Logo Miasta i Gminy Połaniec

Podpisanie umów z Inspektorami Nadzoru podczas realizacji inwestycji pn. "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie"

9 listopada 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu zostały podpisane umowy na kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie".

Pierwsza umowa dotycząca kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w branży budowlanej i została podpisana z Pracownią Projektową do Kwadratu Małgorzata Szywacz, którą reprezentowała Pani Małgorzta Szywacz, drugą umowę podpisano z Panem Januszem Obierakiem i dotyczyła kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej, natomiast ostatnia trzecia umowa została podpisana z Panem Janem Makułą i dotyczyła kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej.

W imieniu Gminy Połaniec umowy podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Benedykt Nowak.

W spotkaniu uczestniczyli również Pan Jarosław Kądziela – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, Pani Małgorzata Żugaj – Skarbnik Gminy Połaniec, Pani Danuta Bobrowska – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego,  Pani Elżbieta Adaś - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zrębinie, Pan Artur Maj  – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, Pan Krzysztof Zając - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu , Pan Andrzej Wawrzyniec - Radny Rady Miejskiej w Połańcu , Pan Zbigniew Rodenko - Radny Rady Miejskiej w Połańcu, a zarazem Sołtys miejscowości Rudniki .

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz poleceń dla Kierownika Budowy
 • Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót
 • Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i zgłoszeniem budowy, przepisami i obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej 
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do eksploatacji użytkownikowi
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy rzeczowo-finansowych
 • Wydawanie Kierownikowi Budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych
 • Żądanie od Kierownika Budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę
 • Wykonywanie niezbędnych przedmiarów robót oraz obmiarów robót
 • Wykonywanie kosztorysów oraz sprawdzanie kosztorysów

Łączny koszt umów wyniósł 56 400,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30 czerwca 2024 roku.

Galeria zdjęć

DSC_1606 DSC_1612 DSC_1620 DSC_1624
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności