Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
20°C

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Połaniec, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji oraz specjaliści  w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 27 czerwca 2023 roku nr LXXXIV/536/2023  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Połaniec  w składzie powołanym  Zarządzeniem Nr  141/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 12 września 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Połaniec.  

https://polaniec.bip.gov.pl/uchwaly-2023/uchwala-nr-lxxxiv-536-2023.html

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Połaniec

Zarządzenie Nr 141/2023 BMiG w Połańcu

https://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2023r/zarzadzenie-nr-141-2023.html

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie  i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5, w szczególności przez: 

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym; 
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom; 
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową; 
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej; 
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań; 
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”; 
 8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a; 
 9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową; 
 10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz 
  z 2023 r. poz. 289 i 535).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

Czym jest przemoc?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, 
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, 
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, 
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, 
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie  zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 Cyberprzemoc jest zdefiniowana jako "opis zachowań, które mogą wzbudzić w osobie doznającej przemocy poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, zwłaszcza zachowań podejmowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość".

Rodzaje przemocy:

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;

Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

Przydatne linki:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemocy-domo/9091,Przeciwdzialanie-Przemocy-Domowej.html

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemocy-domo/osoby-dotkniete-przemoca-domow/9093,Osoby-dotkniete-przemoca-domowa.html


Osoby stosujące przemoc w rodzinie

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemocy-domo/osoby-stosujace-przemoc-domowa/9094,Osoby-stosujace-przemoc-domowa.html

Ważne adresy i telefony:

 • Policja - tel. 997 lub 112
 • Pogotowie Ratunkowe - tel.- 999 lub 112
 • Prokuratura, 28 – 200 Staszów, ul. Wschodnia 13, tel. tel.: 15 864-65-00
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, tel. 15 865 04 27, 15 865 04 20.
 •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, tel. 15 8 650 115 
 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Połańcu- ul. Zrębińska 33A (w punkcie udzielane jest wsparcie m.in. Rodzinom dotkniętym przemocą lub alkoholizmem) – pomoc udzielana przez punkt jest bezpłatna.
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”,  28 – 230 Połaniec, ul. 11 Listopada 15, tel. 15 865 07 38, kom. 784 583 558
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających przemocy Domowej, SOW Kielce, ul. Wesoła 51, I piętro sektor C, pok. 113-122; Poniedziałek- Piątek 8-18  telefon Zaufania w sprawach rodzinnych tel. 41 368 18 67, 
  tel. 41 368 18 74. czynny pon.-pt. 8-18,
 • Miejski Telefon Zaufania „ Stop Przemocy” czynny całodobowo - 195 13  (dla osób stosujących przemoc) 41 362 89 73  
 • Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy, Kielce, ul. Olkuska 18, tel. 41 345 90 66
 • Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej, Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47 (całodobowy)

Gdy nie czujesz się gotowa/gotowy do dokonania zmiany w swoim życiu, nie wiesz do kogo możesz się zgłosić, czujesz lęk przed mówieniem o tym co się stało w bezpośrednim kontakcie skorzystaj z TELEFONÓW ZAUFANIA :

 • Telefon zaufania w sprawach rodzinnych  tel. 41 368 18 74 (pon. - pt. 08.00 - 18.00)
 • Telefon zaufania dla dzieci  tel. 22 696 55 50
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 czynny 24 godziny na dobę, 7 dni  w tygodniu
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia  tel. 801 120 002 
 • Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo 195 25

Kontakt

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Połaniec 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu ul. Ruszczańska 27, Tel. (0 – 15) 865 04 27
lub (0 – 15) 865 04 20

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

Pliki do pobrania:

Ulotka 1
Format: jpg, 501.36 kB
Ulotka 2
Format: jpg, 588.11 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.