Logo Miasta i Gminy Połaniec

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty: Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Miejsce załatwienia sprawy:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (dot. osób posiadających podpis elektroniczny, z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Więcej informacji na stronie CEIDG.

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, Referat Spraw Obywatelskich Oświaty i Wychowania, pokój 207 

Termin załatwienia sprawy; Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek CEIDG-1 można składać:

  1. osobiście lub przez pełnomocnika w wybranym urzędzie gminy
  2. wysłać pocztą przesyłką rejestrowaną, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza
  3. elektronicznie za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku. 

Mając konto na Biznes.gov.pl można online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca rejestrując firmę w CEIDG zostanie automatycznie zarejestrowany w ZUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym. W przypadku ZUS odpowiednie druki można dołączyć do wniosku CEIDG-1 przy rejestracji, bądź w terminie 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Jeśli przedsiębiorca będzie płacił VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R. Można go także dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.

Aktualne formularze wniosków i instrukcje ich wypełniania dostępne są również na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .

Opłaty: Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
Tryb odwoławczy:

Brak

Organ gminy nie wydaje w tej sprawie żadnej decyzji ani postanowienia z możliwością odwołania.

Dodatkowe informacje:

Uwagi

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)

KategoriaDziałalność gospodarcza
WydziałReferat Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania

Pliki do pobrania:

Wniosek CEIDG
Format: pdf, 175.23 kB
powrót do kategorii