Środa, 27 września 2023
Imieniny: Damian, Wincenty, Kosma
słonecznie
25°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Dla Mieszkańca

Czyste powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Połaniec złożono następującą ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie
[szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
[szt.]
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
[zł]
Połaniec 206 94 2 008 578,15

Tabela przedstawia stan do dnia 30.06.2023 r. 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”.

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. 

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów -  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

 

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie. 

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych. 

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

ocieplenie_baner_(2)  

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"  w trosce o: zdrowie, klimat, środowisko, zabezpieczenie budynków przed utratą ciepła. 

Gmina Połaniec podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego pochodzącego z emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji wytwarzanych w procesach spalania paliw w nieodpowiednich źródłach ciepła. 

Udział w Programie Czyste powietrze pozwala osobom fizycznym oraz właścicielom domów jednorodzinnych na uzyskanie wsparcia finansowego na realizację inwestycji takich jak:

 • wymianie starego kotła grzewczego na źródło ciepła spełniające normy ekologiczne
 • docieplenie przegród  budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych  oddzielających  pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych np.: ścian budynku, stropów, dachu,
 • wymianie stolarki okiennej i stolarki drzwiowej,
 • zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

ocieplenie_baner_(3) ocieplenie_baner_(5)

ocieplenie_baner_(6) 

Więcej na temat - Dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła (piecy, kotłów), termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach programu „Czyste Powietrze” - kliknij tutaj! 

3 stycznia 2023 r. ruszyła kolejna edycja programu „Czyste Powietrze” , która przewiduje:

 • Podwyższenie progów dochodowych w każdej grupie Beneficjentów.
 • Podniesienie maksymalnych kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń oraz rodzajów przedsięwzięć.
 • Podniesienie maksymalnych wysokości dotacji w każdej grupie Beneficjentów.
 • Możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dotacji o faktycznie poniesiony koszt przeprowadzenia audytu energetycznego.
 • Koszty kwalifikowane nie będą obejmować podatku VAT (intensywność dofinasowania liczona w odniesieniu do kwot netto).
 • Dodatkowe dofinansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.
 • Możliwość złożenia maksymalnie 2 wniosków o dofinansowanie w wersjach Programu od 15.05.2020 r. (z tym, że dotacja na kompleksową termomodernizację może być udzielona tylko w ramach jednego wniosku o dofinansowanie). 
 • Zamontowane w budynku/lokalu mieszkalnym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu (dodatkowy punkt w warunkach dofinansowania). 
 • Wprowadzenie do kosztów kwalifikowanych pozycji kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie.
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości < lub = 20 mg/m3 (z zastrzeżeniem uchwały antysmogowej).
 • Kwalifikowanie kotłów na biomasę (bez podwyższonego standardu) pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30.06.2023 r.
 • Uwolnienie kolejności rozliczania działań w ramach przedsięwzięcia.

Zapraszamy do Gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze". Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Punkt znajduje się:

 • Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec pok. 225. Tel. 15 865 02 87

Punkt czynny w godzinach pracy UMiG Połaniec:

 • Poniedziałek -7:00 - 15:00
 • Wtorek - 8:00 - 16:00
 • Środa - 7:00 - 15:00
 • Czwartek - 7:00 - 15:00
 • Piątek - 7:00 - 15:00

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce "Czyste Powietrze" na naszej stronie internetowej klikając tutaj lub na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Plakat w kolorze niebiesko białym - herb Miasta Połańca - Gminny punkt konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze".  Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. „Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Punkt znajduje się: Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec pok. 225. Tel. 15 865 02 87.


Przypominamy, że program Czyste Powietrze został podzielony na trzy poziomy dofinansowania:

      I.          POZIOM PODSTAWOWY do skorzystania z tej części programu  uprawniony jest wnioskodawca nieprzekraczający kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia
 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja 
 • dokumentacja
 • wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła typu powietrze/ woda lub gruntowa
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

35 000 zł / 41 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

25 000 zł / 31 000 zł z fotowoltaiką 

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

60 000 zł / 66 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

50 000 zł / 56 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

 • brak wymiany źródła ciepła
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

13 000 zł

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

33 000 zł

(dodatkowo audyt 1200 zł)

      II.          POZIOM PODWYŻSZONY do skorzystania z tej części programu uprawniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia
 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja 
 • dokumentacja
 • wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła typu powietrze/ woda lub gruntowa
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

50 000 zł / 59 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

32 000 zł / 41 000 zł z fotowoltaiką 

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

90 000 zł / 99 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

72 000 zł / 81 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

 • brak wymiany źródła ciepła
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

25 000 zł

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

48 000 zł

(dodatkowo audyt 1200 zł)

      III.          POZIOM NAJWYŻSZY do skorzystania z tej części programu uprawniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia
 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja 
 • dokumentacja
 • wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła typu powietrze/ woda lub gruntowa
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

70 000 zł / 79 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

50 000 zł / 59 000 zł z fotowoltaiką 

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

120 000 zł / 135 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

100 000 zł / 115 000 zł z fotowoltaiką

(dodatkowo audyt 1200 zł)

 • brak wymiany źródła ciepła
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

40 000 zł

(dodatkowo audyt 1200 zł)

Kompleksowa modernizacja

70 000 zł

(dodatkowo audyt 1200 zł)

 Okres realizacji przedsięwzięcia do 30 miesięcy ( poziom podstawowy, poziom podwyższony), natomiast w przypadku poziomu najwyższego okres en wynosi do 36 miesięcy. 

Program „Czyste powietrze” w nowej odsłonie wprowadził pojęcie kompleksowej modernizacji, która ma oferować większe wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych dla osób, które ją przeprowadzą w celu obniżenia zapotrzebowania na energię niezbędną do jego ogrzania. 

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
 2. osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

  - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

  - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;      

 3. zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • audyt energetyczny,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej, 
 • pompa ciepła powietrze/woda, 
 • pompa ciepła powietrze/powietrze, 
 • pompa ciepła gruntowa,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kotłownia gazowa (w tym podłączenie do sieci gazowej / zbiornika na gaz),
 • kocioł olejowy kondensacyjny, 
 • kocioł zgazowujący drewno (koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu i montażu kotła do 30.06.2023 r.)
 • Musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); 
 • Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej 
 • Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/ brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. 
 • Kocioł może być przeznaczony wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego 
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, 
 • kocioł o obniżonej emisyjności cząstek stałych (pyłu) do wartości ≤ 20 mg/m3
 • Pozostałe wymagania dla urządzenia takie jak dla kotła zgazowującego drewno bez podwyższonego standardu.
 • kocioł na pellet drzewny (koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu i montażu kotła do 30.06.2023 r.)
 • Kotły na pellet drzewny muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign); 
 • Kotły na pellet drzewny muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej; 
 • Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
 • Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/ brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych (pyłu) do wartości ≤ 20 mg/m3 

Pozostałe wymagania dla urządzenia takie jak  na pellet drzewny bez podwyższonego standardu.

 • ogrzewanie elektryczne, 
 • instalacja c.o. oraz cwu,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, 
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 Kw,
 • ocieplenie przegród

Przegrody budowlane (np. ściany, dach, podłoga na gruncie) W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.) obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. Wartości współczynników przenikania ciepła U max

 • Ściany zewnętrzne – 0,20 [W/(m2 ·K)]; 
 • Dach/stropodach– 0,15 [W/(m2 ·K)]; 
 • Podłoga na gruncie – 0,30 [W/(m2 ·K)]
 • stolarka okienka/drzwiowa/bramy garażowe.

Przegrody budowlane (np. okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe ) Okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe – tylko w pomieszczeniach ogrzewanych oraz muszą spełnić wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. Wartości współczynników przenikania ciepła U max 

 • Okna – 0,9 [W/(m2 ·K)]; 
 • Okna połaciowe – 1,1 [W/(m2 ·K)]; 
 • Drzwi zewnętrze, bramy garażowe – 1,30 [W/(m2 ·K)];

W dniu 31 maja 2021 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Połaniec, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Tutejszy Urząd, by wspierać mieszkańców  wyraził chęć dalszej współpracy i podpisał Aneks nr 1/2022 do Porozumienia w dniu 11 października 2022 r. 

W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, w pokoju 225  został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny, którego zadaniem będzie: 

   • udzielanie informacji o Programie,
   • wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
   • Pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, jak również poprawnym wypełnieniu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.  Dotację można uzyskać między innymi na:

   • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
   • docieplenie  przegród budynku,
   • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
   • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   • dokumentację projektową, 
   • audyt energetyczny. 

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych  z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

   1. Uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Możliwe dofinansowanie do 30 000 zł.
   2. Uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA dla Beneficjentów, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

    - 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

    - 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

    Możliwe dofinansowanie do 37 000 zł oraz dotację z prefinansowaniem do 47 000 zł.

   3. Uprawnionych do NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA dla Beneficjentów, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

    - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

    Możliwe dofinansowanie do 69 000 zł oraz dotację z prefinansowaniem do 79 000 zł.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać 

  • W punkcie informacyjno – konsultacyjnym, który  mieści się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 225. 
  • Telefon:  015  865-82-02
  • E-mail: renata.szmit@poczta.polaniec.eu 
  • Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: www.wfos.com.pl
  • Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.czystepowietrze.gov.pl
  • Od Ogólnopolskiej infolinii: 22 340 40 80 (od poniedziałku do piątku od 8:00-16:00).

Pliki do pobrania:

Informacja Czyste Powietrze
Format: pdf, 312.33 kB
Podsumowanie
Format: pdf, 178.3 kB
Ulotka informacyjna
Format: pdf, 620.37 kB
Broszura informacyjna
Format: pdf, 1.21 MB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.