Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Gmina Połaniec

Historia

Najstarsze ślady osadnictwa w rejonie Połańca pochodzą ze środkowej epoki kamienia (kultura świderska, janisławska). Prawosłowiańska osada datowana na VI - VII wiek istniała w Łęgu. Zalążkiem miasta stał się gród wczesnośredniowieczny ulokowany na skarpie wiślanej zwanej Winną Górą (X-XI w.).

  • Pierwsza historyczna wzmianka o drewnianym kościele św. Katarzyny w Połańcu pochodzi z 1191 roku. To właśnie ten rok przyjmuje się jako datę narodzin Połańca.
  • 18 lipca 1264 roku książę krakowski Bolesław Wstydliwy potwierdził nadanie praw miejskich , a król Kazimierz Wielki przeniósł Połaniec w obecne miejsce.
  • Na karty historii Połaniec trafił za sprawą Tadeusza Kościuszki i Insurekcji Kościuszkowskiej. 7 maja 1794 roku, Naczelnik wydał tu historyczny Uniwersał zwany Połanieckim. Był to akt prawny, który formalnie przyznał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym.
  • W okresie II WŚ, w okolicy Połańca działały liczne organizacje podziemne i oddziały partyzanckie - Stronnictwo Ludowe, Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie "Jędrusie". Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku przyniosły miastu dynamiczny rozwój urbanistyczny i przemysłowy.
  • W roku 1979 uruchomiono bowiem pierwszy blok energetyczny Elektrowni Połaniec. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku została rozbudowana infrastruktura komunalna i społeczna

WIĘCEJ INFORMACJI O HISTORII POŁAŃCA I POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD GMINY ZNAJDUJE SIĘ W UCHWALE NR XXXIII/210/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016.