Logo Miasta i Gminy Połaniec

GKRPA w Połańcu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu, Policji, oświaty przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta i gminy Połaniec. 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu.

Zarządzenie BMiG Połaniec Nr 24/2017

http://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2017r/zarzadzenie-nr-24-2017.html

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu.

Zarządzenie BMiG Połaniec Nr 10/2013

http://bip.umig.polaniec.pl/upload/ZARZADZENIE%20NR%2010.2013.pdf

Zakres działania Komisji:

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i innych instytucji tj. Policja, Zespół Interdyscyplinarny;
 • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
 • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu;
 • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Poniżej w Pliki do pobrania pobierz wniosek w formacie doc.

Instytucje pomocowe:

NZOZ – PROMEDIC Centrum Psychiatrii, ul. Mickiewicza 24, 28 – 200 Staszów, Rejestracja: 533 – 033 – 311 ,tel. 535 – 88 – 22 – 44

NZOZ Centrum Medyczne Połaniec Sp. z o.o., 28 – 230 Połaniec, Zawada 24, Rejestracja: (015) 865 – 63 – 95 , (0 – 15) 865 – 62 – 99

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26 – 026 Morawica, tel: (41) 36 – 41 – 399

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, tel.41 34 – 57 – 346

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Połańcu, 28 – 230 Połaniec, ul. Zrębińska 33A

Informacja na temat pracy Punktu: Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, tel. (0 – 15) 8650 – 03 – 05 wew. 420, (0 – 15) 8650 – 01 – 15

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Połańcu, świadczy pomoc na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, Tel. (0 – 15) 865 – 04 – 20

Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”, Poradnia Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „Wspólnota”, 28 – 230 Połaniec, ul. 11 Listopada 15, woj. świętokrzyskie, tel./fax. 15/ 865 – 07 – 38, kom. 784 – 583 – 558.

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Połańcu, 
Urząd Miasta i Gminy, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27
Tel. (0 – 15) 865 – 03 – 05, wew. 312, 420 lub 407

Pliki do pobrania: