Logo Miasta i Gminy Połaniec

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wymagane dokumenty:
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).
  3. Harmonogram zajęcia pasa drogowego (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
    • a) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
    • b) oświadczenie o: posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji  architektonicznobudowlanej, lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Opłaty: Stawki opłat określa Uchwała Nr XXVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2020 r . w sprawie
wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta
i Gminy Połaniec.
KategoriaUtrzymanie dróg
WydziałReferat Techniczno-Inwestycyjny
powrót do kategorii