Logo Miasta i Gminy Połaniec

Nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu

Na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/435/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego z 2022 r., poz. 4350),

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
ogłasza nabór kandydatów
NA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU.

Każda szkoła ma prawo do zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej zgodnie z postanowieniami Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szkoły dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej poprzez dostarczenie Burmistrzowi w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia listę wybranych kandydatów wraz z niezbędnymi oświadczeniami, których wzory umieszczone są na stronie internetowej www.portal.polaniec.eu i Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty należy składać do dnia 22.02.2023 r., do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu (pok. 218), ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZASADY I TRYB WYBORU:

 • Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa dwa lata.
 • Młodzieżowa Rada Miejska składa się z 15 radnych.
  Radnym może zostać uczeń, który:
 • wyraża zgodę na udział w pracach Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 • nie jest zawieszony w prawach ucznia ani nie jest karany,
 • ukończył 12 lat i nie ukończył 19 lat.

Radni są wybierani w 4 okręgach:

 • Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu –
  6 radnych,
 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu – 6 radnych,
 • Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy – 2 radnych,
 • Szkoła Podstawowa w Zrębinie – 1 radny.

 

 • Uczniowie gminy Połaniec, którzy nie uczęszczają do szkół na terenie Miasta i Gminy Połaniec mogą kandydować i brać udział w głosowaniu w szkołach, do których by uczęszczali ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Wybory organizują dyrektorzy szkół wraz z samorządem uczniowskim.
 • Radni wybierani są przez wszystkich uczniów szkół, które reprezentują.

W przypadku zgłoszenia łącznie mniej niż 15 kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin zgłoszenia kandydatów. 

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

RADA_MŁODZIEŻOWA_-_PLAKAT_(2)  

Pliki do pobrania:

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
Format: pdf, 83.29 kB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Format: pdf, 170.99 kB
Oświadczenia
Format: pdf, 116.5 kB
Ogłoszenie o naborze
Format: pdf, 189.09 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności