Logo Miasta i Gminy Połaniec

Instrument rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

Instytucją wspierającą przedsiębiorców jest Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, który oferuje m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego niepełnosprawnego,   

  • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, w tym dla bezrobotnych niepełnosprawnych,
  • refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych,
  •  możliwość zatrudnienia stażysty, w tym osoby niepełnosprawnej,         
  •  refundacji poniesionych kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnego niepełnosprawnego,
  •  refundację kosztów szkoleń swoich pracowników.

Szczegółowe informacje dotyczące działań Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie znajdują się na stronie:  www.pupstaszow.pl