Logo Miasta i Gminy Połaniec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/222/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zostały ustalone nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w odniesieniu do zamieszkanych przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Połaniec wynosi 16,00 zł.

Stawka opłaty podwyższonej, w przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkanej położonej na terenie Gminy Połaniec nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 32,00 zł
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do zamieszkanych przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Połaniec stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wyżej ustalonej stawki .

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Rada Miejska ustala zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W związku z powyższym właściciel nieruchomości, który kompostuje bioodpady i chce skorzystać ze zwolnienia jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

  • Za okres od 1 stycznia do 31 marca do dnia 15 marca;
  • Za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca do dnia do 15 maja ;
  • Za okres od 1 lipca do 30 września do dnia 15 września ;
  • Za okres od 1 października do 31 grudnia do dnia 15 listopada.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, do inkasenta(Wieś) lub na konto Banku Spółdzielczego 26 9425 0008 0000 2349 2000 0161.