijać. Aby wyżywić najbardziej aktywne mikroby, w skład materii poddanej kompostowaniu muszą wchodzić następujące składniki: węgiel, azot i tlen z powietrza, woda.

Rozkład może mieć miejsce również w przypadku nieobecności któregoś z wymienionych składników, choć będzie znacznie wolniejszy. Przykładowo, możliwy jest rozkład biomasy umieszczonej w szczelnie zamkniętej foliowej torbie, choć nieobecność powietrza spowoduje rozwijanie się bakterii beztlenowych i rozkład beztlenowy.

Do najważniejszych zalet kompostowania należą:

 • zmniejszenie ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska
 • unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym
 • produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb
 • proste technologie kompostowania
 • niski koszt inwestycji i eksploatacji
 • łatwość składowania niewykorzystanego kompostu

Co można kompostować?

 • ścięta trawa
 • liście z drzew i krzewów
 • resztki roślin ozdobnych i warzyw (bez objawów chorób)
 • chwasty (które nie zawiązały jeszcze nasion)
 • owoce - uszkodzone i obite
 • drobne gałęzie i duże gałęzie rozdrobnione na trociny
 • odpady roślinne z gospodarstwa domowego - obierki z warzyw i owoców, resztki potraw
 • zużyte torebki herbaciane
 • popiół drzewny (np. z kominka)
 • szary papier (czysty i niezadrukowany)

Czego nie można kompostować?

 • owoce i warzywa z wyraźnymi objawami chorób
 • skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów w glebie)
 • chwasty (które zawiązały już nasiona)
 • duże, nierozdrobnione gałęzie
 • mięso i kości
 • zadrukowany i bielony papier
 • popiół z innych materiałów niż drewno

Składowisko odpadów- potocznie zwane wysypiskiem śmieci - to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych.

Recykling - powtórne przetwarzanie materiałów, substancji zawartych w odpadkach w procesie produkcyjnym w celu otrzymania materiału, substancji o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Recykling to system organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów a co za tym ochrona środowiska i zasobów naturalnych, oszczędność energii.

Aby recykling był efektywny konieczne jest prawidłowe segregowanie odpadów, tak aby „wydobyć”  jak najwięcej cennych surowców ze strumienia odpadów komunalnych.           

Zasady segregowania odpadów komunalnych

Worek/pojemnik żółty – tworzywa sztuczne (folie opakowaniowe i torebki z tworzyw sztucznych, butelki po płynach i napojach, zakrętki plastikowe, opakowania wielomateriałowe - kartony po mleku, sokach).

Nie należy wrzucać: butelek po olejach spożywczych i samochodowych, smarach, styropianu, gumy, opakowań po lekach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

Worek/pojemnik zielony – szkło opakowaniowe (butelki po napojach, słoiki).

Nie należy wrzucać szkła okiennego, kryształu, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach.

Worek/pojemnik czerwony – drobny złom metalowy oraz puszki po napojach i artykułach spożywczych.

Worek /pojemnik niebieski – makulatura (papier, tektura).

Nie należy wrzucać: kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowania po mleku, napojach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu), kalki, tapety, odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy), opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem.

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

Z opakowań powinny być opróżnione z resztek zawartości, puszki, kartony i butelki plastikowe należy zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika/worka.

Worek/pojemnik brązowy – odpady zielone

(resztki roślinne z ogródków przydomowych, w tym liście, chwasty, drobne gałęzie, ścięta trawa, kora).

Nie należy wrzucać: płynnych odpadów kuchennych.

Worek/pojemnik czarny – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i inne nie dające się  wysegregować

Dodatkowo w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na bazie PGK w Połańcu oraz na terenie oczyszczalni ścieków w Łęgu) można odwozić  odpady w postaci  przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego, świetlówek i innych źródeł światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

Odpady te będzie można również oddawać do objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadówkomunalnych lub podczas okolicznościowych akcji zbiórki zbierania odpadów komunalnych.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców będą odbierane w formie „wystawek”.

Segregacja odpadów przynosi ogromne korzyści:

 • graniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej,
 • wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności,
 • ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,
 • wydłużenie żywotności składowiska,
 • pozyskanie surowców wtórnych,
 • niższe zużycie surowców naturalnych,
 • tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska.

Recykling papieru:

 • ogranicza zużycie energii
 • chroni 17 drzew przed wycięciem przy produkcji każdej tony (przy produkcji papieru z makulatury używa się tylko makulatury!),
 • ogranicza zużycie wody,
 • zmniejsza liczbę odpadów,
 • ogranicza zanieczyszczenie powietrza.


Ponowne wprowadzenie do obiegu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6 metrowej sosny. Włókna celulozowe, z których wytwarza się papier mogą być 6-krotnie przetwarzane!

Recykling szkła:

Produkty szklane są często spotykane w naszych domach. Są nieszkodliwe, trwałe, szczelne i estetyczne. Nadają się doskonale do szerokiego stosowania, ponadto mogą być nieograniczoną ilość razy przetopione na inne wyroby.

Recykling szkła:

 • ogranicza wydobycie surowców do produkcji szkła (piasku, wapienia, sody itp.), a tym samym zmniejsza degradację środowiska,
 •  zmniejszenie zużycia wody zużywanej do produkcji,
 • oszczędza energię zużywaną w procesie produkcyjnym,
 • zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych,
 • zmniejsza zanieczyszczenie powietrza.

Segregujmy więc odpady aby oszczędzać pieniądze, chronić środowisko i własne zdrowie!

 

H A R M O N O G R A M

Wywozu  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  od dnia 01.07.2013r dla mieszkańców z ulic:

 • ul. Mielecka ul. Tylnaul. Partyzantówul. Ruszczańska   

Wywóz będzie się odbywał w każdy poniedziałek, jeżeli ten dzień będzie świątecznym, odbiór odpadów odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.

 

 • ul. Energetyków, ul. Działkowców,   ul. Kościuszkiul. Kazimierza Wielkiego ,  ul. K .St. Wyszyńskiegoul. Staszowskaul. Kościelna, ul. Sportowa.

Wywóz będzie się odbywał w każdy wtorek, jeżeli ten dzień będzie świątecznym, odbiór odpadów odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.

 

 • Plac Uniw. Połanieckiegoul. Krakowskaul. Krakowska Duża, ul. Krakowska Małaul. Zrębińskaul. Ogrodowaul. 11-go Listopada.

Wywóz będzie się odbywał w każdą środę, jeżeli ten dzień będzie świątecznym, odbiór odpadów odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.

 

 • ul. Osieckiej  z  Osiedla Południe  I  i  Osiedla Południe  II.   

 Wywóz będzie się odbywał w każdy czwartek, jeżeli ten dzień będzie świątecznym, odbiór odpadów odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.

 

 • Osiedla Północ I  przy CPN ORLEN- Osiedla Północ II przy  Elektrowni

Wywóz  będzie  się  odbywał  w  każdy  piątek, jeżeli ten dzień będzie świątecznym, odbiór odpadów odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.

 

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Połaniec informuje, że od dnia 01.07.2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. 28-230 Połaniec  ul. Krakowska 11 będzie odbierało od mieszkańców segregowane odpady komunalne gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach, które będzie można nabyć odpłatnie w siedzibie Przedsiębiorstwa :

Harmonogram wywozu odpadów z Połańca:

Ul Staszowska, Kościelna, Sportowa, Osiecka, Wyzwolenia, Zielińskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Osiedle Północ I i II,  11- go Listopada, Krakowska, ul. Krakowska M. i D., Ruszczańska, Ogrodowa i Zrębińska – Odpady te będą odbierane w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Osiedle Południe I i II, Plac Uniwersału Połanieckiego, Partyzantów,  Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Tylna, Mielecka -  Odpady te będą odbierane w każdą drugą i czwartą środę miesiąca.

Jeżeli Powrót do poprzedniej

POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Gdzie nas znaleźć?
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych