Logo Miasta i Gminy Połaniec

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec

Na podstawie § 6. ust 1. Statutu Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/440/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec (Dz. U. Województwa Świętokrzyskiego z 2022 r., poz. 4694),

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ogłasza nabór kandydatów

NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC

Każde środowisko senioralne ma prawo do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów, którzy są mieszkańcami Miasta i Gminy Połaniec powyżej 60 roku życia, zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Środowiska senioralne dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów poprzez dostarczenie Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeniowych kandydatów wraz z niezbędnymi oświadczeniami, których wzory umieszczono pod Ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie www.portal.polaniec.eu

Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:

  1. nazwę i siedzibę zgłaszającego środowiska senioralnego,
  2. liczbę członków danego środowiska senioralnego – stowarzyszenia, klubu seniora lub innych podmiotów działających na rzecz seniorów na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do Rady Seniorów, 
  3. numer telefonu i adres e-mail środowiska senioralnego,
  4. imię i nazwisko kandydata/kandydatów na członka Rady Seniorów, w ilości ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 7. ust. 1 Statutu Rady Seniorów, 
  5. krótki opis doświadczeń i kompetencji kandydata/kandydatów na członka Rady Seniorów. 

W skład Rady Seniorów wchodzą kandydaci, którzy zostaną zgłoszeni przez środowiska senioralne w zależności od wielkości z zastrzeżeniem, że:

  1. na 20 członków danego środowiska senioralnego – stowarzyszenia, klubu seniora lub innych podmiotów działających na rzecz seniorów przypada możliwość zgłoszenia 1 kandydata, przy czym ilość stowarzyszeń, klubów seniora lub innych podmiotów oraz liczba ich członków jest ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do Rady Seniorów,
  2. w przypadku gdy stowarzyszenie, klub seniora lub inny podmiot działający na rzecz seniorów liczy mniej niż 20 członków, to przysługuje mu prawo do zgłoszenia 1 kandydata. 

W przypadku wskazania większej liczby kandydatów niż to wynika z zasad określonych w § 7, ust. 1, pkt 1) i 2) Statutu Rady Seniorów, zostaną wybrani do Rady Seniorów kandydaci według kolejności wskazanej w karcie zgłoszeniowej. 

W terminie 14 dni od zakończenia naboru Burmistrz publikuje listę imienną osób, które zostały wybrane do Rady Seniorów na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu i stronie www.portal.polaniec.eu

Dokumenty należy składać do dnia 15 lutego 2023 r., do godz. 15:00 w sekretariacie, pok. 218 Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

RADA_SENIORÓW_-_PLAKAT_(1) 

Pliki do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa
Format: docx, 18.71 kB
Ogłoszenie o naborze
Format: pdf, 136.66 kB
Oświadczenia
Format: pdf, 289.12 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności