Logo Miasta i Gminy Połaniec

Zwolnienia

ULGI I ZWOLNIENIA LOKALNE

Ulgi lokalne dla przedsiębiorców

Na postawie Uchwały Nr LIV/348/14 Rady Miejskiej w Połańcu z  dnia 27 lutego 2014 roku Miasto i Gmina Połaniec udziela pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała wpisuje się w samorządową inicjatywę pobudzenia przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Połaniec i wsparcia przedsiębiorców, którzy tworzą nowe inwestycje i nowe miejsca pracy.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty związane z realizacją nowych inwestycji i utworzeniem w nich nowych miejsc pracy, na warunkach określonych w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec”.

Ze zwolnienia od podatku w ramach niniejszego programu przedsiębiorca może skorzystać – w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy w ramach nowej inwestycji – przez okres 5 lat.

Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszego programu, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

  • Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Połaniec i utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji.
  • Rozpoczęcie inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej i utworzenie w wyniku inwestycji nowego miejsca pracy
  • Wzrost zatrudnienia u przedsiębiorcy w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia.
  • Maksymalna intensywność pomocy wynosi 5 lat i nie więcej niż 10 000,00 zł na każde nowo powstałe miejsce pracy w każdym roku.

Uchwałą Nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. dokonano zmiany zapisu zawartego w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec” dotyczącego definicji utworzenia nowych miejsc pracy, który otrzymał brzmienie:”- utworzenie nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w nowej inwestycji w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.”

Uchwałą NR XXXV/228/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 r. dokonano zmiany zapisu zawartego w „Programie pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec" dotyczącego okresu obowiązywania "Programu" - Niniejszy pogram obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023r.

POMOC REGIONALNA

30 czerwca 2018 r. zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji określa kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie niemal całej Polski, a także warunki ubiegania się o ulgi.

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej  na obszarze województwa świętokrzyskiego, jaką może otrzymać przedsiębiorca na projekt inwestycyjny wynosi:

  • 35% w przypadku dużego przedsiębiorcy
  • 45% w przypadku średniego przedsiębiorcy
  • 55% dla małego przedsiębiorcy

 Jak starać się o wsparcie?

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. jako zarządzający obszarem, uprawniona jest do wydawania decyzji o wsparciu na terenie powiatu staszowskiego.

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie, zgłasza się do Zarządzającego z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Ulga przyznawana jest z tytułu kosztów nowej inwestycji bądź zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją. Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikowanych inwestycji, lub iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników.

Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego na terenie woj. świętokrzyskiego to 12 lat, przy czym w przypadku inwestycji realizowanej na terenach objętych granicami SSE do dnia wejścia w życie nowej ustawy, okres ten będzie wynosił 15 lat. W Połańcu z 15 –to letniego okresu zwolnienia podatkowego będzie można skorzystać w przypadku ulokowania inwestycji na gruntach należących do  Strefy Inwestycyjnej „C” zlokalizowanej w miejscowości Brzozowa.

Szacunkowe kwoty kryteriów ilościowych obowiązujące dla powiatu staszowskiego przedstawiają się następująco:

Minimalne wydatki inwestycyjne przedsiębiorcy
Duży Przedsiębiorca 60 000 000 zł
Średni przedsiębiorca 12 000 000 zł
Mały przedsiębiorca 3 000 000 zł
Mikro przedsiębiorca 1 200 000 zł

Kryteria jakościowe stanowią załącznik numer 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.