Logo Miasta i Gminy Połaniec

Uzyskanie dowodu osobistego (Dowód Osobisty)

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

  • wniosek - formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy - pokój nr  207, formularze dostępne również na stronie internetowej Urzędu. FORMULARZ NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE            
  • jedna kolorowa fotografia /taka sama jak do paszportu/ o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu  ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Fotografia musi być wykonana na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, (niedopuszczalne są odbicia światła), mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.  Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami

Do wglądu:
dowód osobisty lub ważny paszport.

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, Referat Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania,  pokój 207.
Termin załatwienia sprawy; Do 30 dni.
Sposób załatwienia sprawy: Interesantowi wydawany jest dowód osobisty. Dokument odbiera się osobiście. 
Gotowość odbioru dowodu można sprawdzić na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy
Opłaty: Brak
Tryb odwoławczy: Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: -
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu(Dz. U. z 2015r., poz. 212).
KategoriaEwidencja ludności, meldunki, dowody osobiste
WydziałReferat Spraw Obywatelskich, Oświaty i Wychowania
powrót do kategorii