Logo Miasta i Gminy Połaniec

Podział terenu

Szczegółowa mapa strefy inwestycyjnej „C” z podziałem na obszary

Gmina Połaniec organizuje przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów położonych w Brzozowej w Strefie C na rzecz inwestorów. Istnieje możliwość nabycia na własność zagospodarowanych już nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Zaletą jest możliwość łączenia obszarów zlokalizowanych na Strefie Inwestycyjnej „C”.

Powyższe tereny inwestycyjne PRZEZNACZONE SĄ POD OBIEKTY PRODUKCYJNE, SKŁADY I MAGAZYNY, Z MOŻLIWOŚCIĄ USYTUOWANIA USŁUG, W TYM BUDYNKÓW BIUROWYCH i ujęte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec. W obszarze tym nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej. (W perspektywie zarówno tereny objęte jak i nieobjęte MPZP, a sąsiadujące bezpośrednio z terenem inwestycyjnym nie przewidują zabudowy mieszkaniowej.)

Niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowią własność Gminy Połaniec i mają uregulowany stan prawny oraz są objęte księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.